GOV.SI

Stalna mreža za nadzor radioaktivnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Nacionalna mreža meritev radioaktivnosti

Program nadzora v okviru nacionalne mreže meritev radioaktivnosti je podrobno podan v 5. poglavju poročila Uprave za varstvo pred sevanji o obsevanosti prebivalcev Slovenije. V programu nacionalne mreže je navedena vrsta vzorca in vrsta meritve, vzorčevalna mesta, pogostost meritev in letno število vzorcev. Meri se radioaktivnost zraka, zemlje, padavin, površinskih vod (reke in morje), pitna voda, hrana in krma.

Nadzorujejo se naslednji radionuklidi: Cs-137, Sr-90 in H-3 (samo v vodah). Sočasno se določajo v vzorcih tudi naravni radionuklidi: U-238, Ra-226, Pb-210, Th-228 in Ra-228 ter K-40 in Be-7. Ovrednotenje rezultatov in skrajšana vsebina nadzora je podana v vsakoletnih poročilih Uprave za jedrsko varnost.

Obseg monitoringa je zastavljen tako, da pokriva predvsem osrednje območje države, pa tudi območja, ki so bila v preteklosti najbolj kontaminirana. Poudarek je dan tudi tistim regijam, ki so pomembne za pridelavo hrane. Vzorčevalna mesta so v splošnem stalna, le pri pitni vodi, hrani in krmi se od leta do leta spreminjajo, da periodično zajamejo vsa področja Slovenije. Karta z vzorčevalnimi točkami za posamezno leto je podana v poročilu Uprave za varstvo pred sevanji o obsevanosti prebivalcev Slovenije. Posebej je podana karta meritev doze zunanjega sevanja.

Obratovalni monitoring radioaktivnosti

Vsak od nadzorovanih objektov (NEK, TRIGA, CSRAO, RUŽV) ima svoj specifični program nadzora. Splošni elementi programa so vsem objektom skupni, medtem ko se preiskovani radionuklidi, število meritev posameznih vzorcev ter njihova pogostost bistveno razlikujejo med seboj. Obseg obratovalnega monitoringa je odvisen tudi od vrste radionuklidov, njihovih izpuščenih aktivnosti ter od pomembnosti prenosnih poti razširjanja radionuklidov v okolje.

Podrobnejši pregled posameznih programov obratovalnega monitoringa je podan v letnih poročilih za posamezne objekte: NEK, RUŽV, reaktor TRIGA, CSRAO. Program nadzora vključuje tudi nabor preiskovanih radionuklidov za posamezni objekt.

Najobsežnejši monitoring radioaktivnosti v Sloveniji zagotavlja jedrska elektrarna v Krškem (NEK), ki ji po obsegu sledi nekdanji rudnik urana na Žirovskem vrhu (RUŽV). Program monitoringa radioaktivnosti raziskovalnega reaktorja na Brinju (TRIGA) in prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju (CSRAO) sta po obsegu bistveno manjša. Skrajšani pregled programov monitoringa radioaktivnosti je za vsak objekt podan v letnih poročilih Uprave za jedrsko varnost. Lokalna območja nadzora so podana na kartah, prikazanih v letnih poročilih jedrskih in sevalnih objektov: NEK, RUŽV, reaktor TRIGA, CSRAO.

Pooblaščeni izvajalci meritev

Meritve radioaktivnih izpustov v okolje izvajajo sami obratovalci objektov, bodisi s kontinuiranimi merilniki izpustov bodisi z laboratorijskimi meritvami periodično vzetih vzorcev. Pri tem lahko sodelujejo tudi zunanji pooblaščeni izvajalci (na osnovi pooblastila Uprave za jedrsko varnost).

Meritve radioaktivnosti v okolju izvajajo izključno zunanji pooblaščeni izvajalci. Pooblastilo Uprave za jedrsko varnost so dobili pod pogojem, da imajo merilne laboratorije z akreditiranimi metodami, zadostne strokovne reference ter zadostne kadrovske kapacitete.

Pooblaščeni izvajalci meritev opravljajo vzorčevanje, izvajajo analitske metode ter ovrednotijo meritve radioaktivnosti tako glede stopnje kontaminacije in njenih trendov kot glede na izpostavljenost prebivalstva (ocenijo doze).