Skoči do osrednje vsebine

Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

Projekt prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave bo omogočil enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis, ki bo uporabnikom prek enega mesta nudil enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

Strateški razvojni projekt Prenove in optimizacije spletnih mest je vlada potrdila julija leta 2016. Nosilec projekta je Ministrstvo za javno upravo v tesnem sodelovanju z Uradom vlade RS za komuniciranje, v projekt pa so aktivno vključeni vsi organi državne uprave. Namen projekta je vzpostaviti bolj učinkovito komunikacijo državne uprave s svojimi uporabniki prek spleta. Projekt ima več ciljev, ključna pa sta vzpostavitev osrednjega spletnega mesta GOV.SI in delovanje enotne uredniške politike z enotno ekipo urednikov v državni upravi in z enotnimi standardi. Projekt se zaključi marca 2020.  

Opis problematike

V Sloveniji je vzpostavljen obsežen nabor spletnih mest državne uprave, na katerih je za prebivalce Slovenije, podjetja, uporabnike iz tujine, pa tudi za same organe javne uprave in v določeni meri tudi širši javni sektor na voljo veliko uporabnih informacij in storitev. Organi državne uprave na spletu primarno komunicirajo prek svojega predstavitvenega spletnega mesta, informacije pa objavljajo tudi na državnih storitvenih portalih ter različnih lastnih in medresorskih projektnih spletnih mestih. Tako je večina informacij državne uprave objavljena na več mestih. Tovrstna razdrobljenost informacij in njihovo podvajanje na različnih spletnih mestih vodi v primere napačnih in nekonsistentnih objav, ki nižajo verodostojnost spletnih mest državne uprave. 

Analiza spletnih mest državne uprave iz leta 2016 je pokazala,  da imamo v državni upravi vsaj 350 spletnih mest.

Ugotovili smo tudi, da je vsebinska struktura prepuščena presoji posameznega organa državne uprave in je zato neenotna in z vidika uporabnika nepredvidljiva. Uporabnik se na vsakem predstavitvenem spletnem mestu sreča z edinstveno postavitvijo in kakovostjo vsebin. Ne obstaja nek enotni sistem pravil objave spletnih informacij organov državne uprave, ki bi urednikom olajšal delo, poenotil uporabniško izkušnjo spletnih mest državne uprave in omogočil nadzor nad ažuriranjem in podvajanjem vsebin. 

Vizija in cilji

Cilj je vzpostaviti osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI in ga povezati z ostalimi storitvenimi spletišči državne uprave v enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis. Na GOV.SI bomo prenesli vsebine iz vsaj 200 predstavitvenih in projektnih spletnih mest državne uprave. Portal GOV.SI smo javno objavili 1. julija 2019, intenzivno pa se bo razvijal še do marca 2020. 

Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI je dostopno na naslovu www.gov.si in je osrednje spletišče vseh spletnih mest državne uprave, ki delujejo v sklopu krovne domene gov.si. Spletno mesto GOV.SI je vzpostavljeno kot osrednja zbirka informacij in imenik entitet v državni upravi, ki bo uporabnikom omogočal hiter in enostaven dostop do informacij in storitev državne uprave.

Državni splet mora izhajati iz potreb in želja uporabnikov oziroma njihovih življenjskih situacij. Tudi vsebinska struktura spletnega mesta mora izhajati iz življenjskih dogodkov uporabnika oziroma iz področij, ki so enaka uporabnikovim potrebam. Smisel življenjskih dogodkov oziroma področij ni le, da uporabnik hitreje najde iskano vsebino na spletnem mestu, temveč je bistveno, da se v kombinaciji z nenehnim preizkušanjem uporabniške izkušnje vsebina znotraj življenjskega dogodka kakovostno razvija.

Cilj projekta je tudi delovanje enotne uredniške politike, ki bo lahko z enotno ekipo urednikov in z nadzorom nad izvajanjem enotnih standardov nastopa državne uprave na spletu dolgoročno zagotavljala kakovost vsebin na spletu državne uprave. Enotni standardi se bodo oblikovali v okviru projekta. 

Cilji

Vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike spletnih mest državne uprave RS.

 • Smiselno preprečiti neažurnost in podvajanje vsebin na spletnih mestih državne uprave RS,
 • jasno definirati naloge vseh deležnikov pri objavi in posodabljanju vsebin,
 • povečati nadzor nad urejanjem vsebin (razvoj in posodabljanje vsebin),
 • uporabniku zagotoviti celostne, točne, razumljive in uporabne vsebine na spletnih mestih RS in enostavno izvedljive e-storitve.
 • vzpostaviti enoten proces urednikovanja spletnih mest RS s poenoteno ekipo področnih urednikov in z enotnimi orodji za urednike.

Vzpostavitev enotnega zalednega sistema spletnih mest državne uprave RS za vnos vsebin.

 • Racionalizacija stroškov za razvoj in vzdrževanje različnih sistemov CMS – razvoj novih modulov na isti platformi,
 • optimizacija procesov usposabljanj urednikov,
 • poenostavitev procesov urednikovanja spletnih mest RS. 

Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.

Vzpostaviti enotno kontaktno točko spletnih mest državne uprave za državljane, tujce, nevladne organizacije, poslovne subjekte in javno upravo s poenotenim zalednim sistemom za vnos vsebin in poenotenim procesom urednikovanja, ki bo uporabnikom omogočila hiter dostop do uporabnih informacij in enostavno izvedljivih e-storitev.

S tem želimo:  

 • centralizirati nadzor nad procesom urednikovanja in poenotiti proces posodabljanja vsebin, 
 • povečati transparentnost dela in s tem racionalizirati procese urednikovanja, 
 • jasno razmejiti vsebine.

Stroški

 • skupaj: 521.600 eur
 • sredstva EU: 417.280 eur
 • sredstva proračuna RS: 104.320 eur

Učinki

Neposredni učinki

 • z izvedbo projekta lahko dosežemo cca. 190.914 evrov prihrankov na letni ravni (po zaključku izvedbe projekta). 

Obrazložitev izračuna prihrankov: Z urejanjem spletnih mest državne uprave se del svojega delovnega časa ukvarja približno 770 javnih uslužbencev; mesečno porabijo 5.092 ur, kar je enako, kot če bi se približno 29 javnih uslužbencev polni delovni čas ukvarjalo samo z urejanjem spletnih mest državne uprave (Poročilo, Urad Vlade RS za komuniciranje, 2014). Vzpostavitev sistema vzdrževanja spletnih mest državne uprave na organizacijski ravni v okviru projekta bo prinesla optimizacijo dela in zmanjšanje števila mesečne porabe ur za vsaj 10 % oziroma za 509 ur. Po podatkih UKOM (2014) je bilo v letih od 2009 do 2014 porabljenih 8.123.175 evrov za razvoj in vzdrževanje spletnih mest državne uprave. Z zmanjšanjem števila spletnih mest državne uprave, ki je eden od ciljev projekta, se bodo zmanjšali tudi stroški razvoja in vzdrževanja spletnih mest vsaj za 10 %. Neposredni finančni učinki so torej povezani z nižjimi stroški vzdrževanja državnih spletnih mest v korelaciji z manjšim številom državnih spletnih mest, kot rezultatom vzpostavitve GOV.SI, z nižjimi stroški vzdrževanja CMS sistemov, kot rezultatom vzpostavitve enotnega sistema CMS, in z optimiziranim delom urednikov spletnih mest državne uprave.

Posredni učinki

Zaradi naslednjih rezultatov projekta:

 • ažurne vsebine, ki se ne podvajajo,
 • večja transparentnost državnih spletnih vsebin in dela urednikov,
 • optimizirano delo urednikov z jasnimi nalogami in odgovornostmi: jasno opredeljene naloge vseh deležnikov in pravila načrtovanja, objave in posodabljanja vsebin,
 • celostne, točne, razumljive in uporabne vsebine in enostavno izvedljive e-storitve, ki bodo državljanom in podjetjem v postopkih z državo prihranile čas in denar in olajšale delo pristojnih organov na uradih,
 • vzpostavljen poenoten proces urednikovanja s poenoteno ekipo področnih urednikov in enotnimi orodji za urednike,
 • večji nadzor nad vsebinami in procesi urednikovanja,
 • manjše število državnih spletnih mest,
 • nižji stroški vzdrževanja sistema CMS na letni ravni,
 • manjše število usposabljanj urednikov,
 • boljša uporabniška izkušnja državnih spletnih mest.

Načrtujemo naslednje posredne učinke:

 • večje zaupanje ljudi v objavljene vsebine na državnem spletu,
 • dvig kredibilnosti državnih spletnih mest v očeh državljanov,
 • dvig informiranosti državljanov, podjetij in javnih uslužbencev glede državnih vsebin (postopkov do države, obveznosti, novosti…)
 • prihranek v času in denarju končnih uporabnikov in posledično bolj zadovoljni končni uporabniki,
 • razbremenjenost referentov na upravnih enotah, točkah VEM,
 • razbremenjenost klicnih centrov za pomoč uporabnikom,
 • razbremenjenost urednikov državnih portalov zaradi optimizacije dela urednikovanja.

Brez projekta

Če ostane stanje na področju spletnih mest državne uprave nespremenjeno, to pomeni:

 • podvojene, neažurne in težko razumljive vsebine na državnih spletnih mestih, 
 • preobremenjenost urednikov spletnih mest – podvajanje dela, 
 • neusklajena rast števila spletnih mest RS, 
 • rast števila različnih sistemov CMS, ki zahtevajo vzdrževanja in nadgradnje, 
 • nezaupanje državljanov v spletne vsebine, 
 • neizkoriščenost državnih spletnih orodij, ki lahko pripomorejo k racionalizaciji dela uradnikov na pristojnih uradih, 
 • nezadovoljstvo državljanov zaradi pomanjkanja uporabnih vsebin o postopkih, ki zadevajo državo. 
Iskalnik