Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo in oblikujemo sistemske rešitve, strokovne podlage in strateške dokumente na področju učinkovite rabe energije (URE) in na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE) ter zakonodajo, potrebno za prenos obveznosti iz direktiv EU v zvezi z URE in OVE.

V sektorju izvajamo naloge v treh oddelkih. V Oddelku za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije izvajamo več različnih nalog, povezanih s politiko spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Projektna enota – Pisarna za energetsko prenovo stavb – je odgovorna za področje energetske prenove javnih stavb, ki se izvaja znotraj prednostne usmeritve energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prednostne naloge trajnostna raba energije. V Oddelku za trajnostno rabo energije smo odgovorni za pripravo strokovnih podlag za kohezijske projekte in pripravo operativnih programov za področje trajnostne energije, kjer se izvajajo razpisi na področju URE in OVE.

Poleg zgoraj naštetih nalog:

 • oblikujemo in sodelujemo pri politiki in izvajanju ukrepov različnih spodbujevalnih skladov s področja URE in OVE (kohezijski sklad, strukturni sklad, Norveški sklad, razvojno- raziskovalni skladi),
 • izvajamo, spremljamo  in nadziramo več  ukrepov s področja URE in OVE, ki so predpisani z notranjo zakonodajo,
 • vodimo  upravne postopke iz področja zakonodaje URE in OVE,
 • vodimo  različne registre s področja zakonodaje URE in OVE,
 • vodimo državne in mednarodne projekte v zvezi z vsebinami URE in OVE ter sodelujemo pri njih,
 • sooblikujemo  politike razvoja in raziskav vezanih na URE in OVE ter sodelujemo pri drugih okoljskih politikah v povezavi z URE in OVE,
 • izvajamo  strategije v okviru dodeljevanja kohezijskih sredstev za celovite energetske prenove stavb v državni in občinski lasti v sklopu OP EKP 2014-2020,
 • pripravljamo  ustrezno  podporno okolje in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
 • usklajujemo se z ministrstvi, ki bodo izvajala projekte energetske sanacije stavb v njihovem upravljanju,
 • pripravljamo  in izvajamo  postopke za črpanje kohezijskih sredstev za izvedbo projektov prenove stavb javnega sektorja - nadzor nad izvajanjem pogodb,
 • vzpostavljamo  in vodimo  evidence stavb notranje vlade za namen energetskih prenov,
 • oblikujemo  sistemske  rešitve  za vzpostavitev sheme finančnega mehanizma,
 • pripravljamo, organiziramo,  usklajujemo, spremljamo  in nadziramo  izvajanje projekta Government deep energy v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko glede podeljevanja nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomo Gči ELENA za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov celovite energetske prenove javnih stavb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država,
 • pripravljamo  strokovne podlage za kohezijske projekte in pripravo operativnih programov za področje trajnostne energije,
 • pripravljamo  sistemske rešitve s področja kohezijskih programov,
 • vodimo projektne skupine.

Področja in teme

 • Obnovljivi viri energije

  Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

 • Učinkovita raba energije

  Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

 • Energetska prenova stavb

  V Evropski uniji je v skupni porabi energije delež porabe energije stavb kar 40 %. Zaradi tega sta ukrepa zmanjšanje porabe energije in raba energije iz obnovljivih virov v stavbnem sektorju pomembna za zmanjšanje energetske odvisnosti Evropske unije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Iskalnik