Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Pričetek izvajanja mediacije po Družinskem zakoniku

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi drugega odstavka 206. člena Družinskega zakonika dne 19. 6. 2020 objavilo seznam mediatorjev, in sicer listo mediatorjev na centrih za socialno delo ter listo zunanjih izvajalcev mediacije.

 • Ukrep čakanje na delu in skrajšani delovni čas

  Objavljamo pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, v mesecu maju je v reševanju 243 pritožb.

 • Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile, letni dopust in regres

  Ukrepi s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sprejetih za čas epidemije, s 1. junijem oziroma s preklicem epidemije COVID-19, niso več v veljavi. Objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja glede odsotnosti z dela zaradi višje sile, kot je npr. za primer varstva otroka, ki ne sme v vrtec ali šolo ali v primeru odrejene karantene. Delavec naj v primeru nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile delodajalca obvesti o vseh relevantnih okoliščinah odsotnosti. Dodatno objavljamo aktualne informacije glede regresa in letnega dopusta.

 • Odziv ministrstva na gibanje brezposelnosti v maju

  Ena od prioritet ministra Ciglerja Kralja je vzpostaviti odziven trg dela. Ministrstvo v ta namen tudi že prilagaja nekatere ukrepe, da se dejavno odzivamo na dejanske realne potrebe na trgu dela. Podatki za mesec maj so nekoliko spodbudnejši v primerjavi s preteklima mesecema, kar nam lahko vrača nekaj optimizma.

 • Najava javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. V okviru javnega razpisa bodo s strani pristojnega ministrstva sofinancirani projekti, pri katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), nastalih zaradi pojava epidemije COVID-19.

 • Postopno sproščanje ukrepov v socialnovarstvenih zavodih in pri izvajalcih programov

  Epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. S 25. majem se, pod posebnimi pogoji, za nove sprejeme, postopno odpirajo tudi domovi za starejše občane, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje.

 • Tretji paket protikoronskih ukrepov

  Vlada Republike Slovenije je 19. maja 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE) oziroma t. i. tretji protikorona zakon, ki predstavlja vsebinsko nadgradnjo takoimenovanega prvega in drugega proti korona paketa. Predlog zakona je 29. maja potrdil Državni zbor RS. Ključna ukrepa s področja MDDSZ sta ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za vse delodajalce za obdobje do 30.6.2020 ter ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa za obdobje do 31.12.2020.

 • Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

  Od 1. 6. 2020 dalje se pravice iz javnih sredstev ne bodo več avtomatično podaljšale, kot je to veljalo v času pandemije in veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP).

 • Najava razpisa za podelitev koncesij za domove za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec junija 2020 objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za 1100 mest. Ključni cilj je zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše zaradi povečanih potreb po domskem varstvu.

 • Reševanje zaostankov se nadaljuje

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nadlajujejmo z odpravljanjem zaostankov pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

 • Objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev za starejše

  Republika Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Skladno s tem je MDDSZ pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva / začasnih namestitev za starejše, ki je bil objavljen 6.3.2020 v Uradnem listu RS. MDDSZ je v petek, 22. 5. 2020, v Uradnem listu št.75/2020 objavilo popravek javnega razpisa za sofinanciranje projektov, s katerimi se bodo vzpostavile enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let

 • Na voljo so nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu (OiRA)

 • Pojasnilo glede izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka

  V ponedeljek, 18. maja je bilo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov. Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

 • Poslanica ministra ob 15. maju, mednarodnem dnevu družin

  Slovencem družina pomeni veliko. Postavljamo jo visoko na lestvici vrednot. V družini se rodimo, razvijamo naše potenciale in se pripravimo na samostojno življenjsko pot. 15. maj mednarodna skupnost že od leta 1993 posveča družini in letošnja tema je posvečena ravno razvoju družin.

 • Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagajamo tudi programe aktivne politike zaposlovanja

  Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, bo Zavod RS za zaposlovanje danes, 15. 5. 2020 objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

 • Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

  Na podlagi novega 10. odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP.

 • 18. maja izplačilo dodatka za prejemnike DSP oz. VD

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili številne ukrepe, s katerimi smo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi socialne ogrožene. V ponedeljek, 18. maja 2020, bo tako izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za prejemnike denarne socialne pomoči (DSP) oziroma prejemnike varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020.

 • Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v 33. b členu določa, da lahko invalidska podjetja in zaposlitveni centri pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka iz 33. člena navedenega zakona za vsakega zaposlenega invalida, ki dela.

 • Pojasnilo v zvezi s podaljšanjem starševskega dopusta v času epidemije COVID-19

  V zadnjem obdobju smo prejeli več vprašanj glede morebitnega podaljšanja starševskega dopusta v času epidemije Covid-19. V zvezi s tem pojasnjujemo, da epidemija ne more biti razlog za podaljšanje starševskega dopusta.