Skoči do osrednje vsebine

Sektor za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja izvajamo v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje (2014-2020) naloge revizijskega organa na programih čezmejnega sodelovanja: INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.

V vlogi revizijskega telesa sodelujemo v skupinah revizorjev za program čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija Slovenija, transnacionalnih programih sodelovanja: INTERREG V-B Območje Alp, INTERREG V-B Srednja Evropa, INTERREG V-B Podonavje, INTERREG V-B Mediteran in INTERREG V-B Adrion ter medregionalnih programih sodelovanja: INTERREG Europe in URBACT III. Naloge revizijskega organa izvajamo tudi na Operativnem programu za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020, v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Sklada za notranjo varnost, Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014-2021, občasno in po potrebi pa tudi Solidarnostnega sklada EU.

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Nadzor javnih financ

  V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
  - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
  - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Programi sodelovanja INTERREG

Urad za nadzor proračuna je v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 določen kot revizijski organ oziroma revizijsko telo za:

 • čezmejne programe sodelovanja INTERREG V-A 2014-2020 (Slovenija – Avstrija (SI-AT) (si-at.eu), Slovenija – Hrvaška (SI-HR) (www.si-hr.eu), Slovenija – Madžarska (SI-HU) (www.si-hu.eu) in Italija – Slovenija (IT-SI)),
 • transnacionalne programe sodelovanja INTERREG V-B (Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, Adrion in medregionalnih programih sodelovanja Interreg Europe, Interact III, ESPON in URBACT III).

Naloge revizijskega organa so opredeljene v 127. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 25. členu Uredbe (EU) 1299/2013.

Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014-2021 in Norveški finančni mehanizem 2014-2021

Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora  in Norveški finančni mehanizem sta mehanizma, ki sta namenjena zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in hkrati izboljšanju bilateralnih odnosov med državami upravičenkami in državami donatoricami (Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško).

Naloge revizijskega organa so opredeljene v Uredbi o izvajanju EGP finančnega mehanizma in Norveškega finančnega mehanizma.

Uporabne povezave:

Sklad za notranjo varnost in sklad za azil, migracije in vključevanje 2014-2020

Urad za nadzor proračuna je bil v skladu s Sklepom Vlade RS št. 54924-17/2014/6 o imenovanju organov sistema upravljanja in nadzora EU skladov na področju notranjih zadev v obdobju 2014-2020 imenovan kot revizijski organ.

Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014-2020 v Republiki Sloveniji poteka  preko dveh skladov:

 • Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) za področja azila, zakonitih in nezakonitih migracij ter
 • Sklad za notranjo varnost (ISF),  ki je razdeljen na področje:
  • policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje ter
  • mej in vizumov.

Naloge revizijskega organa so opredeljene v z 29. členu Uredbe (EU) št. 514/2014 in 14. členom Uredbe (EU) št. 1042/2014.

Uporabne povezave: 

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

Urad za nadzor proračuna je bil s Sklepom Vlade RS št. 54200-7/2014/6 o določitvi strukture upravljanja in nadzora nad izvajanjem Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. imenovan kot revizijski organ

Iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim  se v Sloveniji v večletnem finančnem okviru 2014–2020 financira nudenje materialne pomoč v obliki hrane ter izvajanje aktivnosti socialnega vključevanja, do česar so upravičeni najbolj ogroženi prebivalci. Ključni cilj sklada je odpravljati skrajne oblike revščine v EU in krepitev socialne kohezije.

V Sloveniji je za upravljanje sklada odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (»Organ upravljanja (MDDSZ)«)

Naloge revizijskega organa so opredeljene v 34. členu Uredbe (EU) št. 223/2014.

Uporabne povezave: