Skoči do osrednje vsebine

Evropska kohezijska politika 2014-2020 v okviru Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja ukrepe s področja trajnostne rabe energije in prometa.

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. Za področje pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo, kot izhaja iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je na razpolago skupaj 636 mio EUR EU sredstev, od tega:

  • Prednostna os 4 - Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih: 226 mio EUR EU sredstev za področje trajnostne rabe energije, ki so namenjena predvsem učinkoviti rabi energije v javnem sektorju oz. energetski prenovi stavb javnega sektorja, učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih (CTN, energetski revščini), graditvi pametnih omrežij in proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter
  • Prednostna os 7 - Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah: 410 mio EUR za področje prometa in prometne infrastrukture, ki so prednostno namenjena razvoju jedrnega prometnega omrežja s poudarkom na razvoju celostnega, visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega sistema, multimodalnosti, trajnostni mobilnosti in izboljšanju povezanosti regionalne mobilnosti z vseevropskim prometnim omrežjem.