Skoči do osrednje vsebine

Podatki o radioaktivnosti okolja in obsevanosti prebivalstva

Podatki o radioaktivnosti v okolju v Sloveniji se za vsako koledarsko leto zberejo, uredijo in ovrednotijo v poročilih in to za vsak program nadzora, nacionalni in obratovalni, posebej. Podatki so zbrani v letnem poročilu za vsak program monitoringa posebej. V končno poročilo se navedejo mersko ovrednotene vrednosti koncentracij skupaj s podatki o vzorcu: datum vzorčenja, količina vzorca, količina padavin in podobno.

Letna poročila o radioaktivnosti v okolju na območju Slovenije in v okolici nadzorovanih objektov

Rezultate meritev spremlja komentar, ki pojasnjuje skladnost ali neskladnost z meritvami iz preteklega obdobja in iz bližnjih lokacij vzorčenja, pojavljanje povišanih koncentracij v različnih vzorcih na istih lokacijah in podobno. Komentar lahko vključuje tudi primerjavo z vrednostmi svetovnega povprečja (poročila UNSCEAR) ali primerjavo vrednosti iz nacionalnih monitoringov iz sosednjih in drugih evropskih držav. Komentar pojasnjuje odstopanje od pričakovanih vrednosti, bodisi zaradi sistematske napake vzorčenja ali merjena bodisi zaradi dejanskih vzrokov, zakaj je prišlo do nepričakovanih sprememb rezultatov.

Letno poročilo Uprave za jedrsko varnost

Letno poročilo Uprave za jedrsko varnost med drugim povzema bistvene ugotovitve, pridobljene na osnovi rezultatov monitoringa v nacionalni mreži in v programih obratovalnega nadzora objektov.

Kratki in razširjeni povzetek ugotovitev monitoringa radioaktivnosti obsegata stanje radioaktivnosti po vseh elementih okolja (zrak, zemlja, voda, padavine, površinske vode) ter v pitni vodi, hrani in krmi. Stanje povzema zlasti podatke o letnih koncentracijah umetnih radionuklidov, ki so povzročili povečano radioaktivnost v okolju.

Letno poročilo o obsevanosti prebivalstva v Sloveniji Uprave za varstvo pred sevanji

Na osnovi merskih podatkov o radioaktivnosti iz nacionalne nadzorne mreže se za najbolj izpostavljeno skupino prebivalstva oceni efektivna doza, in sicer za odraslega posameznika in otroke različnih starostnih skupin (dojenčki, otroci 7-12 let). Letno poročilo Uprave za varstvo pred sevanji zajema tudi rezultate sistematičnega nadzora radona v bivalnem in delovnem okolju. Program tega nadzora obsega zlasti meritve v šolah in vrtcih ter v drugih zaprtih prostorih, kjer je pričakovati povečane koncentracije radona (podzemni delovni prostori, starejše zgradbe, zgradbe na terenih s povišano radioaktivnostjo in zgradbe iz materiala s povečano vsebnostjo radija).

Poročanje podatkov v evropsko mrežo (REM, EURDEP)

V skladu s 36. členom Pogodbe EURATOM je Slovenija Evropski komisiji obvezana poročati o rezultatih monitoringa radioaktivnosti v okolju. Podatke iz avtomatskih merilnikov sproti poroča v sistem EURDEP, vzpostavljen v JRC Ispra v Italiji. Podatke o meritvah iz nacionalne nadzorne mreže pa pošilja enkrat letno v sistem REM, prav tako v JRC Ispra.

S povezavo v sistem EURDEP je dobila Uprava za jedrsko varnost v sprotni vpogled podatke, ki se zbirajo iz vseh držav EU in večine drugih. Če bi tak sistem obstajal v času Černobilske nesreče leta 1986, bi lahko bili sproti obveščeni o širjenju kontaminacije po Evropi. To bi nam omogočalo, da bi lahko bolj učinkovito in hitreje pripravili načrt za izvajanje sanacijskih ukrepov.