Skoči do osrednje vsebine

Za sklenitev in obstoj zakonske zveze je potrebno, da  sta osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, različnega spola, da s sklenitvijo zakonske zveze soglašata ter da svoje soglasje izjavita pred pristojnim državnim organom. 

Sklepanje zakonske zveze

Na voljo je več več možnih načinov sklenitve zakonske zveze in glede na želje bodočih zakoncev je sklenitev lahko bolj ali manj slovesna. Zakonska zveza se tako sklepa v prostorih upravne enote ali v drugih uradnih prostorih. Lahko pa se sklene tudi zunaj uradnih prostorov, pri čemer se poskuša, v skladu z zmožnostmi posamezne upravne enote, v največji možni meri slediti željam bodočih zakoncev.

Zakonske zveze ne morejo skleniti:

  • otrok (z dovoljenjem sodišča lahko zakonsko zvezo sklene otrok, ki je že dopolnil 15 let, in ki je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da lahko razume pomen in posledice pravic in obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zveze),
  • nerazsodna oseba,
  • oseba, ki je že sklenila zakonsko ali partnersko zvezo, dokler njena prej sklenjena zakonska ali partnerska zveza ne preneha,
  • sorodniki v ravni črti, niti sorodniki v stranski črti do vštetega četrtega kolena (z dovoljenjem sodišča lahko zakonsko zvezo sklenejo otroci bratov in sester ter otroci polbratov in polsester, če obstajajo za to utemeljeni razlogi) ter
  • skrbnica ali skrbnik in njena oziroma njegova varovanka ali varovanec, če nimata dovoljenja sodišča.

Zakonska zveza se lahko sklene:

  • pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo - s pričama ali brez,
  • pred matičarjem in županjo ali županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa - s pričama ali brez,
  • samo pred matičarjem - s pričama ali brez.

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Zakonsko zvezo bodoča zakonca uredita s prijavo.

Ženitna sposobnost

Poudariti je potrebno, da ne velja avtomatična domneva, da oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ni sposobna skleniti zakonske zveze (ni razsodna). Zakonodaja namreč loči med poslovno sposobnostjo, oporočno sposobnostjo in sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze (t.i. ženitno sposobnostjo). Izpolnitev pogoja razsodnosti se zato ugotavlja v vsakem posameznem primeru  posebej.

Vpis zakonske zveze

V matični register se vpisujejo vse sklenjene zakonske zveze slovenskih državljanov, ne glede na to, kje so bile sklenjene, bodisi v Republiki Sloveniji ali v tujini in vse zakonske zveze tujih državljanov, če so bile sklenjene na območju Republike Slovenije. 

Za izpisek se lahko zaprosi osebno na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali prek portala e-uprava

Statistične podatke o porokah in razvezah si lahko ogledate na SURSu.