Skoči do osrednje vsebine

V sektorju za sistemsko urejanje skrbimo za pripravo predlogov zakonov in podzakonskih aktov, ki predpisujejo državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti vsebino in postopke, ravnanja s svojim stvarnim premoženjem (nepremičnine in premičnine).

V zvezi z navedenimi predpisi pripravljamo tudi neobvezna pravna mnenja ministrstva glede razlage zakonskih in podzakonskih določb predpisov iz naše pristojnosti. Prav tako sodelujemo pri pripravi mnenj glede predpisov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem, ki zaradi svojih posebnosti sodijo v pristojnost drugih resornih ministrstev. Poleg navedenega celovito obravnavamo premično in nepremično premoženje prevzeto po zapustnikih brez dedičev in nepremično premoženje pridobljeno iz naslova omejitev dedovanja, kadar je zapustnik prejemal katero izmed državnih pomoči.

V našem sektorju skrbimo tudi za vzpostavitev in vodenje centralne evidence državnega nepremičnega premoženja. S ciljem gospodarnejšega in preglednejšega ravnanja s stvarnim premoženjem države zbiramo podatke in pripravljamo načrte ravnanj za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade ter po preteku proračunskega leta pripravljamo letna poročila o ravnanju s stvarnim premoženjem.