Skoči do osrednje vsebine

Izpostava URSZR Murska Sobota s centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na območju Pomurja.

Predstavitev izpostave

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd. 

Pomurje obsega območje 27 občin, 346 naselij in 239 gasilskih enot. Po površini obsega 1.337 km2, kjer živi 116.670 prebivalcev. Področje neposredno meji na tri države in sicer na severu na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in jugu na Hrvaško. Pomurje je tipična obmejna regija s skupno 244 km državne meje, od tega 72 km z Republiko Avstrijo, 102 km z Republiko Madžarsko in 70 km z Republiko Hrvaško.

Pomurje leži na petem evropskem transportnem koridorju, ki povezuje Barcelono in Kijev, železniški povezavi med Slovenijo in Madžarsko ter avtocestni povezavi Lendava – Ljubljana – Koper. Pomurje je najbolj ravninska regija Slovenije, skozi pokrajino potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti. To področje je edini del Slovenije, ki je potresno manj aktiven. Prepredeno je z vodnim potmi. Največja reka v regiji je Mura. Med večje vodotoke spadajo še reka Ščavnica, Ledava, Krka in manjši vodotoki.

S svojim delovanjem izpostava pokriva območje 27 občin in sicer: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

Regijski center za obveščanje Murska Sobota

V njem deluje 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112. ReCO Murska Sobota zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče.

Naloge ReCO Murska Sobota so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so:

  • sprejema klice v sili in druge klice na številko 112;
  • posreduje klice za pomoč gasilcem in pripadnikom drugih reševalnih služb, pripadnikom Civilne zaščite in drugim službam v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter jih, skladno z načrti in predvidenimi postopki, aktivira;
  • posreduje klice za pomoč službi nujne medicinske pomoči, veterinarski službi in tudi policiji;
  • razglaša nevarnosti, izvaja javno alarmiranje (testiranje sistema vsako prvo soboto v mesecu ob 12.00) in ob nesrečah ali nevarnostih posreduje prebivalcem napotke za ravnanje;
  • upravlja s sistemi radijskih zvez (ZARE, ZARE+, ZARE DMR) in s sistemom osebnega klica za potrebe sil za zaščito in reševanje ter zagotavlja komunikacijsko podporo enotam na terenu;
  • sooblikuje baze podatkov o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč ter o naravnih in drugih nesrečah in njihovih posledicah;
  • zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in drugih nesrečah (meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških, zdravstvenih, prometnih ali prevoznih in drugih razmer preko opazovalnih omrežij ali sistemov, javno dostopnih podatkov pristojnih organov in služb ter na podlagi prispelih sporočil organov in služb, ki opravljajo ta opazovanja;
  • obveščajo državne, regijske in občinske organe, organizacije in službe, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi inšpekcijske službe, o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter drugih pojavih ali dogodkih, pomembnih za varstvo pred nesrečami.