Skoči do osrednje vsebine

Arhivski svet je posvetovalno telo ministra za kulturo za strokovno svetovanje na področju arhivske dejavnosti, ki obravnava in posreduje mnenja o strokovnih vprašanjih s področja delovanja in razvoja arhivske dejavnosti.

Pristojnosti

Opravlja zlasti naslednje naloge:

  • daje mnenje k predpisom, razvojnim načrtom in strategijam, ki urejajo arhivsko dejavnost;
  • daje pobude za uveljavljanje arhivistike in arhivske prakse;
  • obravnava strokovne osnove oziroma priporočila za področje arhivske dejavnosti;
  • daje pobude in predloge s področja svojega dela.

Sestava

Člani Arhivskega sveta so uveljavljeni strokovnjaki za področje arhivistike in varstvo arhivskega gradiva z najvišjim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom. Za obdobje petih let jih imenuje minister za kulturo.

Arhivski svet sestavlja pet članov, in sicer:

  • trije člani predstavniki izvajalcev javne arhivske službe,
  • en član predstavnik univerzitetnih ustanov s programi arhivistike,
  • en član predstavnik ministrstva. 

Aktualna sestava sveta