Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Andrej Verhovnik Marovšek

 Namestnica predsednika:

 • mag. Helena Kamnar

Člani:

 • Bojana Bavec
 • dr. Mitja Blaganje
 • mag. Teja Božovič Holc
 • mag. Katarina Hočevar
 • dr. Albin Igličar 
 • dr. Andrej Kohont
 • Rastko Rafael Kozlevčar
 • Gregor Novak
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
 2. Rastko Rafael KOZLEVČAR, član
 3. dr. Andrej KOHONT, član
 4. Dušan PEČNIK, član
 5. Danijela MIŠIĆ POGOREVC, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag Helena KAMNAR, predsednica
 2. mag. Romana REJA, članica
 3. dr. Jelena FICZKO, članica
 4. dr. Miha MRAZ, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
 2. mag. Leo KNEZ, član
 3. Dušan PEČNIK, član
 4. dr. Maja KLUN, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Vrhnika se imenujejo:

 1. mag. Katarina HOČEVAR, predsednica
 2. mag. Natalija SAJEVEC PLAVČAK, članica
 3. Aleksander VOJIČIĆ, član
 4. dr. Tina SEVER, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
 2. Tanja MATE, članica,
 3. dr. Tit ALBREHT, član,
 4. mag. Jernej ZAVRŠNIK, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za razvoj kulturnih politik v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. mag. Helena Kamnar, članica  
 3. Nina Ukmar, članica
 4. dr. Vesna Čopič, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Sežana se imenujejo:

 1. Dušan Pečnik, predsednik           
 2. Bojana Bavec, članica 
 3. Aleksander Vojičić, član
 4. dr. Tina Sever, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. dr. Albin Igličar, član 
 3. Mihaela Novak Kolenko, članica
 4. Branimir Štrukelj, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. dr. Mitja Blaganje, predsednik           
 2. Lenart Jurij Kučić, član  
 3. dr. Dejan Jontes, član
 4. Katja Mihelj Nagode, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Srdinšek Firm, član 
 3. Blaž Peršin, član
 4. mag. Aida Škoro Babić, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Ministrstvu za obrambo se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. mag. Teja Božovič Holc, članica
 3. Igor Nered, član
 4. Marjan Lah, član 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za razvojna sredstva v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. dr. Mitja Blaganje, član
 3. mag. Špela Dragar, članica
 4. dr. Aleksander Aristovnik, član 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica           
 2. Dušan Pečnik, član 
 3. Stojan Tramte, član
 4. mag. Marjeta Bizjak, članica
 5. dr. Andrej Bončina, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. Dušan Pečnik, član
 3. Robi Kališnik, član
 4. dr. Mitja Dečman, član 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Cerknica se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica           
 2. Barbara Koželj Sladič, članica 
 3. dr. Mirko Pečarič, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. dr. Andrej Kohont, član 
 3. Saša Mlakar, članica
 4. dr. Luka Tičar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. Rastko Rafael Kozlevčar, član 
 3. Tina Pustoslemšek, članica
 4. dr. Tanja Rener, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. mag. Katarina Hočevar, članica 
 3. Dušan Pečnik, član
 4. Mateja Kuntarič, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. Andrej Verhovnik Marovšek, član
 3. dr. Katja Lautar, članica
 4. dr. Aleksander Aristovnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja  Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. dr. Mitja Blaganje, član 
 3. Tatjana Hočevar Kerševan, članica
 4. Astrid Prašnikar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Maribor se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. mag. Teja Božovič Holc, članica 
 3. Aleksander Vojičić, član
 4. dr. Mirko Pečarič, član
 5. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. mag. Teja Božovič Holc, članica 
 3. mag. Brigita Rajšter Vranovič, članica
 4. dr. Lučka Kajfež Bogataj, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. mag. Katarina Hočevar, članica 
 3. Gregor Novak, član
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Mitja Blaganje, član
 3. mag. Špela Dragar, članica
 4. dr. Tanja Mihalič, članica 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:         

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik
 2. Barbara Mlakar članica
 3. dr. Matjaž Škabar, član
 4. dr. Marko Marinčič, član  

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Dušan Pečnik, član
 3. dr. Mitja Blaganje, član
 4. Marko Rešetič, član 
 5. dr. Gorazd Meško, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. Rastko Rafael Kozlevčar, član
 3. Peter Pavlin, član
 4. dr. Bojan Tičar, član
 5. Frančišek Verk, član 

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. dr. Andrej Kohont, predsednik           
 2. mag. Katarina Hočevar, članica
 3. mag. Tina Humar, članica
 4. dr. Janez Stare, član  
 5. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik           
 2. dr. Andrej Kohont, član
 3. Rastko Rafael Kozlevčar, član
 4. mag. Barbara Peternelj, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. dr. Albin Igličar, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. dr. Mitja Blaganje, član
 4. dr. Dušan Zbašnik, član
 5. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Marn, član  
 3. dr. Boštjan Udovič, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. dr. Andraž Zidar, član  
 3. dr. Vasilka Sancin, članica
 4. mag. Teja Božovič Holc, članica
 5. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za multilateralno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Andrej Šter, član  
 3. dr. Vasilka Sancin, članica
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. dr. Mitja Blaganje, predsednik           
 2. Matej Marn, član  
 3. dr. Boštjan Udovič, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Renata Martinčič, članica  
 3. dr. Aleš Bučar Ručman, član
 4. Aleksandar Volaš, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. Andrej Verhovnik Marovšek, član  
 3. Marko Rešetič, član
 4. dr. Andrej Kohont, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Srdinšek Firm, član  
 3. dr. Marko Marinčič, član