Skoči do osrednje vsebine

Živali, živila živalskega izvora in ostali proizvodi živalskega izvora morajo ob izvozu v Rusijo in Evrazijsko ekonomsko skupnost izpolnjevati zahteve, ki izvirajo iz zakonodaje teh držav oziroma njihovega medsebojnega sporazuma o Evrazijski ekonomski skupnosti. Za izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora v Rusijo in Evrazijsko skupnost se uporabljajo dogovorjena izvozna spričevala.

Zgodovina

Prvi sporazum med Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom o formiranju Carinske unije (v nadaljevanj: CU), ki je bil podpisan 27. novembra 2009 v Minsku, je stopil v veljavo 1. julija 2010, zaživel pa z januarjem 2011. V letu 2014 se je CU z novim sporazumom preimenovala v Evrazijsko ekonomsko skupnost (v nadaljevanju: EAEU), od 1. januarja 2015 pa je vanjo vključeno tudi ozemlje Armenije in Kirgizije. Sporazum med drugim predvideva prosto trgovino med članicami Evrazijske ekonomske skupnosti, kar posledično pomeni usklajeno zakonodajo ter enotno obliko spričevala za uvoz na teritorij Evrazijske ekonomske skupnosti. Ker je to zelo obsežen projekt, je z dogovori in usklajevanjem med EU in Evrazijsko ekonomsko skupnostjo še nekaj težav.

Pogoji za izvoz

Zahteve za izvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora so opredeljene v skladu s podpisanimi memorandumi ter v zahtevah ruskih predpisov in predpisov Carinske unije (v nadaljevanju: CU) oziroma Evrazijske ekonomske skupnosti (v nadaljevanju: EAEU):

 • Izvoz je dovoljen samo iz obratov, ki imajo odobritev s strani Rusije. Obstoječ seznam obratov je objavljen na spletni strani Federalne službe za veterinarski in fitosanitarni nadzor. Seznam obratov naj bi prevzele tudi ostale članice.
 • Uvrstitev novih obratov na seznam trenutno ni možna, ker jo ruska stran pogojuje s pregledom sistema nadzora v državi. Pri tem se sklicujejo na zakonsko podlago, ki je Odločba št. 94 iz leta 2014. Ta določa inšpekcijski pregled sistema v tretji državi s sestavljeno komisijo iz držav Evrazijske ekonomske skupnosti. Na podlagi pozitivnega izida bi bilo potem možno uvrščanje obratov na podlagi predloga pristojnega organa (pre listing).
 • Živali in proizvodi živalskega izvora morajo za izvoz na področje Carinske Unije izpolnjevati pogoje SPS zahteve in ruske standarde, veljavne za prehransko verigo, ki jih predpisuje zakonodaja Rusije oziroma Evrazijske ekonomske skupnosti. Evropska Komisija, ki je tudi pogajalec v imenu EU, je na svoji spletni strani objavila enotne veterinarske zahteve v angleščini.
 • Pošiljko mora spremljati dogovorjeno veterinarsko spričevalo. V veljavi ostajajo določena spričevala, ki so bila dogovorjena med EU in Rusijo, kar nekaj spričeval je bilo dogovorjenih med EU in Carinsko Unijo, kar predvideva Odločba št. 726. Osnova spričeval so zahteve, ki so predpisane v Odločbi št. 317 iz leta 2010 z dopolnitvami glede veterinarsko sanitarnih zahtev za blago, ki je predmet veterinarskega nadzora. Še vedno veljajo določbe glede uporabe pred, certifikatov za blago, ki se proizvaja iz surovin pridobljenih v drugih obratih. Le ti morajo prav tako biti odobreni za izvoz na območje Rusije oziroma Evrazijske ekonomske skupnosti. Evrazijska ekonomska komisija ima na svoji spletni strani objavljene predloge enotnih certifikatov za uvoz na področje Evrazijske ekonomske skupnosti.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uporaba elektronskega sistema TRACES

Novost pri certificiranju je uporaba elektronskega sistema TRACES. TRACES je orodje za sledenje premikov živali in proizvodov tako izven kot znotraj EU. Rusija spodbuja uporabo sistema TRACES, ki je povezan z njihovim sistemom MERKURY, zaradi zmanjšanja možnosti potvorb. MERKURY je rusko orodje za sledenje premikov živali in proizvodov. Sistema sta povezana in preko svojega sistema dobi Rusija obvestilo o pošiljki. Uradni veterinar izpolni pripravljen certifikat dostopen v sistemu TRACES (trenutno je možna uporaba 30 certifikatov, tako EU-RF kot EU-CU), ga natisne najmanj v angleščini in ruščini ter priloži pošiljki. S takim certifikatom je možen prehod čez vse ruske mejne kontrolne točke.

Embargo Ruske federacije

Ruska federacija (v nadaljevanju: RF) je 24. junija 2019 ponovno podaljšala embargo do konca decembra 2020 (podrobna zgodovina vseh podaljšanj je na spletni strani Evropske komisije). Embargo je bil uveden 6. avgusta 2014 z Dekretom o uporabi nekaterih posebnih ekonomskih ukrepov za zagotovitev varnosti Ruske federacije, ko je bil prepovedan izvoz kmetijskih proizvodov, surovin in živil iz Združenih držav Amerike, držav Evropske unije, Kanade, Avstralije in Norveške, na novo pa ga je uvedla za Ukrajino, Albanijo, Črno Goro, Islandijo in Lihtenštajn. Ruska vlada je 29. junija 2016 iz embarga izvzela blago namenjeno za proizvodnjo otroške hrane: zamrznjeno goveje meso (KN 0202), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso perutnine (KN 0207) in vrtnine (KN 0710 in 0712). Oznake KN so mednarodne oznake za blago, določene z Uredbo št. 2658/87, ki temelji na Mednarodni konvenciji o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga. 

