Skoči do osrednje vsebine

Instrument za povezovanje Evrope 2021-2027 - promet in energija

Namen Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, ang. Connecting Europe Facility - CEF) je pospešiti naložbe na področju vseevropskih omrežij v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki bodo olajšale čezmejne povezave, spodbudile večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter prispevale k bolj konkurenčnemu in trajnostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam.

Uredba (EU) 2021/1153 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za obdobje 2021-2027 je bila sprejeta julija 2021. Uredba določa cilje IPE, proračun za obdobje 2021–2027, oblike financiranja Evropske unije iz tega instrumenta in pravila za zagotavljanje financiranja. Prav tako razveljavlja Uredbo (EU) 1316/2013 in Uredbo (EU) 283/2014, ki sta urejali IPE v finančnem obdobju 2014-2020. Nova pravila veljajo od 1. januarja 2021.

IPE 2021-2027 je namenjen podpori naložbam v ključne projekte na področju prometa, digitalne in energetske infrastrukture, s skupnim proračunom 33,71 milijard evrov.

Proračuni za vsak sektor je:

  • promet: 25,81 milijard evrov, ki vključuje tudi 11,29 milijard evrov za kohezijske države,
  • energija: 5,84 milijard evrov,
  • digitalno: 2,07 milijard evrov (več informacij na spletni strani Izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA))

Promet

V prometnem sektorju bo program spodbujal medsebojno povezana in multimodalna omrežja za razvoj in posodobitev železniške, cestne, pomorske infrastrukture in celinskih plovnih poti ter zagotavljanje varne in varovane mobilnosti. Prednost daje nadaljnjemu razvoju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) s poudarkom na manjkajočih povezavah in čezmejnih projektih z evropsko dodano vrednostjo. 1,56 milijard evrov proračuna za promet bo namenjenih financiranju velikih železniških projektov med kohezijskimi državami, 1,69 milijard evrov pa bo namenjenih zagotavljanju dvojne, civilno-vojaške rabe prometne infrastrukture, ki bo prilagojena za izboljšanje vojaške mobilnosti v EU.

Energija

Namen energetskega sektorja je prispevati k nadaljnji integraciji evropskega energetskega trga, izboljšati čezmejno in medsektorsko interoperabilnost energetskih omrežij, olajšati razogljičenje in zagotoviti zanesljivost oskrbe. Sredstva bodo na voljo tudi za čezmejne projekte na področju proizvodnje obnovljive energije. Pri opredelitvi meril za dodelitev bo upoštevana skladnost z energetskimi in podnebnimi načrti EU ter nacionalnimi načrti, vključno z načelom „energetska učinkovitost na prvem mestu“.

IPE 2021-2027 poudarja sinergije med prometnim, energetskim in digitalnim sektorjem ter spodbuja medsektorsko delo na področjih, kot so povezana in avtomatizirana mobilnost ter alternativna goriva.

Cilj programa je tudi vključevanje podnebnih ukrepov, ob upoštevanju dolgoročnih ciljev na področju razogljičenja, skladno z zavezami Unije kot je Pariški sporazum.