Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zunanje zadeve je 19. februarja 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023.

Rezultati javnega razpisa

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in triletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve. Javni razpis je razdeljen v štiri sklope, in sicer: (1) razvojni projekti v Podsaharski Afriki - trajnostno upravljanje voda kot odziv na COVID-19, (2) razvojni projekt v Belorusiji - razvoj demokracije in gospodarskih priložnosti, (3) razvojna projekta Naše pravice v državah Zahodnega Balkana in Afrike in (4) strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Obvestilo glede obrazca ESPD, sklop D

Prijavitelje, ki se prijavljajo na sklop D obveščamo, da je prišlo do tehničnih težav pri izpolnjevanju obrazca ESPD. Vlogo na sklop D lahko prijavitelj odda brez tega obrazca. Po odpiranju vlog bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge.

Obvestilo o pisni napaki v merilih za ocenjevanje vlog

Obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju humanitarne mednarodne pomoči v obdobju od 2021 do 2023 prišlo do pisne napake v Merilih za ocenjevanje vlog.

Pri merilu 10. 1. se pri 0 točkah beseda »ima« popravi v »nima«
Pri merilu 11.16. se pri 0 točkah beseda »ima« popravi v »nima«

Popravljen dokument Merila za ocenjevanje vlog se nahaja v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija

Dodatne informacije

Ministrstvo za zunanje zadeve v torek, 2. marca 2021 organizira delavnico za zainteresirane prijavitelje, s pričetkom ob 10. uri. Delavnica bo potekala preko avdio video povezave (AVK). Vse zainteresirane prosimo, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz@gov.si do petka, 26. februarja 2021. Prijavljenim bo posredovana povezava na AVK. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

Razpisana sredstva

Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2021 do 2023 namenja do 1.316.000 evrov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje:

Ali lahko pri projektu Naše pravice v primeru, da izobraževanj ne bo mogoče izvesti v šolah zaradi pandemije, najamemo druge prostore proti plačilu?

Odgovor:

S strani partnerjev na terenu in pedagoških delavcev, ki projekt izvajajo, se pričakuje izvajanje v okviru možnosti, ki jih nudi šolski sistem v vsaki posamezni državi. Če je le možno, priporočamo izvajanje tega projekta v šolah, saj se je to povsod izkazalo kot najbolj optimalno. Če zaradi izjemne situacije zaradi pandemije, šolski prostori niso na voljo in se pouk ne izvaja v šolah, je dovoljeno izvajanje v drugih prostorih, vendar brez stroška najema prostorov oziroma drugih stroškov povezanih s tem. V skrajnem primeru lahko najamete prostor proti plačilu, če imate zagotovljena sredstva drugih donatorjev.

Vprašanje:

Ali lahko pri projektu Naše pravice del sredstev namenimo pedagogom, kot simbolično nagrado za sodelovanje in del sredstev staršem za kritje potnih stroškov za starševska srečanja o otrokovih pravicah v šolah?

Odgovor:

Glavni namen financiranja tega projekta je, da se vključi čim večje število otrok in da so sredstva namenjena opolnomočenju otrok skozi izobraževanje o njihovih pravicah. Sredstva za ta projekt so premajhna, da bi krili morebitne dodatne storitve. Ne morejo biti uporabljena ne za honorarje učiteljev, četudi simbolične, ne za potne stroške staršem, ki pridejo na pogovore ali sestanke v šolo.

Vprašanje:

V razpisu so med predlagane aktivnosti pri Sklopu A vključene tudi aktivnosti, ki prispevajo k prehranski varnosti (na podlagi urejenega dostopa do vode..), zato me zanima, če lahko podcilje izberemo tudi v okviru cilja 2?

