GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

  • Jedrski in sevalni objekti

    V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, en manj pomemben sevalni objekt in en objekt državne infrastrukture.

  • Uporaba virov sevanja

    V Sloveniji se uporabljajo različne vrste virov sevanja. Glede na področje vire sevanja uporabljamo v industriji, raziskavah in medicini. Za vsak vir sevanja je potrebno pred začetkom uporabe pridobiti ustrezna dovoljenja, saj se s tem zagotovi varnost pred sevanjem. Zaradi preglednosti in možnosti nadzora se vsi viri sevanja vodijo v centralni evidenci. V kolikor uporabnik preneha z uporabo, je vir sevanja potrebno kot radioaktivni odpadek predati ustrezni službi.

  • Jedrske in radiološke nesreče

    Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov radioaktivnega sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.