GOV.SI

Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike-Skrinja 2.0

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Bogastvo Informacij!

Preudarne odločitve na podlagi podatkov? Da, vsekakor!

V državni upravi bo skladno s sodobnimi smernicami poslovanja, ki temeljijo na odločanju na podlagi podatkov, uvedena podatkovna analitika kot nov način delovanja za vse ravni odločanja. Vzpostavitev poslovne analitike omogoča olajšan pregled nad podatki, poslovnimi procesi in delom organov. Cilj je z analitičnimi orodji priti hitreje, lažje, bolj racionalno in objektivno do informacij, ki jih državni organi potrebujejo pri vsakodnevnem odločanju.

Ministrstvo za javno upravo bo do leta 2022 vzpostavilo sistem podatkovne analitike kot horizontalne storitve na Državnem računalniškem oblaku za državno upravo.

Podatkovna analitika omogoča učinkovitejše okrepljeno odločanje na podlagi podatkov za dvig učinkovitosti delovanja. Na tem področju so v upravi še neizkoriščeni potenciali digitalnega načina poslovanja, zato se je vodstvo MJU odločilo pristopiti k izvedbi projekta vzpostavitve sistema podatkovnega skladišča in poslovne analitike »Skrinja 2.0«.

Cilj vpeljave sistema podatkovnega skladišča kot horizontalne storitve je vpeljava analitične organizacijske kulture kot vira zaupanja vrednih sumarnih podatkov potrebnih za proces odločanja. Gre za način pred pripravljenih poslovnih kazalnikov (nadzornih plošč, pred pripravljenih poročil), ki bodo dnevno odražala stanje podatkov za vse segmente uporabnikov od odločevalcev, do naprednih analitikov in končnih uporabnikov. S tem bomo tudi racionalizirali poslovanje in omogočili, da se zaposleni ukvarjajo z dejanskimi analizami podatkov in ne z njihovo pripravo.

Z vzpostavitvijo podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike v državni upravi se na vseh ravneh prvenstveno želi izboljšati in optimalno organizirati sistem upravljanja s podatki, sistem poročanja in proces odločanja. Z izgradnjo sistema poslovne analitike pa bo v državni upravi postopoma potrebno zgraditi tudi zaupanje v prikazane podatke, pri čemer bodo imeli odločilno vlogo lastniki vira podatkov in pravilna priprava zahtev za analitične modele.

Hkrati predstavlja izziv vzpostavitev procesa partnerskega sodelovanja med MJU kot ponudnikom storitve (in infrastrukture) ter skrbniki podatkovnih virov skupaj s specifičnimi uporabniškimi zahtevami, analitičnimi poizvedbami in vsebinsko interpretacijo posameznih podatkov.

MJU se pri obdelovanju osebnih podatkov v projektu prepoznava v različnih vlogah, primarno v vlogi MJU kot ponudnika storitve (in infrastrukture), v okviru katere bo MJU prevzemalo podatke drugih organov v skladu s pooblastili teh organov, pri čemer bo skrb za obdelavo osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo na strani teh organov

MJU na področju podatkovne analitike nadaljuje razvoj in partnersko sodeluje z Institutom Jožef Stefan in UL, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede ter UM, Fakulteto za organizacijske vede. Z navedenimi partnerji je bil, s ciljem dviga digitalnih veščin, oblikovan izobraževalni program na Upravni akademiji za javne uslužbence, za različne fokusne skupine: odločevalce, analitike in IT strokovnjake za: velike podatke (big data), odprte podatke in poslovno analitiko: Od vprašalnikov do vsebin za odločanje, Znanost o podatkih za začetnike, Uvod v rudarjenje besedil, Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI, Varstvo osebnih podatkov pri razvoju baz podatkov in IT rešitev v javnem sektorju, Poslovna analitika v praksi, Metodologija zbiranja podatkov s spletnimi anketnimi vprašalniki, kjer je bilo usposobljenih 672 javnih uslužbencev.