Podrobnejši seznam živil, ki jih je prepovedano izvažati v Rusko federacijo, je opredeljen s carinskimi tarifnimi številkami, zajema pa tako živila živalskega kot rastlinskega izvora:

 • goveje, prašičje in perutninsko meso, tako sveže kot ohlajeno oziroma zamrznjeno;
 • drobovinski proizvodi goveda in prašičev;
 • užitna drobno ali grobo mleta moka iz mesnih ali mesno-drobovinskih proizvodov;
 • goveja maščoba, vključno z lojem, skupina 1501;
 • ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji;
 • mleko in mlečni izdelki, razen tistih brez laktoze;
 • klobase in podobni izdelki;
 • končni proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka, razen določenih aditivov;
 • druga živila na osnovi rastlinskih maščob, ki vsebujejo mleko;
 • vrtnine, tako sveže kot termično obdelane, vključno s korenovkami, krompirjem in drugimi užitnimi gomolji ter
 • sadje, tako sveže kot suho, in oreške. 

Iz prepovedi uvoza je vlada Ruske federacije že 20. avgusta 2014 izvzela določen reprodukcijski materiala; mladice lososa in postrvi; aditive oziroma dodatke ter nekatera semena vrtnin in semenski krompir.

Zaradi izgubljene tožbe pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO spor DS475) o prepovedi izvoza svinjskega mesa in izdelkov iz svinjine zaradi afriške prašičje kuge (v nadaljevanju: APK) iz cele EU, je 5. decembra 2017 Rusija preklicala prepoved izvoza svinjine iz EU, razen s Sardinije in upravnih ozemelj držav članic EU, kjer so odkrili primere APK. Seznam redno posodabljajo glede na prijave držav članic o izbruhih. Prav tako je s tem pismom  preklicana tudi prepoved izvoza izdelkov iz svinjine iz cele EU; v kolikor pa se EU  proizvodni obrati nahajajo na upravnih ozemljih; kjer so bili izbruhi APK, lahko v Rusko federacijo izvozijo gotove proizvode iz svinjine ter pripravljene proizvode, ki vsebujejo svinjino; konzerve, salame ter proizvode, ki vsebujejo svinjino in se uporabljajo za krmo za hišne ljubljenčke oziroma za krmo za živali za krzno, predhodno obdelane s tehnologijo, ki zagotavlja uničenje virusa APK v skladu s Poglavjem 15.1. Kodeksa Svetovne organizacije za zdravje živali (angleško OIE) o zdravstvenem varstvu kopenskih živali. 

Razlog za ruski embargo so sankcije, ki jih je EU uvedla do Rusije leta 2014. Tako vzporedni obstoj politične prepovedi trenutno preprečuje nadaljevanje trgovine za večino izdelkov, na katere so vplivali ukrepi za APK, ki so zdaj odpravljeni. 25. oktobra 2017 je Rusija namreč z dekretom št. 1292 razširila politični embargo še na živali in proizvode s spodaj navedenimi oznakami KN: 

 • KN 0103 - prepoved  izvoza živih prašičev, razen čistopasemskih plemenskih živali;
 • KN 0206 - stranski proizvodi goveda, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, razen tistih, ki se uporabljajo v farmacevtske namene;
 • KN 0209 - svinjska maščoba, ločena od pustega mesa in perutninske maščobe, ki ni drugače odtaljena ali ne ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena;
 • KN 1501 - svinjska maščoba; vključno z mastjo in piščančja maščoba, razen maščobe iz tarifne številke 0209 ali 1503;
 • KN 1502 - maščoba goveda, ovac ali koz, razen maščobe iz tarifne številke 1503;
 • KN 1503 - stearin iz prašičje masti-oil, oleostearin, oleo-oil in živalsko olje, ne emulgirani ali ne pomešani ali nepripravljeni na noben drug način.

Zakonodaja

Predpisi in dokumenti so dostopni v angleškem jeziku. Prevodov v slovenski jezik ni na voljo.

 • Odločba št. 317, Veterinarsko sanitarne zahteve za blago, ki je pod veterinarskim nadzorom; Decision 317 Common Veterinary (Veterinary and Sanitary) requirements for goods subject to veterinary control (surveillance).
 • Seznam blaga, ki je predmet veterinarskega nadzora pri prehodu meje; Common list of goods subject to veterinary control (surveillance).
 • Odločba Komisije št. 94: Uredba o usklajenem postopku skupnih inšpekcijskih pregledov na kraju samem in odvzemu vzorcev blaga oziroma izdelkov, za katerega velja veterinarski nadzor; Regulation on the Harmonized Procedure of Joint On-Site Inspections and of Taking Samples of Goods (Products) Subject to Veterinary Control (Supervision).
 • Odločba št. 726 o veterinarskih ukrepih.
 • Dekret o uporabi nekaterih posebnih ekonomskih ukrepov za zagotovitev varnosti Ruske federacije.