Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo si prizadevamo za večjo konkurenčnost slovenskih podjetij, njihovo razvojno usmerjenost in hitrejšo rast ter dostop do finančnih sredstev, za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter za učinkovito podporno okolje za podjetja.

Pri izvajanju ukrepov sodelujemo z izvajalskimi ustanovami, kot so Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, in z Evropsko vesoljsko agencijo.

Področja in teme

 • Inovativnost in tehnološki razvoj

  Industrija, inovativnost, inovacija, tehnologija, digitalizacija, pametna specializacija, Evropska vesoljska agencija, digitalizacija v podjetništvu

 • Spodbujanje internacionalizacije

  Internacionalizacija je pomemben dejavnik gospodarske rasti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije.

 • Mala in srednje velika podjetja

  Malih in srednje velikih podjetij je kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

 • Udeležba delavcev pri dobičku

  Gospodarska družba lahko na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je registrirana pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, delavcem izplača določen odstotek dobička posameznega poslovnega leta, ki je predmet davčnih olajšav in olajšav pri prispevkih za socialno varnost.

 • Socialno podjetništvo

  Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.

 • Gospodarsko pravo

  Na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji urejamo pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

Sektorji direktorata