Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Andrej Verhovnik Marovšek

 Namestnica predsednika:

 • mag. Helena Kamnar

Člani:

 • Bojana Bavec
 • dr. Mitja Blaganje
 • mag. Teja Božovič Holc
 • mag. Katarina Hočevar
 • dr. Albin Igličar 
 • dr. Andrej Kohont
 • Rastko Rafael Kozlevčar
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 
 • Ksenija Vencelj

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za podporo uporabnikom v Ministrstvu za digitalno preobrazbo se imenujejo:

 1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
 2. Dušan PEČNIK, član
 3. Tina SERKO, članica
 4. dr. Mitja DEČMAN, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za digitalno družbo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo se imenujejo:

 1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
 2. Dušan PEČNIK, član
 3. Tina SERKO, članica
 4. dr. Mitja DEČMAN, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo se imenujejo:

 1. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, predsednica
 2. Ksenija VENCELJ, članica
 3. Tina SERKO, članica
 4. dr. Tina JUKIĆ, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za digitalno infrastrukturo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo se imenujejo:

 1. Bojana BAVEC, predsednica
 2. Dušan PEČNIK, član
 3. Tina SERKO, članica
 4. dr. Ljupčo TODOROVSKI, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo se imenujejo:

 1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
 2. dr. Albin IGLIČAR, član
 3. mag. Barbara PETERNELJ, članica
 4. dr. Igor KAUČIČ, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov se imenujejo:

 1. Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
 2. dr. Mitja BLAGANJE, član
 3. mag. Barbara PETERNELJ, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kohezijo v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj se imenujejo:

 1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
 2. dr. Andrej KOHONT, član
 3. Bojan SUVOROV, član
 4. mag. Miranda GROFF FERJANČIČ, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj se imenujejo:

 1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
 2. Dušan PEČNIK, član
 3. Katja DROBNAK, članica
 4. dr. Damjan LAJH, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj se imenujejo:

 1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
 2. mag. Katarina HOČEVAR, članica
 3. dr. Andrej KOHONT, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja Ministrstva za solidarno prihodnost se imenujejo:

 1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
 2. dr. Andrej KOHONT, član
 3. mag. Katarina HOČEVAR, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za znanost in inovacije v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije se imenujejo:

 1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
 2. mag. Helena KAMNAR, članica
 3. dr. Albin IGLIČAR, član
 4. dr. Jadran LENARČIČ, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo se imenujejo:

 1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik,
 2. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, članica,
 3. dr. Albin IGLIČAR, član,
 4. mag. Senka ŠIFKOVIČ VRBICA, članica.

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se imenujejo:

 1. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, predsednica,
 2. mag. Katarina HOČEVAR, članica,
 3. Marjeta BIZJAK, članica,
 4. Nataša AJDIČ, članica,
 5. dr. Andrej KIRBIŠ, član.

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za probacijo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik,
 2. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član,
 3. Tina TERŽAN, članica,
 4. dr. Katja FILIPČIČ, članica.

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se imenujejo:

  1. Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
  2. dr. Mitja BLAGANJE, član
  3. Ksenija VENCELJ, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti se imenujejo:

  1. Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
  2. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, članica
  3. Mojca RAMŠAK PEŠEC, članica
  4. dr. Mitja ŽAGAR, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo se imenujejo:

  1. Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik
  2. mag. Helena KAMNAR, članica
  3. mag. Tanja BOLTE, članica
  4. dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se imenujejo:

  1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
  2. dr. Andrej KOHONT, član
  3. dr. Albin IGLIČAR, član
  4. Nives POČKAR, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

  1. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
  2. Rastko Rafael KOZLEVČAR, član
  3. Bojana BAVEC, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo se imenujejo:

  1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
  2. mag. Katarina HOČEVAR, članica
  3. Stojan TRAMTE, član
  4. mag. Marjeta BIZJAK, članica
  5. dr. Polonca KOVAČ, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

  1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
  2. dr. Mitja BLAGANJE, član
  3. Dušan JOŠAR, član
  4. dr. Mirjam RAVLJEN, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance se imenujejo:

  1. mag. Katarina HOČEVAR, predsednica
  2. Ksenija VENCELJ, članica
  3. Dušan PEČNIK, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo se imenujejo:

  1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
  2. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, članica
  3. dr. Albin IGLIČAR, član
  4. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za naravo v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

  1. Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik
  2. mag. Helena KAMNAR, članica
  3. Ksenija VENCELJ, članica
  4. Petra LOŽAR, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor se imenujejo:

  1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
  2. Blanka BARTOL, članica
  3. dr. Polonca KOVAČ, članica
  4. dr. Goran TURK, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za vode v Ministrstvu za naravne vire in prostor se imenujejo:

  1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
  2. dr. Albin IGLIČAR, član
  3. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, članica
  4. dr. Mitja BRILLY, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za šport se imenujejo:

  1. Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
  2. dr. Mitja BLAGANJE, član
  3. Bojana BAVEC, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije se imenujejo:

  1. dr. Albin IGLIČAR, predsednik
  2. Ksenija VENCELJ, članica
  3. mag. Katarina HOČEVAR, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo se imenujejo:

  1. Bojana BAVEC, predsednica
  2. dr. Mitja BLAGANJE, član
  3. mag. Teja BOŽOVIČ HOLC, članica
  4. dr. Luka TIČAR, član
  5. Frančišek VERK, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za javna plačila se imenujejo:

  1. mag. Helena KAMNAR, predsednica
  2. Dušan PEČNIK, član
  3. Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član
  4. Milena BREMŠAK, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Vrhnika se imenujejo:

  1. dr. Andrej KOHONT, predsednik
  2. mag. Katarina HOČEVAR, članica
  3. mag. Natalija SAJEVEC PLAVČAK, članica
  4. dr. Tina SEVER, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka posebnega javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Škofja Loka se imenujejo:

  1. dr. Mitja BLAGANJE, predsednik
  2. Aleksander VOJIČIČ, član
  3. dr. Iztok RAKAR, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Krško se imenujejo:

  1. mag. Katarina HOČEVAR, predsednica
  2. Ksenija VENCELJ članica
  3. Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
  4. dr. Tina SEVER, članica

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino se imenujejo:

  1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
  2. Andrej Verhovnik Marovšek, član
  3. Radivoj Uroševič, član
  4. dr. Ljubica Jelušič, članica 
  5. Marjan Lah, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve se imenujejo:

  1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
  2. Bojana Bavec, članica
  3. Matej Marn, član
  4. dr. Boštjan Udovič, član
  5. Stanislav Sikošek, član 

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

  1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik           
  2. Radivoj Uroševič, član
  3. dr. Andrej Kohont, član
  4. Marko Rešetič, član 
  5. dr. Gorazd Meško, član

  V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

  1. Radivoj Uroševič, predsednik           
  2. Dušan Pečnik, član
  3. dr. Mitja Blaganje, član
  4. Marko Rešetič, član 
  5. dr. Gorazd Meško, član