Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V direktoratu skrbimo za implementacijo slovenskih zunanjepolitičnih ciljev na področju multilateralnih političnih odnosov in v okviru Organizacije združenih narodov, Severnoatlantskega zavezništva, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij.

Zagotavljamo analitično podporo pri oblikovanju slovenskih zunanjepolitičnih odločitev, sodelujemo pri oblikovanju in izvajanju slovenske zunanje politike na področju mednarodnega miru in varnosti, spremljamo aktualne globalne izzive ter spodbujamo razvoj in spoštovanje visokih standardov človekovih pravic na mednarodni ravni.

Načrtujemo politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in mednarodni ravni ter koordiniramo in spremljamo izvajanje mednarodne razvojne in humanitarne pomoči Slovenije.

Teme

 • Slovenija v OZN

  Organizacija združenih narodov je edinstven sistem za spoprijemanje s svetovnimi izzivi na področjih mednarodnega miru in varnosti, trajnostnega razvoja in človekovih pravic, v katerem lahko države s skupnimi ukrepi prispevajo k pozitivnim spremembam v svetu.

 • Slovenija v Natu

  Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, strateških varnostnih interesov in vitalnih državnih interesov.

 • Slovenija in Svet Evrope

  Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in pravno državo v širšem evropskem prostoru. Njegova prizadevanja so pripomogla k enemu največjih dosežkov sodobne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah.

 • Slovenija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

  Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je največja regionalna varnostna organizacija. Varnostna vprašanja obravnava celostno in jih rešuje s sodelovanjem v okviru treh razsežnosti: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in človekove.

 • Človekove pravice v slovenski zunanji politiki

  Človekove pravice so splošne in nedeljive. Ne glede na narodnost, kraj bivanja, spol, narodno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine imamo vsi enake pravice. V slovenski zunanji politiki zato politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice obravnavamo enakovredno.

 • Mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic in poročanja Slovenije

  Slovenija je zavezana univerzalnim instrumentom o človekovih pravicah in je dolžna periodično poročati pogodbenim telesom o uresničevanju posameznih instrumentov oziroma konvencij.

 • Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje

  Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki.

 • Prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

  Mednarodno razvojno sodelovanje se usmerja na prednostna vsebinska področja in območja, ki smo jih določili glede na to, kje je razvojno sodelovanje najbolj učinkovito, zrcali slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter podpira razvojna prizadevanja partnerskih držav.

 • Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

  Nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje dejavnosti na tem področju in ozaveščanje o njihovem pomenu.

 • Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

  Želimo krepiti zavest o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je namreč zavedati, da dejavnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

 • Nadzor nad oboroževanjem

  Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

 • Boj proti terorizmu

  Najostreje obsojamo vsakršno obliko terorizma in nasilnega ekstremizma, ne glede na njihovo vrsto in obliko, versko, etnično ali kakršno koli drugo ideologijo. Terorizem spodkopava temeljne vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter negativno vpliva na gospodarstvo države, trajnostni razvoj in zagotavljanje nacionalne varnosti. Za terorizem ni in ne more biti nobenega opravičila.

Projekti

 • Naše pravice

  V teku

  Cilj projekta "Naše pravice" je omogočiti mladim, predvsem otrokom v fazi razvoja in iskanja identitete, da se seznanjajo s človekovimi pravicami - s svojimi pravicami in spoštovanjem pravic drugih. Opolnomočenje otrok, predvsem z izobraževanjem o človekovih pravicah, vključno z njihovimi, je ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju promocije človekovih pravic.

Sektorji

Iskalnik