Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Andrej Verhovnik Marovšek

 Namestnica predsednika:

 • mag. Helena Kamnar

Člani:

 • Bojana Bavec
 • dr. Mitja Blaganje
 • mag. Teja Božovič Holc
 • mag. Katarina Hočevar
 • dr. Albin Igličar 
 • dr. Andrej Kohont
 • Rastko Rafael Kozlevčar
 • Gregor Novak
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. mag. Romana Reja, članica
 3. dr. Jelena Ficzko, članica
 4. dr. Miha Mraz, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. mag. Helena Kamnar, članica
 3. mag. Mirko Stopar, član
 4. dr. Manca Pajnič, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. dr. Mitja Blaganje, član
 3. Anita Zakšek, članica
 4. mag. Sašo Matas, član
 5. dr. Petra Došenovič Bonča, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Rastko Rafael Kozlevčar, član
 3. dr. Andrej Kohont, član
 4. Dušan Pečnik, član
 5. Danijela Mišić Pogorevc, članica 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kakovost v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. dr. Andrej Kohont, predsednik           
 2. mag. Helena Kamnar, članica
 3. Gregor Novak, član
 4. dr. Polonca Kovač, članica 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Dušan Pečnik, član
 3. dr. Mitja Blaganje, član
 4. Marko Rešetič, član 
 5. dr. Gorazd Meško, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. Rastko Rafael Kozlevčar, član
 3. Peter Pavlin, član
 4. dr. Bojan Tičar, član
 5. Frančišek Verk, član 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. mag. Teja Božovič Holc, članica
 3. Maja Čepin, članica
 4. dr. Leon Oblak, član 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica           
 2. mag. Marjeta Bizjak, članica
 3. dr. Andrej Udovč, član
 4. Boštjan Režonja, član  

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. mag. Emilija Placer Tušar, članica 
 3. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Vrhnika se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica           
 2. mag. Natalija Sajevec Plavčak, članica  
 3. dr. Tina Sever, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ljubljana se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Aleksander Vojičić, član  
 3. dr. Mirko Pečarič, član
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Črnomelj se imenujejo:

 1. Dušan Pečnik, predsednik           
 2. dr. Mitja Blaganje, član  
 3. mag. Tea Juratovec, članica
 4. dr. Iztok Rakar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ormož se imenujejo:

 1. Dušan Pečnik, predsednik           
 2. dr. Mitja Blaganje, član  
 3. Alison Teodorovič, članica
 4. dr. Tina Sever, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. dr. Andrej Kohont, predsednik           
 2. mag. Katarina Hočevar, članica
 3. mag. Tina Humar, članica
 4. dr. Janez Stare, član  
 5. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. mag. Tina Humar, članica  
 3. Nevenka Črešnar Pergar, članica
 4. dr. Anže Burger, član
 5. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. Andrej Verhovnik Marovšek, član
 3. dr. Vid Jakulin, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. dr. Andrej Kohont, član
 3. Rastko Rafael Kozlevčar, član
 4. mag. Barbara Peternelj, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. Gregor Novak, član
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. dr. Mirko Vintar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. mag. Teja Božovič Holc, članica
 3. Igor Nered, član
 4. Marjan Lah, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Radivoj Uroševič, član
 3. Rastko Rafael Kozlevčar, član
 4. dr. Ljubica Jelušič, članica
 5. Marjan Lah, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Igor Nered, član
 3. dr. Iztok Prezelj, član
 4. Marjan Lah, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. dr. Andrej Kohont, član
 3. Igor Nered, član
 4. dr. Iztok Prezelj, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. mag. Katarina Hočevar, članica
 3. dr. Iztok Rakar, član
 4. Marjan Lah, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. mag. Ervin Kosi, član  
 3. Andrej Verhovnik Marovšek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica           
 2. Andrej Verhovnik Marovšek, član  
 3. mag. Jelena Zupan, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. mag. Emilija Placer Tušar, članica  
 3. mag. Teja Božovič Holc, članica
 4. dr. Peter Vidmar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Urška Židan, članica  
 3. mag. Katarina Hočevar, članica
 4. Gregor Novak, član
 5. dr. Polonca Kovač, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. dr. Albin Igličar, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. dr. Mitja Blaganje, član
 4. dr. Dušan Zbašnik, član
 5. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Marn, član  
 3. dr. Boštjan Udovič, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. dr. Vasilka Sancin, članica
 4. mag. Teja Božovič Holc, članica
 5. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. Andrej Šter, član  
 3. dr. Vasilka Sancin, članica
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica           
 2. Mija Cankar, članica  
 3. Andrej Verhovnik Marovšek, član
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. mag. Leo Knez, član  
 3. Dušan Pečnik, član
 4. dr. Maja Klun, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. mag. Mirko Stopar, član  
 3. Gregor Novak, član
 4. dr. Igor Švab, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. Andrej Verhovnik Marovšek, član  
 3. Mojca Gobec, članica
 4. dr. Jernej Završnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Radivoj Uroševič, član  
 3. Marko Rešetič, član
 4. dr. Gorazd Meško, član
 5. dr. Andrej Kohont, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Renata Martinčič, članica  
 3. dr. Aleš Bučar Ručman, član
 4. Aleksandar Volaš, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Andrej Verhovnik Marovšek, član  
 3. Marko Rešetič, član
 4. dr. Andrej Kohont, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. Radivoj Uroševič, član  
 3. Marko Rešetič, član
 4. dr. Janez Stare, član
 5. dr. Gorazd Meško, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Radivoj Uroševič, član  
 3. Urša Židan, članica
 4. Renata Martinčič, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. Aleksandar Volaš, član  
 3. dr. Erik Brecelj, član
 4. dr. Aleksander Aristovnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Renata Martinčič, članica  
 3. dr. Damjan Lajh, član
 4. Aleš Oberč, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Srdinšek Firm, član  
 3. dr. Marko Marinčič, član
 4. Simona Fajfar, članica