Skoči do osrednje vsebine

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Za sklenitev in obstoj zakonske zveze je potrebno, da  sta osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, različnega spola, da s sklenitvijo zakonske zveze soglašata ter da svoje soglasje izjavita pred pristojnim državnim organom. 

Za sklenitev in obstoj zakonske zveze je potrebno, da dve osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, soglašata s sklenitvijo zakonske zveze ter da svoje soglasje izjavita pred pristojnim državnim organom. 

Sklepanje zakonske zveze

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere želita skleniti zakonsko zvezo. V prijavi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost. Prijavi morata priložiti dokazila o tistih podatkih, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc Republike Slovenije. Ob prijavi sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca izrazita svojo željo glede datuma in ure sklenitve zakonske zveze, matičar pa jima ponudi proste termine.

Na voljo je več možnih načinov sklenitve zakonske zveze in glede na želje bodočih zakoncev je sklenitev lahko bolj ali manj slovesna. Zakonska zveza se tako sklepa v prostorih upravne enote ali v drugih uradnih prostorih. Lahko pa se sklene tudi zunaj uradnih prostorov, pri čemer se poskuša, v skladu z zmožnostmi posamezne upravne enote, v največji možni meri slediti željam bodočih zakoncev.

Zakonske zveze ne more skleniti:

 • otrok (z dovoljenjem sodišča lahko zakonsko zvezo sklene otrok, ki je že dopolnil 15 let, in ki je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da lahko razume pomen in posledice pravic in obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zveze),
 • nerazsodna oseba,
 • oseba, ki je že sklenila zakonsko zvezo, dokler njena prej sklenjena zakonska zveza ne preneha,
 • sorodniki v ravni črti, niti sorodniki v stranski črti do vštetega četrtega kolena (z dovoljenjem sodišča lahko zakonsko zvezo sklenejo otroci bratov in sester ter otroci polbratov in polsester, če obstajajo za to utemeljeni razlogi) ter
 • skrbnica ali skrbnik in njena oziroma njegova varovanka ali varovanec, če nimata dovoljenja sodišča.

Zakonska zveza se lahko sklene samo pred matičarjem, lahko pa tudi pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo, ali pred matičarjem in županjo ali županom. Navzočnost prič pri sklepanju zakonske zveze ni obvezna. Priča je lahko oseba, ki je poslovno sposobna

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ženitna sposobnost

Ne velja avtomatična domneva, da oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ni sposobna skleniti zakonske zveze (ni razsodna). Zakonodaja namreč loči med poslovno sposobnostjo, oporočno sposobnostjo in sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze (tako imenovano ženitno sposobnostjo). Izpolnitev pogoja razsodnosti se zato ugotavlja v vsakem posameznem primeru  posebej.

Vpis zakonske zveze

V matični register se vpisujejo vse sklenjene zakonske zveze slovenskih državljanov, ne glede na to, ali so bile sklenjene v Republiki Sloveniji ali v tujini, in vse zakonske zveze tujih državljanov, če so bile sklenjene na območju Republike Slovenije. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve

Sklenitev zakonske zveze s tujcem

Zakonsko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujcem, ki mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo o samskem stanu,
 • potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan je bodoči zakonec, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze (če ga država izdaja),
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).

Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Overitev listin ni potrebna:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
 • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev,
 • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Prenehanje zakonske zveze

Zakonska zveza lahko preneha z odločitvijo pristojnega sodišča, da gre za neobstoječo ali za neveljavno zvezo. V večini primerov pa zakonska zveza preneha z razvezo, ki je lahko sporazumna ali pa se začne na predlog enega od zakoncev.

Najpogostejši način prenehanja zakonske zveze je razveza (sporazumna ali na predlog enega ali obeh zakoncev). Pred samo vložitvijo predloga za razvezo zakonske zveze pa se morata zakonca udeležiti še predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo. 

Predhodno svetovanje zakoncema

Namen predhodnega svetovanja je pomagati zakoncema, da ugotovita ali obstaja možnost za ohranitev zakonske zveze. V tem primeru ju strokovni delavec centra za socialno delo napoti na prostovoljno strokovno svetovanje z namenom ohranitve zakonske zveze, ki ga izvaja center za socialno delo.

V kolikor se v predhodnem svetovanju ugotovi, da je zakonska zveza za vsaj enega od zakoncev nevzdržna, strokovni delavec centra za socialno delo zakonca seznani s posledicami, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze zanju in za družinsko skupnost, ter jima predstavi namen in postopek mediacije.

Če je udeležba na predhodnem svetovanju za zakonca obvezna in se predlagatelj razveze zakonske zveze predhodnega svetovanja ne udeleži, sodišče njegov predlog zavrže.

Udeležba na predhodnem svetovanju ni obvezna zgolj v primeru če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb, če je eden od zakoncev nerazsoden, če ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan oziroma če en ali oba zakonca živita v tujini. V teh primerih se lahko zakonca (ali eden od njiju) obrne/ta neposredno na pristojno sodišče, pri katerem poda/ta predlog za razvezo zakonske zveze.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za pravosodje

Statistični podatki

Statistične podatke o porokah in razvezah si lahko ogledate na SURSu.