Skoči do osrednje vsebine

Zavarovanje je eden izmed glavnih ukrepov, s katerim obvladujemo proizvodna in dohodkovna tveganja v ribištvu. S sofinanciranjem zavarovalne premije želimo spodbuditi osebe, ki se ukvarjajo z ribištvom, k sklenitvi zavarovanja, saj se na ta način ublažijo posledice škode, ki jo povzroči pogin vodnih živali v ribogojnih objektih. S sofinanciranjem se tveganje in posledično tudi strošek zavarovanja porazdeli med zavarovalnico, državo in ribiča

Ukrep za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pridelave in ribištva

Namen ukrepa je zmanjšanje dohodkovnih tveganj fizičnih in pravnih oseb, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali.

Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

Višina sofinanciranja znaša 30 % obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim od prometa zavarovalnih poslov.

Izvajalci zavarovanja so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.

Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije so osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. imajo ribogojni objekt, v katerem opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
  2. imajo z zavarovalnico sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni;
  3. so zavarovalnici ob podpisu zavarovalne pogodbe priložile:
  • izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči de minimis,
  • izjavo, s katero dovoljujejo izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo,
  • izjavo, s katero dovoljujejo zavarovalnici, da pošlje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu in agenciji za namen izvajanja upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja. 

Pomoč za sofinanciranje zavarovalnih premij se v ribištvu dodeljuje po pravilu »de minimis« sheme. Skupni znesek pomoči, ki se lahko dodeli fizičnim ali pravnim osebam, ne sme preseči 30.000 evrov v katerem koli obdobju treh poslovnih let.