Skoči do osrednje vsebine

Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, so vsi materiali in izdelki, ki so v stiku z živili, so namenjeni za stik z živili, ali se lahko razumno pričakuje, da bodo prišli v stik z živili. V stik z živili vstopajo kot embalažni material, posoda, jedilni servis, tesnila in v novejšem času kot aktivni ter inteligentni materiali za podaljševanje roka uporabnosti ali izboljšanje stanja pakiranih živil.

Izdelani so iz raznovrstnih materialov, kot so kovine, zlitine, keramika, pluta, steklo, papir, tekstilije, les in vosek ter v zadnjem obdobju zelo razširjenih plastičnih mas, regenerirane celuloze, lakov in premazov. Med materiale za stik z živili spadajo tudi silikoni, smole za ionsko izmenjavo in tiskarske barve.

Kovine in zlitine

Kovine in zlitine se pogosto uporabljajo v materialih, ki prihajajo v stik z živili. Iz njih je izdelana oprema za predelavo živil, posoda, kuhinjski pripomočki in pribor, folija s katero ovijemo živila. Pri  uporabi kovinskih materialov se lahko v živila sproščajo kovinski ioni. Lahko bi bili prisotni v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi, ali pa bi povzročali nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti.

V Evropski uniji na področju kovinskih materialov v stiku z živili ni specifične poenotene zakonodaje, ki bi bolj natančno določala zahteve za kovinske materiale v stiku z živili.

Praktični vodnik za kovine in zlitine

Odbor strokovnjakov za embalažne materiale za živila in farmacevtske izdelke (P-SC-EMB) ob podpori nacionalnih predstavnikov v Odboru za zaščito zdravja potrošnikov (CD-P-SC), ki deluje znotraj Direktorata za kakovost zdravil in zdravstveno varstvo Sveta Evrope, je pripravil Praktični vodnik za kovine in zlitine (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013).

Vodnik je strokovni dokument Resolucije Sveta Evrope CM/Res (2013) 9. Resolucija temelji na izkušnjah in sodelovanju nacionalnih ministrstev, pristojnih zdravstvenih organov in izvršilnih organov. Resolucija Sveta Evrope za države članice ni pravno zavezujoča, temveč je referenca za izvajanje prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1935/2004.

V njem so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov, ki prihajajo v stik z živili. V njem so opisani viri in ravni vnosa posameznih kovin ter kontaminantov in nečistoč kovin. Opisani so tudi njihova uporaba, sproščanje, varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila, ki vključujejo mejne vrednosti sproščanja, ter  literatura v zvezi s kovinskimi materiali v stiku z živili.

V praktičnem vodniku so opisane tudi analizne metode za preskušanje skladnosti kovinskih materialov v stiku z živili.

Praktični vodnik za kovine in zlitine v slovenskem in angleškem jeziku

 • Prevod v slovenščino je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Gre za prvo izdajo omenjenega vodnika in tudi za prvi prevod v slovenski jezik. Medtem že poteka revizija vodnika in njegove dopolnitve, kar pa ne zmanjša vrednosti in pomena te prve izdaje. Vsem uporabnikom želimo, da bi to delo, ki je plod dolgoletnega dela tima številnih strokovnjakov, pripomoglo k izboljšanju zdravja potrošnikov.

  Praktični vodnik je lahko v pomoč proizvajalcem in uradnemu nadzoru pri zmanjšanju tveganj za zdravje zaradi izpostavljenosti kovinam.
  Navodila
 • Resolucija o varnosti in kakovosti materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili

  Odbor ministrov držav pogodbenic Konvencije o izdelavi Evropske farmakopeje Sveta Evrope je oktobra 2020 sprejel pomemben dokument na področju varovanja zdravja ljudi - Resolucijo CM/Res(2020)9 o varnosti in kakovosti materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili. Resolucija je namenjena vsem deležnikom, na področju materialov v stiku z živili. Resolucijo je pripravil Odbor za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z živili (European Committee for Food Contact Materials and Articles, CD-P-MCA) z namenom poenotenja pristopov na tem področju.

  Gre za krovni dokument, ki obravnava splošne zahteve za različne materiale v stiku z živili; za spojine, ki se lahko uporabljajo za izdelavo teh materialov, zahteve za ocenjevanje teh spojin, za označevanje materialov, sledljivost, preskušanje in pripadajočo dokumentacijo o skladnosti. Resolucijo kot podrejeni dokumenti dopolnjujejo Tehnični vodniki za posamezne materiale, ki navajajo specifične zahteve in principe glede varnosti posameznih materialov. Tehnične vodnike pripravijo delovne skupine in jih sprejme Odbor za materiale in izdelke ki prihajajo v stik z živili.

  Delo Sveta Evrope na področju materialov v stiku z živili je komplementarno delu Evropske Komisije na tem področju. Obravnava se le varnost in kakovost materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, ki jih ne zajema specifična evropska zakonodaja (npr. kovine in zlitine, papir in karton, silikoni, ionsko izmenjevalne smole, tiskarska črnila…). Tako Resolucija s pripadajočimi Tehničnimi vodniki dopolnjuje evropsko zakonodajo z upoštevanjem zakonodaj ali priporočil držav članic Sveta Evrope.

  V dokumentu spodaj je na voljo slovenski prevod.
  V primeru kakršnega koli neskladja med pomeni slovenskega prevoda in angleške/francoske jezikovne različice, prevlada pomen angleške/francoske jezikovne različice.
  Dokumentacije