Skoči do osrednje vsebine

Pripravljamo in spremljamo izvajanje temeljnih, letnih in posamičnih usmeritev, ki jih minister za notranje zadeve podaja Policiji pri izvajanju njihovih nalog. Opravljamo redne, izredne in ponovne nadzore v enotah Policije, kjer neposredno preverjamo zakonitost, strokovnost in spoštovanje človekovih pravic pri opravljanju policijskih nalog in uporabi policijskih pooblastil.

Srednjeročne, letne in posamične usmeritve policiji

Minister za notranje zadeve na podlagi predloga službe pristojne za usmerjanje in nadzor policije daje policiji temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela za obdobje petih let. Služba pripravi tudi predlog za izdajo usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta dela policije. Če na posameznih področjih dela policije obstajajo razlogi za takojšnje ukrepanje, pa se pripravijo posamične usmeritve.

Nadzor nad policijo

Ministrstvo opravlja nadzor na vseh področjih policijskega dela, ki so temeljnega pomena za uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil. Nadzor opravljajo uslužbenci Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v okviru rednih, izrednih in ponovnih nadzorov. O uvedbi nadzora odloči minister s pisno odredbo. 

Redni nadzori so načrtovani z letnim programom nadzorov Ministrstva za notranje zadeve. Njihov namen je celovita ocena zakonitosti, varstva človekovih pravic in dejanskega stanja na posameznem področju policijske dejavnosti. Izredni nadzori so namenjeni oceni zakonitosti in varstva človekovih pravic v primerih, ki jih z načrtovanjem rednih in ponovnih nadzorov ni mogoče vnaprej predvideti, ponovni nadzori pa preverjanju odprave nepravilnostih, ugotovljenih ob rednih in izrednih nadzorih.

Poleg tega služba, pristojna za usmerjanje in nadzor policije, na podlagi zahtev za poročanje izvaja tudi tako imenovani posredni nadzor nad policijo, ki je namenjen presoji zakonitosti in strokovnosti izvajanja določene naloge ali uporabe pooblastil policista.