Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Andrej Verhovnik Marovšek

 Namestnica predsednika:

 • mag. Helena Kamnar

Člani:

 • Bojana Bavec
 • dr. Mitja Blaganje
 • mag. Teja Božovič Holc
 • mag. Katarina Hočevar
 • dr. Albin Igličar 
 • dr. Andrej Kohont
 • Rastko Rafael Kozlevčar
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 
 • Ksenija Vencelj

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost se imenujejo:

 1. Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik
 2. Melina OMERZEL PETEK, članica
 3. dr. Jadran LENARČIČ, član
 4. dr. Peter FRANTAR, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Agencije Republike Slovenije za zavarovalni nadzor se imenujejo:

 1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
 2. Urška CVELBAR, članica
 3. dr. Vid JAKULIN, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za prostor in graditev v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

  1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
  2. Kristian LUKŠIČ, član
  3. prof. Janez KOŽELJ, član
  4. dr. Igor BIZJAK, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije se imenujejo:

   1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
   2. Bojana BAVEC, članica
   3. dr. Katja LAUTAR, članica
   4. dr. Matevž BREN, član

   V posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

   1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
   2. Blanka BARTOL, članica
   3. dr. Polonca KOVAČ, članica
   4. dr. Goran TURK, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

   1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
   2. dr. Andrej KOHONT, član
   3. Petra BRUS, članica
   4. dr. Mirko PEČARIČ, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

   1. mag. Katarina HOČEVAR, predsednica
   2. Bojana MAZI, članica
   3. dr. Mirko PEČARIČ, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

   1. Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
   2. Sandi RUTAR, član
   3. dr. Aleš BREZNIKAR, član
   4. Renato ROMIČ, član

   V posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za vode v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

   1. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, predsednica
   2. dr. Albin IGLIČAR, član
   3. Petra LOŽAR, članica
   4. dr. Mitja BRILLY, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v Ministrstvu za infrastrukturo se imenujejo:

   1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
   2. mag. Teja BOŽIVIČ HOLC, članica
   3. Tanja ŠARABON, članica
   4. dr. Bojan ROSI, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

   1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
   2. Anita ZAKŠEK, članica
   3. Sašo MATAS, član
   4. dr. Patricia BLATNIK, članica

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje se imenujejo:

   1. dr. Albin IGLIČAR, predsednik
   2. Rastko Rafael KOZLEVČAR, član
   3. Peter PAVLIN, član
   4. dr. Bruna ŽUBER, članica
   5. Frančišek VERK, član

   V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

   1. dr. Albin IGLIČAR, predsednik
   2. Radivoj UROŠEVIČ, član
   3. mag. Katarina HOČEVAR, članica
   4. Marko REŠETIČ, član
   5. dr. Gorazd MEŠKO, član

    V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se imenujejo:

    1. dr. Albin IGLIČAR, predsednik
    2. Ksenija VENCELJ, članica
    3. Marija FABČIČ, članica
    4. dr. Kristijan MUSEK LEŠNIK, član

    V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

    1. Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
    2. mag. Katarina HOČEVAR, članica
    3. dr. Andrej KOHONT, član
    4. Marko REŠETIČ, član

       V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

       1. mag. Helena KAMNAR, predsednica,
       2. Radivoj UROŠEVIČ, član,
       3. Tanja MATE, članica,
       4. dr. Jernej ZAVRŠNIK, član.

        V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za stanovanja v Ministrstvu za solidarno prihodnost se imenujejo:

        1. dr. Albin IGLIČAR, predsednik,
        2. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, članica,
        3. mag. Anja PLANIŠČEK, članica.

        V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za stanovanja v Ministrstvu za solidarno prihodnost se imenujejo:

        1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
        2. Bojana BAVEC, članica
        3. Ksenija VENCELJ, članica
        4. dr. Srna MANDIČ, članica

        V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo se imenujejo:

        1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
        2. mag. Helena KAMNAR, članica
        3. dr. Tina JUKIĆ, članica
        4. dr. Polonca KOVAČ, članica

              V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se imenujejo:

              1. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, predsednica,
              2. mag. Katarina HOČEVAR, članica,
              3. Marjeta BIZJAK, članica,
              4. Nataša AJDIČ, članica,
              5. dr. Andrej KIRBIŠ, član.