Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Andrej Verhovnik Marovšek

 Namestnica predsednika:

 • mag. Helena Kamnar

Člani:

 • Sebastjan Apat
 • dr. Vida Čadonič Špelič
 • mag. Katarina Hočevar
 • dr. Albin Igličar 
 • mag. Helena Kamnar
 • dr. Andrej Kohont
 • Rastko Rafael Kozlevčar
 • Renata Martinčič
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 
 • Aleksandar Volaš

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Srdinšek Firm, član  
 3. dr. Marko Marinčič, član
 4. Simona Fajfar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. mag. Lado Bradač, član  
 3. dr. Gorazd Meško, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. Andrej Šter, član 
 3. dr. Vasilka Sancin, članica
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik          
 2. dr. Andraž Zidar, član 
 3. dr. Dušan Zbašnik, član
 4. Stanislav Sikošek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. Marija Arnuš, članica 
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. Andrej Verhovnik Marovšek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. mag. Marjan Divjak, član 
 3. dr. Aleksander Aristovnik, član
 4. mag. Helena Kamnar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. Sebastjan Apat, član 
 3. dr. Igor Kaučič, član
 4. dr. Mitja Horvat, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. mag. Irena Drmaž, članica 
 3. dr. Peter Wostner, član
 4. dr. Andrej Kohont, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. dr. Vida Čadonič Špelič, predsednica          
 2. mag. Mirko Stopar, član 
 3. Sebastjan Apat, član
 4. dr. Igor Švab, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. Aleš Ojsteršek, član
 3. Ajda Bezenšek Špetič, članica
 4. Aleksandar Volaš, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica          
 2. dr. Vida Čadonič Špelič, članica 
 3. dr. Andrej Udovč, član
 4. Renata Martinčič, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. Robi Kališnik, član 
 3. dr. Marko Grobelnik, član
 4. dr. Andrej Kohont, član
 5. Aleksandar Volaš, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. mag. Katarina Hočevar, predsednica          
 2. Peter Papež, član 
 3. dr. Janez Stare, član
 4. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet v Ministrstvu za infrastrukturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik          
 2. mag. Emilija Placer Tušar, članica 
 3. dr. Elen Twrdy, članica