Odgovor:

V skladu z besedilom javnega razpisa se pri Sklopu A zahteva, da mora biti prijavitelj pri določanju aktivnosti usmerjen v dosego vsaj enega podcilja cilja trajnostnega razvoja 6 in enega podcilja cilja trajnostnega razvoja 13 in/ali enega podcilja ciljev trajnostnega razvoja 5 in/ali 8. Prijavitelj mora izbrati vsaj dve predlagani aktivnosti, od katerih mora biti vsaj ena izmed prvih treh navedenih aktivnosti ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin. V skladu z merili za ocenjevanje je med osnovnimi pogoji pri sklopu A navedeno, da mora projektni predlog vsebinsko zasledovati vsaj en podcilj cilja trajnostnega razvoja 6 in en podcilj cilja trajnostnega razvoja 13 in/ali en podcilj cilja trajnostnega razvoja 5 in/ali 8. V Vsebinskem načrtu mora prijavitelj pri 11. točki opredeliti do 3 podcilje trajnostnega razvoja in pri tem upoštevati zgornje usmeritve.

Vprašanje:

Ali v obrazcu št. 1 pod točko 12. Specifični cilj projekta in točko 15. Načrtovani rezultati projekta lahko dodamo kakšno vrstico za kazalnike pod ciljem oz. vsakim rezultatom, ali je 3 največje število kazalnikov?

Odgovor:

Pod točko 12. Specifični cilj projekta in točko 15. Načrtovani rezultati projekta v obrazcu št. 1 je število kazalnikov največ 3 (tri) ob upoštevanju usmeritev pri vsaki točki. Dodajanje vrstic za kazalnike ni dovoljeno.

Vprašanje:

Ali je v obrazcu št. 7 Reference in izkušnje prijavitelja pri 7. točki e) možnih največ 8 referenc pri vsaki tabeli ali se lahko dodaja vrstice?

Odgovor:

V obrazcu št. 7 Reference in izkušnje prijavitelja pri nobeni točki ni dovoljeno dodajati ali brisati vrstic.

Vprašanje:

V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta je pri točki 12. Specifični cilj projekta navedeno, da je število znakov s presledki omejeno na 500 na vsako tabelo. Kaj to pomeni? Pri točki 25. Dosedanje delovanje razumemo, da se lahko upošteva za vsako od 4 alinej po 500 znakov s presledki, ali to drži?

Odgovor:

Prijavitelj mora v obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta pri vseh točkah dosledno upoštevati navedeno število znakov s presledki. Pri točki 12. Specifični cilj projekta velja omejitev 500 znakov s presledki za Specifični cilj, 500 znakov s presledki za vse Kazalnike, začetne vrednosti, končne vrednosti in vire informacij za kazalnike ter 500 znakov s presledki za Opis tveganj pri doseganju cilja in načini za njihovo zmanjševanje oziroma odpravljanje. Pri točki 25. Dosedanje delovanje velja omejitev 500 znakov s presledki za vsako alinejo.

Vprašanje:

Ali se lahko pri izpolnjevanju obrazca št. 7. Reference in izkušnje prijavitelja, ko naštevamo reference projektov, navede originalni naslov v angleškem jeziku in se to šteje kot lastno ime?

Odgovor:

V obrazcu št. 7. Reference in izkušnje prijavitelja se naslovi projektov navede v slovenskem jeziku.

Vprašanje:

Ali se v obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta pri točki 15. Načrtovani rezultati projekta pri enem rezultatu šteje do 300 znakov s presledki le za opis do 3 kazalnikov, ali to število znakov s presledki vključuje tudi ime kazalnika in rok za dosego?

Odgovor:

V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta pri točki 15. Načrtovani rezultati projekta velja 300 znakov s presledki pri vsakem rezultatu, kar pomeni za en rezultat 300 znakov s presledki za Ime kazalnika, opis kazalnika, začetno vrednost, končno vrednost in vire informacij.

Kontakt

Prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zaprosi za dodatna pojasnila na elektronskem naslovu: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 15. 3. 2021. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministrstva, pri čemer podatek o avtorju vprašanja ne bo objavljen.