Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije načrtujemo, pripravljamo in vodimo investicije v poslovnih prostorih upravnih enot in organov državne uprave.

Naloge obsegajo pripravo oziroma pridobitev projektne, investicijske in druge tehnične dokumentacije, izbiro izvajalcev v celotnem procesu posamezne investicije in realizacijo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter nakup opreme za nove prostore. V sodelovanju s Sektorjem za upravljanje iščemo ustrezne nepremičnine za najem, nakup ali možnosti novogradenj. Aktivnosti usmerjamo v prehod uporabnikov iz najetih prostorov v prostore, ki so v lasti Republike Slovenije, ob sočasnem ohranjanju ustreznega stanja poslovnih prostorov, ki jih uporablja državna uprava. Vstopamo v izvajanje investicij na podlagi sofinanciranj – običajno z organi lokalne samouprave.

Veliko pozornosti namenjamo tudi stavbam s statusom kulturne dediščine, katerih posebnostim se prilagaja vrsta aktivnosti oziroma sam pristop k energetski sanaciji, saj je s to okoliščino bistveno zmanjšan nabor mogočih ukrepov za dosego večje energetske učinkovitosti stavb.

Za zagotavljanje enotnega standarda urejenosti poslovnih prostorov smo pripravili Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, ki opredeljujejo tako obseg kot tudi opremljenost poslovnih prostorov.

Z vzpostavitvijo aplikacije za zbiranje investicijskih potreb, ki jih sporočijo uporabniki prostorov ali skrbniki stavb, smo posodobili izvajanje investicij in s tem zagotovili višjo raven investicijske učinkovitosti državne uprave.

Projekti

V nadaljevanju predstavljamo nekaj zadnjih projektov celovitejših prenov stavb v upravljanju Ministrstva za javno upravo.

Celovita obnova stavbe Gregorčičev drevored 3, Postojna - za potrebe UE Postojna (2021)

Celovita obnova stavbe Beethovnova 3, Ljubljana - za potrebe organov Ministrstva za pravosodje (2019)

Celovita obnova stavb Stara Vrhnika - za potrebe UE Vrhnika in UE Ljubljana (2021)

Celovita energetska prenova stavbe Kandijska 21, Novo mesto - za potrebe Finančne uprave RS (2022)