Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Andrej Verhovnik Marovšek

Člani:

 • Sebastjan Apat
 • dr. Vida Čadonič Špelič
 • mag. Katarina Hočevar
 • dr. Albin Igličar 
 • mag. Helena Kamnar
 • dr. Andrej Kohont
 • Rastko Rafael Kozlevčar
 • Renata Martinčič
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 
 • Aleksandar Volaš

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Srdinšek Firm, član  
 3. dr. Marko Marinčič, član
 4. Simona Fajfar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. mag. Lado Bradač, član  
 3. dr. Gorazd Meško, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik            
 2. Slavica Čebular Musar, članica 
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. Branimir Štrukelj, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. Tanja Vertelj, članica 
 3. Andrej Verhovnik Marovšek, član
 4. Branimir Štrukelj, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. Andrej Šter, član 
 3. dr. Vasilka Sancin, članica
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Sevnica se imenujejo:

 1. Fidel Krupić, predsednik          
 2. Barbara Koželj Sladič, članica 
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Trbovlje se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. Barbara Koželj Sladič, članica 
 3. dr. Dušan Štrus, član
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik          
 2. Zdravko Mele, član
 3. dr. Polonca Kovač, članica
 4. mag. Katarina Hočevar, članica
 5. Aleksandar Volaš, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. dr. Vida Čadonič Špelič, članica 
 3. dr. Ljubica Jelušič, članica
 4. Darko Milenkovič, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Maribor se imenujejo:

 1. Fidel Krupić, predsednik          
 2. Barbara Koželj Sladič, članica 
 3. dr. Tina Sever, članica
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje se imenujejo:

 1. Simona Fajfar, predsednica          
 2. Janez Vovk, član 
 3. mag. Senka Šifkovič Vrbica, članica
 4. Rastko Rafael Kozlevčar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik          
 2. dr. Andraž Zidar, član 
 3. dr. Dušan Zbašnik, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik          
 2. mag. Brigita Rajšter Vranovič, članica 
 3. dr. Lučka Kajfež Bogataj, članica
 4. Simona Fajfar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Črnomelj se imenujejo:

 1. Dušan Pečnik, predsednik          
 2. Barbara Koželj Sladič, članica 
 3. dr. Polonca Kovač, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ribnica se imenujejo:

 1. Dušan Pečnik, predsednik          
 2. Barbara Koželj Sladič, članica 
 3. dr. Iztok Rakar, član
 4. Fidel Krupić, član
 5. Sebastjan Apat, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. Peter Pavlin, član 
 3. dr. Bojan Tičar, član
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega tržnega inšpektorja v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije se imenujejo:

 1. dr. Vida Čadonič Špelič, predsednica          
 2. Renata Martinčič, članica 
 3. dr. Polonca Kovač, članica
 4. dr. Miloš Senčur, član
 5. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. Marija Arnuš, članica 
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. Andrej Verhovnik Marovšek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. mag. Irena Drmaž, članica 
 3. dr. Maja Klun, članica
 4. dr. Albin Igličar, član
 5. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za javno računovodstvo v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. Marija Arnuš, članica 
 3. dr. Marko Hočevar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. mag. Marjan Divjak, član 
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. mag. Helena Kamnar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik          
 2. Renata Martinčič, članica 
 3. dr. Maja Bogataj Jančič, članica
 4. dr. Andreja Primec, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. Sebastjan Apat, član 
 3. dr. Igor Kaučič, član
 4. dr. Mitja Horvat, član