Skoči do osrednje vsebine

Na področju invalidskega varstva je Republika Slovenija z željo po izboljšanju življenja in socialne vključenosti invalidov sprejela veliko novih predpisov, ki se nanašajo na različna področja življenja in dela invalidov. Slovenija je med prvimi državami na svetu ratificirala Konvencijo združenih narodov o pravicah invalidov in sprejela akcijski program za njeno izvajanje.

Področje invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja urejamo sistemsko, spremljamo izvajanje akcijskega programa invalidskega varstva, nacionalnega programa socialnega varstva, spremljamo delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu in izvajamo program varstva vojnih grobišč.

Finančna in druga pomoč

Skladno z veljavnimi predpisi zagotavljamo finančna sredstva invalidom, ki si zaradi invalidnosti sredstev za preživetje ne morejo zagotoviti sami.

Invalidom, ki za neodvisno in kakovostno življenje potrebujejo pomoč drugega, omogočamo in financiramo podporne storitve, za povečanje zaposlitvenih možnosti jim omogočamo in financiramo storitve zaposlitvene rehabilitacije, gluhim pa omogočamo uporabo slovenskega znakovnega jezika s financiranjem tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Enake možnosti za vse

Vsa zakonodaja s področja invalidskega varstva  se zaradi zagotavljanja transparentnosti in možnosti vplivanja na pripravo predpisov pripravlja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, s ciljem zagotavljanja enakih možnosti za vse, predvsem za invalide kot eno najranljivejših skupin prebivalstva.

Inšpekcijski nadzor

Naloge, ki jih izvajalcem socialnovarstvene dejavnosti nalagajo veljavni predpisi, nadzoruje socialna inšpekcija na Inšpektoratu za delo.