Skoči do osrednje vsebine

Sektor za rabo energije je eden ključnih deležnikov pri oblikovanju in izvajanju energetske politike Republike Slovenije.

Glavna naloga sektorja je priprava zakonodajnih predpisov, implementacija zakonodaje EU, priprava strategij in programov s področja rabe energije, energetske učinkovitosti, prenove stavb, obnovljivih virov energije v stavbah, področja ogrevanja in hlajenja ter daljinskih sistemov, in daljinskih sistemih.

Sektor igra pomembno vlogo tudi pri uvajanju ukrepov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, sodeluje pri različnih razvojnih in podpornih programih EU prej navedenih vsebin, pri ozaveščanju in informiranju javnosti o pomenu in prednostih učinkovite rabe energije, sodeluje pri izvajanju črpanju EU sredstev, vodi evidence in licence ter zagotavlja strokovno podporo pri prostorskem načrtovanju in izvajanju javnih naročil na področju energije.

Teme

  • Učinkovita raba energije

    Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

  • Obnovljivi viri energije

    Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

Projekti in programi

  • Namen projekta CA EED II »Usklajena dejanja na področju direktive o energetski učinkovitosti« je izboljšanje sodelovanja in prenos dobrih praks držav članic EU pri izvajanju nacionalnih Akcijskih načrtov za učinkovito rabo energije, prenosu Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v nacionalno zakonodajo ter pri sprejemanju predloga nove direktive o energetski učinkovitosti, ki jo Evropska komisija predstavila konec leta 2016.

  • Namen EU projekta CA-RES III »Usklajena dejanja na področju direktive o obnovljivih virih – CA RES III« je izmenjava dobrih praks držav članic EU pri izvajanju nacionalnih Akcijskih načrtov za obnovljive vire in implementaciji ukrepov Direktive 2009/28/ES o spodbujanju rabe obnovljivih virih energije v nacionalno zakonodajo.

  • Znotraj programa Geothermica se izvaja tematski projekt Geotermalna energija za pridelovanje hrane (GEOFOOD), saj proizvodnja hrane v Evropi zahteva nadaljnje korake za zmanjšanje ogljičnega odtisa.