GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorju pripravljamo in oblikujemo sistemske rešitve,  strokovne  podlage in strateške  dokumente  na področju učinkvite rabe energije (URE)  in na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE) ter zakonodajo potrebno za prenos obveznosti iz EU Direktiv vezanih na  URE in OVE.

V sektorju izvajamo naloge v treh oddelkih. V oddelku za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije izvajamo več različnih nalog povezanih s politiko spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Projektna enota – Pisarna za energetsko prenovo stavb je zadolžena za področje energetske prenove obstoječih javnih stavb, ki se izvajajo znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. V oddelku za trajnostno rabo energije smo zadolženi za pripravo strokovnih podlag, ki so namenjene za kohezijske projekte ter pripravo operativnih programov za področje trajnostne energije, kjer se izvajajo razpisi na področju URE  in OVE.

Poleg zgoraj naštetih nalog:

 • oblikujemo in sodelujemo pri politiki in izvajanju ukrepov različnih spodbujevalnih skladov s področja URE in OVE (kohezijski sklad, strukturni sklad, Norveški sklad, razvojno raziskovalni skladi),
 • izvajamo, spremljamo  in nadziramo več  ukrepov s področja URE in OVE, ki so predpisani z nacionalno zakonodajo,
 • vodimo  upravne postopke iz področja zakonodaje URE in OVE,
 • vodimo  različne registre s področja zakonodaje URE in OVE,
 • vodimo  in sodelujemo v nacionalnih in mednarodnih projektih vezanih na vsebine URE in OVE,
 • sooblikujemo  politike razvoja in raziskav vezanih na URE in OVE ter sodelujemo pri drugih okoljskih politikah v povezavi z URE in OVE,
 • izvajamo  strategije v okviru dodeljevanja kohezijskih sredstev za celovite energetske prenove stavb v državni in občinski lasti v sklopu OP EKP 2014-2020,
 • pripravljamo  ustrezno  podporno okolje in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
 • koordiniramo  ministrstva, ki bodo izvajala projekte energetske sanacije stavb v njihovem upravljanju,
 • pripravljamo  in izvajamo  postopke za črpanje kohezijskih sredstev za izvedbo projektov prenove stavb javnega sektorja - nadzor nad izvajanjem pogodb,
 • vzpostavljamo  in vodimo  evidence stavb osrednje vlade za namen energetskih prenov,
 • oblikujemo  sistemske  rešitve  za vzpostavitev sheme finančnega mehanizma,
 • pripravljamo, organiziramo,  koordiniramo, spremljamo  in nadziramo  izvajanje projekta GOVERMENT DEEP ENERGY v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko glede podeljevanja nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov celovite energetske prenove javnih stavb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država,
 • pripravljamo  strokovne podlaga za kohezijske projekte in pripravo operativnih programov za področje trajnostne energije,
 • pripravljamo  sistemske rešitve s področja kohezijskih programov,
 • vodimo projektne skupine.