GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Nepremičnine imajo zaradi svoje omejenosti in ekonomske pomembnosti posebno mesto v sistemu civilnega prava. Sistem evidentiranja nepremičnin v Sloveniji temelji na treh temeljnih podatkovnih zbirkah: zemljiškem katastru in katastru stavb ter zemljiški knjigi. Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje, do nepremičninskega trga. Zaradi zaščite javnega interesa morajo biti vsi objekti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti in s predpisi o urejanju prostora, izpolnjevati morajo bistvene zahteve in biti evidentirani.


Razvoj znanosti in tehnologije je omogočil izmero zemeljske površine kot nosilne oblike nepremičnine, po izmeri pa je mogoče nepremičnini dodeliti identifikacijsko označbo, ki je lastna samo njej in omogoča njeno natančno razlikovanje od drugih nepremičnin. Na takšni enolični označbi je mogoče utemeljiti sistem evidentiranja podatkov o pravicah in drugih pravnih dejstvih na nepremičninah. Kolikor bolj je sistem evidentiranja nepremičnin točen in popoln, toliko večja je stopnja pravne varnosti pravnih razmerjih.

V zemljiško knjigo se nepremičnine vpisujejo z identifikacijskim znakom, kot je določen v zemljiškem katastru in katastru stavb. Zemljiški kataster, kataster stavb in zemljiška knjiga so dopolnjujoče in povezane evidence, pravilo njihove medsebojne zveznosti je »načelo matičnosti« – določen podatek o nepremičnini se zajema, vodi in vzdržuje v matični evidenci in se na podlagi izrecno določenega pravnega temelja prenaša v drugo evidenco.

Stanovanjska politika

S stanovanjsko politiko želimo izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj in zagotoviti primerne finančne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki stroškov ne zmorejo plačevati sami.  Z njo si prizadevamo tudi izboljšati pogoje za upravljanje stanovanjskih stavb in spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja. Pomemben cilj stanovanjske politike je z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih oseb ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.

Gradnja

Za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov je treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje, gradnja enostavnih objektov, vzdrževanje objektov, vzdrževalna dela v javno korist, gradnja začasnih objektov in izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa pa se lahko izvedejo brez gradbenega dovoljenja.