Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev preverjamo pravilnost izvajanja Zakona o javnih uslužbencih in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, pravilnost izvajanja določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca (v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev). Poleg tega preverjamo pravilnost izvajanja Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, v delu, ki se nanaša na kadrovski načrt in zaposlovanje.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in splošne določbe Zakona o javnih uslužbencih (prvi del zakona) morajo upoštevati državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna. Drugi del Zakona o javnih uslužbencih (od 22. člena dalje) pa morajo upoštevati državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije morajo upoštevati vsi uporabniki proračuna.

Obravnava pobud

Pobude za nadzor najprej obravnavamo kot informacije o domnevnih nepravilnostih.

Po prejemu pobude pobudniku pošljemo odgovor o načinu njenega reševanja oziroma druge ustrezne informacije, ki bi bile lahko pomembne za pobudnika.

Nadzore izvajamo v skladu s svojim letnim načrtom dela ter vsakoletnimi usmeritvami in prioritetami.

  • Primeri prejetih pobud in ravnanje Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev v zvezi z njimi

    Smernice in priporočila | Inšpektorat za javni sektor

Izvedba inšpekcijskega nadzora in ukrepi

Nadzor se izvaja kot postopek notranjega nadzora, za katerega velja posebna ureditev. O ugotovitvah nadzora inšpektor izda zapisnik, v katerem v primeru ugotovljenih nepravilnosti zavezancu naloži ukrepe za njihovo odpravo. Zoper posamezni zapisnik lahko predstojnik (odgovorna oseba uporabnika proračuna) vloži ugovor v roku 8 dni po vročitvi zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. O ugovoru odloča pristojni minister za javno upravo. Odločitev ministra postane sestavni del zapisnika (v kolikor se ugovor in odločitev ministra nanaša na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju). Če so bili inšpekcijskemu zavezancu z zapisnikom naloženi ukrepi, je ta dolžan o njihovi izvedbi v določenem roku poslati poročilo inšpektorju. Ko so ukrepi izvedeni, se nadzor zaključi z izdajo zaključnega zapisnika. Po opravljenem nadzoru inšpektor pobudnika obvesti o ugotovitvah (če je bil inšpekcijski nadzor opravljen na podlagi Zakona o javnih uslužbencih) oziroma ga na njegovo zahtevo obvesti o svojih ukrepih (če je bil inšpekcijski nadzor opravljen na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju).

Inšpektorji Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev