Skoči do osrednje vsebine

Uradniški svet je bil ustanovljen z Zakonom o javnih uslužbencih z namenom depolitizacije državne uprave in zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravni enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Naloge Uradniškega sveta

Poglavitna naloga Uradniškega sveta je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na položaju, navedenih v uvodu. Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer imenuje Uradniški svet. Posebna natečajna komisija ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, pri čemer lahko funkcionar vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Poglavitno pa je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

Poleg navedenih nalog pa Uradniški svet daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. V sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa je Uradniški svet leta 2011 sprejel kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Sestava Uradniškega sveta

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov, ki so imenovani na naslednji način:

 • tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
 • tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave;
 • dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
 • štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Trenutna sestava Uradniškega sveta 

Predsednik:

 • Rastko Rafael Kozlevčar

Namestnik predsednika:  

 • Fidel Krupić

Člani:

 • dr. Vida Čadonič Špelič
 • Simona Fajfar 
 • dr. Mitja Horvat
 • dr. Albin Igličar 
 • mag. Helena Kamnar
 • Anita Manfreda
 • Dušan Pečnik
 • Radivoj Uroševič 
 • Andrej Verhovnik Marovšek
 • dr. Katarina Zajc

Posebne natečajne komisije

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik           
 2. Matej Srdinšek Firm, član  
 3. dr. Marko Marinčič, član
 4. Simona Fajfar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Simona Fajfar, predsednica           
 2. Matej Srdinšek Firm, član 
 3. dr. Vlado Kotnik, član
 4. dr. Vida Čadonič Špelič, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Ministrstvu za notranje zadeve se imenujejo:

 1. Radivoj Uroševič, predsednik           
 2. mag. Lado Bradač, član  
 3. dr. Gorazd Meško, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. dr. Vida Čadonič Špelič, članica  
 3. Mojca Gobec, članica
 4. dr. Jana Mali, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se imenujejo:

 1. Simona Fajfar, predsednica          
 2. dr. Stanka Lunder Verlič, članica
 3. mag. Jaka Erker, član
 4. Rastko Rafael Kozlevčar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ribnica se imenujejo:

 1. Fidel Krupić, predsednik           
 2. Barbara Koželj Sladič, članica  
 3. dr. Iztok Rakar, član
 4. Dušan Pečnik, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Maribor se imenujejo:

 1. Fidel Krupić, predsednik           
 2. mag. Darja Drnovšek, članica  
 3. dr. Tina Sever, članica
 4. Frančišek Verk, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica           
 2. Mateja Kuntarič, članica  
 3. dr. Nada Stropnik, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Črnomelj se imenujejo:

 1. Dušan Pečnik, predsednik           
 2. Barbara Koželj Sladič, članica  
 3. dr. Polonca Kovač, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se imenujejo:

 1. Simona Fajfar, predsednica          
 2. Mateja Kuntarič, članica 
 3. Biserka Marolt Meden, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. dr. Mitja Horvat, član 
 3. Dušan Pečnik, član
 4. Rastko Rafael Kozlevčar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo se imenujejo:

 1. Rastko Rafael Kozlevčar, predsednik          
 2. Mirko Petek, član 
 3. Andrej Verhovnik Marovšek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. Andrej Verhovnik Marovšek, predsednik          
 2. mag. Urška Skok Klima, članica 
 3. Robi Kališnik, član
 4. dr. Mitja Dečman, član
 5. Simona Fajfar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. dr. Vida Čadonič Špelič, predsednica          
 2. Anita Manfreda, članica 
 3. Tatjana Hočevar Kerševan, članica
 4. dr. Astrid Prašnikar, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. Simona Fajfar, predsednica          
 2. Mojca Grabar, članica 
 3. Andrej Verhovnik Marovšek, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo se imenujejo:

 1. dr. Albin Igličar, predsednik          
 2. mag. Urška Skok Klima, članica 
 3. dr. Mirko Vintar, član

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje se imenujejo:

 1. mag. Helena Kamnar, predsednica          
 2. mag. Romana Reja, članica 
 3. mag. Robert Cugelj, član
 4. mag. Elda Gregorič Rogelj, članica

V posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance se imenujejo:

 1. dr. Mitja Horvat, predsednik          
 2. Janja Jereb, članica 
 3. dr. Janez Stare, član
 4. Dušan Pečnik, član