Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za organizacijo javnega sektorja ter za uslužbenski sistem opravljamo naloge na področju organizacije in delovanja javnega sektorja, organizacije in delovanja državne uprave, uslužbenskega sistema, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, sistemskega urejanja inšpekcijskega nadzora, strokovne pomoči uporabnikom in strokovne ter administrativno tehnične podpore za delo Inšpekcijskega sveta.

V okviru strokovne pomoči uporabnikom pripravljamo pojasnila, stališča in mnenja. Sodelujemo tudi v delovnih telesih, komisijah in pogajalskih skupinah ter pripravljamo mnenja in stališča v okviru medresorskega usklajevanja vladnih gradiv, zakonov in podzakonskih predpisov. 

Natančneje naše delovno področje obsega: 

 • pripravljanje predlogov strategij in razvojnih načrtov na področju organiziranosti in delovanja javnega sektorja in uslužbenskega sistema, sistema inšpekcijskega nadzorstva ter sistema pravic in obveznosti funkcionarjev,
 • pripravljanje predlogov zakonov in podzakonskih predpisov na področju organiziranosti in delovanja organov državne uprave in javnega sektorja ter na področju uslužbenskega sistema, sistema inšpekcijskega nadzorstva ter pravic in obveznosti javnih uslužbencev in funkcionarjev med izvrševanjem funkcije in po prenehanju funkcije, ter predlogov kolektivnih pogodb v normativnem delu ter na področju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
 • sodelovanje z organi državne uprave, z lokalnimi skupnostmi in subjekti javnega sektorja ter svetovanje drugim državnim organom in lokalnim skupnostim ter osebam javnega prava v javnem sektorju pri pripravi aktov na področju njihove notranje organizacije in uslužbenskih zadev,
 • zagotavljanje strokovne pomoči državnim organom, lokalnim skupnostim in subjektom javnega sektorja pri izvajanju organizacijskih in uslužbenskih predpisov in kolektivnih pogodb,
 • pripravljanje navodil in pojasnil v zvezi z izvajanjem uslužbenske zakonodaje, zakonodaje glede pravic in obveznosti funkcionarjev med trajanjem in po prenehanju funkcije ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
 • pripravljanje navodil in pojasnil na področju izvajanja sistemske ureditve delovanja in organiziranja državnih organov in subjektov javnega sektorja,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov podzakonskih predpisov ter kolektivnih pogodb s področja plač v javnem sektorju ter usmerjanje njihovega izvajanje v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in kolektivnih pogodb s področja povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter usmerjanje njihovega izvajanje v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti s pojasnili in navodili,
 • pripravljanje sistemske strokovne podlage za izvajanje reorganizacij v organih državne uprave,
 • opravljanje nalog sistemskega urejanja inšpekcijskega nadzorstva, zagotavljanje strokovne podpore vodstvu pri vodenju, usmerjanju in delu Inšpekcijskega sveta, skrb za medsebojno komuniciranje ter koordinacijo dela v okviru Inšpekcijskega sveta in znotraj njegovih odborov in komisij,
 • opravljanje administrativno in strokovnih tehničnih nalog za Inšpekcijski svet.

Področja in teme

 • Uslužbenski sistem

  Uslužbenski sistem v Sloveniji je del delovnega prava, ki ureja posebnosti delovnih razmerij, pri katerih je delodajalec država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava. Posebnosti delovnih razmerij v uslužbenskem sistemu izhajajo iz narave dela, ki ga opravljajo javni uslužbenci, in jih ureja Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), sprejet leta 2002.

 • Povračila stroškov in drugi osebni prejemki

  Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službenem potovanju ter regres za letni dopust, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč in odpravnina ob upokojitvi.

 • Funkcionarji

  Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za opravljanje funkcije na splošnih volitvah ali z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru, in druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti ter župani ali predstojniki državnih organov.

 • Javne agencije in javni zavodi

  Javne agencije so osebe javnega prava, ki imajo lastno pravno osebnost, ustanovijo pa se na podlagi posebnega zakona z ustanovitvenim aktom. Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

 • Sistem inšpekcijskega nadzora

  Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Izvajajo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek, izvaja pooblastila in izreka ukrepe.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo