Skoči do osrednje vsebine

Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških.  Taka zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen na področju posvojitve in oploditve z biomedicinsko pomočjo - partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Za sklenitev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o sklenitvi zakonske zveze. 

Vpis partnerske zveze

V matični register se vpisujejo vse sklenjene partnerske zveze slovenskih državljanov, ne glede na to, kje so bile sklenjene, bodisi v Republiki Sloveniji ali v tujini in vse partnerske zveze tujih državljanov, če so bile sklenjene na območju Republike Slovenije. 

Nesklenjena partnerska zveza

Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna (mladoletnost, sorodstveno razmerje, obstoj skrbniškega razmerja, nerazsodnost, že sklenjena zakonska ali partnerska zveza).

Pravne posledice

Taka zveza ima v razmerju med njima enake pravne posledice po zakonu, ki ureja partnersko zvezo, kakor če bi sklenila partnersko zvezo. Nesklenjena partnerska zveza ima enake pravne posledice kot zunajzakonska skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače.

Registracija

Enako kot velja za zunajzakonsko skupnost slovenska zakonodaja tudi registracije nesklenjene partnerske zveze ne ureja in se register o obstoju nesklenjene partnerske zveze ne vodi.

Potrdila o obstoju nesklenjene partnerske zveze zato ni mogoče pridobiti, ravno tako ni mogoče sprožiti samostojnega postopka izključno z namenom ugotavljanja nesklenjene partnerske zveze.