Skoči do osrednje vsebine

Višji zneski transferjev posameznikom in gospodinjstvom

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta (2022) se za 10,3 odstotka zvišajo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila), zneski otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči (na podlagi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka).

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se uskladijo s 1. marcem 2023.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo od 1. marca 2023 dalje 1218,08 evra povprečno mesečno na osebo. Najvišji otroški dodatek bo znašal 162,53 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije bo znašal 258,87 evra. Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe dalje.

Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se samodejno izplačajo v mesecu aprilu, zato ni treba oddajati nove vloge. S 1. marcem se uskladi tudi subvencija študentske prehrane, in sicer iz 3,5 evra na 3,86 evra.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2023 ustrezno zviša višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. 

Osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) se uskladi tako, da znaša 465,34 evra (do zdaj 421,89 evra). Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo znašala 218,71 evra.

Višina pogrebnine bo po novem 930,68 evra in višina posmrtnine 465,34 evra.  

Novi znesek OZMD se uporablja s 1. aprilom 2023, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2023, oz. odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2023.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo meseca marca 2023, zato ni treba oddajati nove vloge.

Po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bodo novosti naslednje:

  • Novi zneski družinskih prejemkov bodo prvič izplačani aprila 2023 za marec 2023. Prav tako bo najnižje in najvišje izplačilo nadomestil višje pri aprilskem izplačilu.
  • Nove višine osnov, ki se uporabljajo pri izračunu nadomestil, nadomestila v času odmora za dojenje ter osnove za plačilo prispevkov v primeru krajšega delovnega časa (manjkajoči meseci, osnova pri nadomestilu brez dopusta) se bodo uporabljale za vse upravičence, ki bodo vlogo vložili  od 1. 3. 2023 dalje, oziroma kasneje. 

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter nadomestilo v času odmora za dojenje se ne usklajujejo.

Novi zneski družinskih prejemkov znašajo:

  • dodatek za nego otroka 118,48 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 236,97 evra;
  • dodatek za veliko družino s tremi otroki 468,00 evrov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki 568,71 evra;
  • pomoč ob rojstvu otroka 404,96 evra.

Po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti bodo rejnine (materialni stroški za otroka, denarni prejemek v znesku otroškega dodatka in plačilo dela rejniku) v novi višini izplačane marca 2023. Novi zneski rejnine znašajo:

  • materialni stroški za otroka v rejništvu 345,10 evra;
  • denarni prejemek v znesku otroškega dodatka 135,44;
  • plačilo dela rejniku 156,99 evra;
  • enkratni prejemek ob prvi namestitvi otroka 404,96 evra. Novi znesek enkratnega prejemka ob prvi namestitvi otroka, ki je vezan na višino pomoči ob rojstvu otroka, velja od 1. marca 2023.  

Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023. 

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.