Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo in oblikujemo sistemske rešitve, strokovne podlage in strateške dokumente na področju učinkovite rabe energije (URE) in na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE).

V sektorju pripravljamo predloge, predpise in strateške dokumente, vodimo projekte in podporne programe ter aktivnosti na področju informiranja, ozaveščanja in izobraževanja s področja OVE in URE. Ob tem usmerjamo in usklajujemo programe in mehanizme za spodbujanje URE in OVE, ki jih izvajajo različna ministrstva, njihovi organi v sestavi, pokrajinski organi in drugi izvajalci spodbujevalnih programov, ki se financirajo iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Prav tako pripravljamo javne razpise za sofinanciranje investicijskih projektov na področju URE in OVE, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, evropskih in drugih skladov.

V okviru sektorske politike vodimo register energetskih izkaznic, pregledov klimatskih in ogrevalnih sistemov ter energetskega knjigovodstva in pooblastil neodvisnih strokovnjakov.

Teme

  • Učinkovita raba energije

    Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

  • Obnovljivi viri energije

    Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

Projekti in programi

  • Namen projekta CA EED II »Usklajena dejanja na področju direktive o energetski učinkovitosti« je izboljšanje sodelovanja in prenos dobrih praks držav članic EU pri izvajanju nacionalnih Akcijskih načrtov za učinkovito rabo energije, prenosu Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v nacionalno zakonodajo ter pri sprejemanju predloga nove direktive o energetski učinkovitosti, ki jo Evropska komisija predstavila konec leta 2016.

  • Namen EU projekta CA-RES III »Usklajena dejanja na področju direktive o obnovljivih virih – CA RES III« je izmenjava dobrih praks držav članic EU pri izvajanju nacionalnih Akcijskih načrtov za obnovljive vire in implementaciji ukrepov Direktive 2009/28/ES o spodbujanju rabe obnovljivih virih energije v nacionalno zakonodajo.

  • Znotraj programa Geothermica se izvaja tematski projekt Geotermalna energija za pridelovanje hrane (GEOFOOD), saj proizvodnja hrane v Evropi zahteva nadaljnje korake za zmanjšanje ogljičnega odtisa.