Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za stvarno premoženje opravljamo naloge na področjih sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in usklajevanja prostorskih potreb organov državne uprave ter za druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem. Izvajamo počitniško dejavnost in opravljamo strokovne in administrativne naloge za Stanovanjsko komisijo Vlade Republike Slovenije. Smo varuhi učinkovitega in gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem države s ciljem pravne in dejanske ureditve državnega nepremičnega premoženja, pri čemer delujemo skrbno, gospodarno in pregledno.

Teme

  • Stvarno premoženje države

    Stvarno premoženje države so premičnine in nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije. Premoženje upravljajo različni upravljavci v skladu z načeli gospodarnosti, javnosti in preglednosti.

Organizacijske enote direktorata

Iskalnik