Skoči do osrednje vsebine

Ravnamo gospodarno. Prenavljamo centralno evidenco nepremičnin v državni lasti.
Nov informacijski sistem Gospodar bo omogočil transparenten in enostaven pregled nad vsemi nepremičninami, ki jih ima Republika Slovenija v lasti ali najemu (z upoštevanjem dogovorjenih izjem). S preglednostjo podatkov o uporabi nepremičnin bo informacijski sistem omogočal izvajanje analiz z namenom boljše izkoriščenosti prostorov in optimizacije stroškov.

Vizija

Vizija projekta Gospodar je vzpostavljen in delujoč informacijskih sistem, ki bo:

  • vseboval popolne, celovite in ažurne informacije oziroma evidence o nepremičninah, ki so v lasti, upravljanju in/ali najemu države,
  • omogočal preglednost podatkov in stroškov v zvezi z nepremičninami,
  • omogočal hitro analizo po različnih kriterijih (tako s finančnega kot vsebinskega vidika),
  • uporabnikom prijazen, z logičnim zaporedjem postopkov dela in pridobivanja informacij, z ustrezno organiziranimi sprotnimi usposabljanji in navodili za delo z aplikacijo,
  • nadgradljiv in posodobljiv glede na potrebe, ki bodo nastale zaradi delovnih procesov ali zaradi zunanjih dejavnikov.

Cilj

Cilj projekta je razvoj in izdelava informacijskega sistema, ki bo omogočal evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države ali uporabi države ter izpolnjevanje nalog, opredeljenih v zakonu in podzakonskih predpisih. Informacijski sistem Gospodar bo prispeval k ureditvi evidenc o stvarnem premoženju države in nepremičnin v uporabi države, usklajenosti evidenc z drugimi registri, večji preglednosti nad nepremičninami v upravljanju države in z njim povezanimi stroški, večji učinkovitosti upravljanja z nepremičninami v lasti države s premoženjem in preglednosti nad stroški.

Pričakovani učinki

Z izvedbo projekta bomo omogočili večjo gospodarnost, preglednost in bolj koordinirano ravnanje na področju nepremičnin ter vodenje evidenc skladno z zahtevami predpisov, ki urejajo upravljanje z nepremičninami.

* Projekt je del operacije Gospodar, katere namen je zagotoviti sodobno informacijsko rešitev za evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države. Podatki bodo dostopni na enem mestu, povezave na zunanje storitve pa bodo omogočale ažurnost in povezanost podatkov z drugimi uradnimi evidencami nepremičnin (zemljiška knjiga, kataster stavb).

S tem bo zagotovljena preglednost evidence vseh nepremičnin v lasti ali najemu države, ki so v upravljanju neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Informacijski sistem bo omogočal obdelavo podatkov o nepremičninah v lasti države, pripravo statistik povezanih z lastništvom, uporabo in upravljanjem nepremičnin ter prostorske analize. Vpogled v informacijski sistem bodo imeli tudi državljani.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 824.987,61 evrov. Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj za operacijo pa znaša 659.990,10 evrov.