Skoči do osrednje vsebine

Svet za socialno ekonomijo

Politiko razvoja socialnega podjetništva oziroma ekonomije oblikuje Svet za socialno ekonomijo, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Svet zagotavlja usklajevanje politik na področju socialnega podjetništva oziroma ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.

Pristojnosti sveta

Predsednik sveta je minister pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo. Strokovne in tehnično-administrativne naloge za svet opravlja ministrstvo, pristojno za socialno podjetništvo oziroma socialno ekonomijo.

Svet zagotavlja usklajevanje politik na področju socialne ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Ključne naloge sveta so:

 • priprava desetletne Strategije razvoja socialne ekonomije,
 • podajanje mnenja k programu ukrepov za izvajanje strategije,
 • spremljanje izvajanja strategije in
 • usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev ukrepov.                                                                                 

Poleg oblikovanja politik razvoja socialnega podjetništva Svet za socialno ekonomijo analizira potrebe razvoja socialnega podjetništva, pripravlja razvojne dokumente, analizira, vrednoti in spremlja izvajanje ukrepov in politik na področju socialnega podjetništva ter spodbuja vključevanje občin v določanje in izvajanje omenjenih politik na lokalni in regionalni ravni.

Člani sveta

Svet sestavlja 20 članov: deset predstavnikov ministrstev in vladnih služb, šest predstavnikov organizacij socialne ekonomije, en predstavnik reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti, dva predstavnika socialnih partnerjev ter en predstavnik strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije.

Člani sveta so:

1. predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije:

 • Gregor Štrubelj, član; Barbka Meško, namestnica;

2. predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

 • Gregor Greif član; mag. Andrejka Znoj namestnica;

3. predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 • Anton Harej, član; Branko Ravnik, namestnik;

4. predstavnica Ministrstva za zdravje:

 • Helena Ulčar Šumčić, članica; mag. Mojca Vnučec Špacapan, namestnica;

5. predstavnik Ministrstva za okolje in prostor:

 •  Bojan Purg, član; Georgi Bangiev, namestnik;

6. predstavnik Ministrstva za javno upravo:

 •  Boštjan Jambrovič, član; Tomislav Jurman, namestnik;

7. predstavnica Ministrstva za finance:

 •  mag. Irena Drmaž, članica; Simona Poljanšek, mag., namestnica;

8. predstavnica Ministrstva za kulturo:

 •  Minka Jerebič, članica; Petra Rihtaršič, namestnica;

9. predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve:

 •  Stanislav Raščan, član, dr. Slobodan Šešum, namestnik;

10. predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:

 •  Marko Pukšič, član; Špela Rotar, namestnica.

11. dve predstavnici socialnih podjetij:

 •  Mojca Žganec Metelko, članica; Iris Magajna, namestnica;
 •  Barbara Čufer, članica; Mirjana Ivanuša - Bezjak, namestnica;

12. dva predstavnika zadrug:

 •   Petra Peternel, članica; Staša Dabič Perica, namestnica;
 •   Borut Florjančič, član; Manca Petelin, namestnica;  

13. predstavnica invalidskih podjetij:

 •   mag. Vojka Martinčič, članica; Tomaž Čučnik, namestnik;

14. predstavnica zaposlitvenih centrov:

 •  Magdalena Justin, članica; Dorotej Čuček, namestnik;

15. predstavnica reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti:

 •  Helena Turk, članica; Darja Slivnjak, namestnica;

16. dva predstavnika socialnih partnerjev, na predlog reprezentativnih sindikalnih konfederacij in reprezentativnih delodajalskih organizacij:

 •  Maruška Željeznov Seničar, članica; Irena Štamfelj, namestnica;
 •  Branko Meh, član; Marjanca Simsič, namestnica.

17. predstavnica Strokovnih inštitucij s področja socialne ekonomije:

 •  Dušanka Lužar Šajt, članica; Borut Osonkar, namestnik.

Program dela Sveta za socialno ekonomijo

Gradivo 1. seje Sveta za socialno ekonomijo

Dokumenti

Zapisniki in sprejeti sklepi