Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveno varstvo za državljane Ukrajine

Državljani Ukrajine so kot prosilci za mednarodno zaščito upravičeni do nujnega zdravstvenega varstva, ki ga uveljavljajo z dokazilom o začasni zaščiti. Slednjega jim izda upravna enota na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen, dokazilo oziroma izkaznica pa jim omogoča uveljavljanje pravic iz nujnega zdravstvenega varstva.

Uveljavljanje pravic iz nujnega zdravstvenega varstva za begunce iz Ukrajine

Državljani Ukrajine so, bodisi kot prosilci za mednarodno zaščito ali ostali, ki so zaradi vojnih razmer vstopili v Republiko Slovenijo, upravičeni do nujnega zdravstvenega varstva, ki ga uveljavljajo z dokazilom o začasni zaščiti. Državljan Ukrajine se najprej (v roku treh dni od prihoda) zglasi na policiji, kjer predloži svoj osebni dokument in zaprosi za začasno zaščito. Policija vlogo in morebitna dokazila posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen. Ta podatke preveri in osebi izda Izkaznico osebe z začasno zaščito s katero lahko oseba uveljavlja nujno zdravstveno varstvo. 

Pravico do zdravstvenega varstva oseb z začasno zaščito določa 27. člen Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb in sicer jim zagotavlja pravico do:

 1. nujne medicinske pomoči in nujnega reševalnega prevoza ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči;
 2. nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika, ki obsega:
  • ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve;
  • preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali življenjskih funkcij;
  • zdravljenje šoka;
  • storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev bi neposredno in v krajšem času povzročila invalidnost, druge trajne okvare zdravja in smrt;
  • zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja infekcije, ki bi utegnila voditi do septičnega stanja;
  • zdravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev;
  • zdravljenje zlomov kosti oziroma zvinov ter drugih poškodb, pri katerih je nujno posredovanje zdravnika;
  • zdravila s pozitivne liste, ki so predpisana na recept za zdravljenje navedenih stanj;
  • nujni prevozi z reševalnimi in drugimi vozili v naštetih primerih;
 3. neodložljivih storitev specialistično ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti;
 4. zdravstvenega varstva žensk, ki obsega:
  • kontracepcijska sredstva;
  • prekinitev nosečnosti;
  • zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu;
 5. obveznih zdravstvenih pregledov pred vključitvijo v izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni oziroma srednji šoli, enako kot to velja za državljane Republike Slovenije.

Poleg navedenega pa lahko zdravstvena komisija, ki jo imenuje predstojnik Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, v utemeljenih primerih odobri večji obseg zdravstvenega varstva. V tem primeru mora upravičenec pri Uradu vložiti zahtevek za odobritev večjega obsega zdravstvenega varstva in priložiti potrebna dokazila. V kolikor je osebi odobren večji obseg zdravstvenega varstva, potrdilo predloži bodisi pri obisku zdravnika, v lekarni ali na drugem ustreznem mestu.

Stroške zdravstvenih storitev krije Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Več o postopku na spletni strani Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine.

Zdravstvene storitve, ki jih vključuje nujno zdravstveno varstvo

Primarno se obrnejo na najbližji zdravstveni dom, urgentni center ali na ambulante nujne medicinske pomoči v okviru zdravstvenega doma. Zdravstvene storitve, ki jih vključuje nujno zdravstveno varstvo izvajajo vse specialistične ambulante, ambulante v zdravstvenih domovih, vse ambulante, ki nudijo nujno medicinsko pomoč. Kadar gre za nujna stanja bodo osebe deležne pomoči tudi brez Izkaznice osebe z začasno zaščito ali drugega identifikacijskega dokumenta. 

Postopek pridobitve zdravil za begunce iz Ukrajine

Nujno zdravstveno varstvo vključuje tudi pridobitev zdravil za vsa prej omenjena stanja in za vsa kronična zdravstvena stanja. Zdravnik v urgentnem centru oziroma v ambulanti nujne medicinske pomoči, po potrebi napiše recept. Državljan Ukrajine ali njegov zastopnik v lekarni predloži recept in Izkaznico osebe z začasno zaščito prosilca za mednarodno zaščito na podlagi katerega prejeme zdravila. Namesto Izkaznice osebe z začasno zaščito lahko predložijo tudi kopijo potnega lista ali drug identifikacijski dokument (na primer. prijavo v evidenco gostov). 

Zaprosilo za osebnega zdravnika

V primeru, da se osebe zaposlijo v Republiki Sloveniji, imajo vse pravice iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v tem primeru osebnega zdravnika, zobozdravnika).

Okužbe s HIV, virusom hepatitisa B in virusom hepatitisa C

Okužbe z virusom HIV ter virusoma hepatitisa B (HBV) in hepatitisa C (HCV) lahko vrsto let potekajo brez bolezenskih znakov in se jih okuženi sploh ne zaveda, ali pa so simptomi in znaki neznačilni. Brez ustreznega medicinskega ukrepanja lahko sčasoma pride do življenjsko ogrožajočih stanj. Okužijo se tisti, ki so bili kadarkoli v življenju izpostavljeni kakršnemukoli tveganju za okužbo oziroma sodijo v skupine z velikim tveganjem za okužbo. V Sloveniji so na voljo vse možnosti za odkrivanje okuženih s HIV, HBV in HCV, njihovo ustrezno medicinsko obravnavo in zdravljenje z najsodobnejšimi zdravili.

V Ukrajini vse tri okužbe predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem. Osebe z že potrjeno diagnozo okužbe s HIV ali/in hepatitisa B oz. C, ki so že v Ukrajini prejemale ustrezno zdravljenje, morajo le-tega nadaljevati glede na priporočene smernice. Ker pa vse tri okužbe lahko potekajo vrsto let brezsimptomno, jih je potrebno aktivno iskati in v primeru potrjene okužbe tudi ustrezno ukrepati.

Nacionalna ekspertna skupina za virusne hepatitise, ki deluje na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL, je pripravila uporabniku prijazen vprašalnik za razseljene osebe iz Ukrajine, ki so pribežale v Slovenijo.

Vprašalnik je namenjen le za njihovo lastno uporabo in jim bo služil kot vodnik za morebitno nadaljnje ukrepanje in medicinsko oskrbo glede na dobljene odgovore.

Povezane vsebine

 • Mreža javne zdravstvene službe

  Z mrežo javne zdravstvene službe si prizadevamo za ustrezno razporeditev izvajalcev javne zdravstvene službe na primarni, sekundarni in terciarni ravni na območju države in na območjih posameznih občin. Z mrežo je prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena tudi stalno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z reševalnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili.

 • Nujna medicinska pomoč

  Nujna medicinska pomoč (NMP) obsega izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta, pa tudi nujne prevoze pacientov. Izvajajo jo zunajbolnišnične službe NMP, mobilne enote in dežurne službe, in bolnišnične službe NMP, urgentni centri, ki so sestavni del javne zdravstvene službe. Slovenija zagotavlja 24-urno zdravstveno varstvo vsem prebivalcem.