Skoči do osrednje vsebine

Center vojaških šol je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV. Je ključna ustanova znotraj SV za razvoj slovenske vojaške misli in ima bogato zgodovino ter velike uspehe. Center vojaških šol je nosilec razvoja in posredovanja vojaške stroke ter profesije.

Poslanstvo

Center vojaških šol je sodobna, prepoznavna, kredibilna vojaška izobraževalna ustanova, ki razvija vojaško znanje, inteligenco in profesijo, vrhunsko izobražuje in usposablja visoko profesionalne pripadnice in pripadnike SV in slovenske družbe ter tako odločilno prispeva k vzpostavitvi trdnih vojaških temeljev in organizacijske kulture SV.

Moto Centra vojaških šol:

»Vi prudenter utere – modro uporabi moč!«

Zgodovina

Center vojaških šol začenja svojo zgodovino z nastankom Učnih centrov Pekre in IG ter Šole za podčastnike leta1991. Leto pozneje se ustanove združijo pod imenom Izobraževalni center MORS. Kot Center vojaških šol začne prvič delovati že leta 1995, najprej pod okriljem MORS, leta 1999 pa pod pristojnostjo GŠSV. Z združitvijo Centra vojaških šol in Delovne skupine za doktrino in razvoj je leta 2004 nastalo Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje SV. Leta 2009 se je iz Šentvida v Ljubljani preselilo v vojaški objekt Kadetnica v Mariboru ter se leta 2013 ponovno preimenovalo v Center vojaških šol SV. V tem času sta se spreminjala tudi nabor in sestava šol, enot in oddelkov. V zadnjih procesih optimizacije se je leta 2020 Centru vojaških šol pridodala Višja vojaška strokovna šola, leta 2021 še Visoka vojaška šola, Vojaški muzej pa od leta 2021 spada pod Direktorat za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS.

Prejeta odlikovanja:

 • ŠPČ – red Slovenske vojske – 14. 5. 2001
 • PŠŠ – red Slovenske vojske – 7. 5. 2003
 • ŠČ – red Slovenske vojske – 14. 5. 20013

Organizacija Centra vojaških šol:

 • Poveljnik CVŠ (P CVŠ)
 • Namestnik poveljnika (NP)
 • Glavni podčastnik (GPČ)
 • Oddelek za podporo vodstva (OPV)
 • Oddelek za razvoj in kakovost vojaškega izobraževanja in usposabljanja (ORKVIU)
 • Sektor za načrtovanje in podporo vojaškega izobraževanja in usposabljanja (SNPVIU)
 • Sektor katedre vojaških ved (SKVV)

Naloge Centra vojaških šol:

 • načrtuje, organizira in izvaja programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja (VIU) posameznika;
 • načrtuje, organizira in izvaja VIU posameznika v Republiki Sloveniji;
 • načrtuje in izvaja politiko napotitev na izobraževanje in usposabljanje častnikov in podčastnikov ter načrtuje in izvaja napotitve pripadnikov Slovenske vojske na VIU v Republiki Sloveniji in tujini;
 • načrtuje in izvaja znanstvenoraziskovalno delo na področju vojaških ved;
 • izdeluje, prenavlja in evalvira ustreznost vsebin programov (učnih načrtov) po posameznih stopnjah VIU posameznika;
 • načrtuje in usklajuje izdelavo vojaškostrokovne in učne literature ter znanstvenoraziskovalnih publikacij;
 • načrtuje, organizira in izvaja usposabljanja iz tujih jezikov za pripadnike Slovenske vojske in udeležence iz tujine;
 • izvaja proces priprave programov VIU posameznika;
 • organizira in v sodelovanju z visokošolskimi zavodi izvaja izobraževanja kandidatov za častnike na dodiplomskih študijskih programih ter častnikov na podiplomskih študijskih programih;
 • samostojno organizira in izvaja višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja za podčastnike Vojaški menedžment;
 • povezuje se z nacionalnimi javnimi izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami ter sorodnimi vojaškimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami v Natu in Evropski uniji;
 • sodeluje v Natovem programu DEEP;
 • usmerja razvoj VIU posameznika na vseh stopnjah;
 • načrtuje in izvaja notranje evalvacije programov VIU posameznika;
 • usklajuje delovanje služb v podporo lastnim izobraževalnim procesom, znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in drugih.

Načrtovan razvoj Centra vojaških šol:

Center vojaških šol bo v prihodnosti še nadgradil svojo strukturo, da bi zagotovil razvoj in strukturno‑organizacijsko umestitev vojaškega izobraževanja v Slovenski vojski ter doseganje povezljivosti z javnim izobraževalnim šolskim sistemom in primerljivosti z zavezniškimi vojaškimi izobraževalnimi sistemi. Akreditirana Visoka vojaška šola kot organizacijska enota Centra vojaških šol bo del javnega izobraževalnega sistema RS. V program šolanja kandidatov za častnike Slovenske vojske bo leta 2024 uveden vojaški modul visokošolskega izobraževalnega programa prve bolonjske stopnje, ki bo potekal v Šoli za častnike. Visoka vojaška šola bo do leta 2025 razvila in začela izvedbo hibridnega programa izobraževanja prve bolonjske stopnje z vojaškim modulom na visokošolskih dodiplomskih programih. Do leta 2028 bo razvila lasten program vojaškega strokovnega izobraževanja na drugi bolonjski stopnji in zagotovila pogoje za razvoj hibridnega programa izobraževanja tretje bolonjske stopnje v sodelovanju z visokošolskimi izobraževalnimi zavodi v RS. Visoka vojaška šola bo do 2028 pripravila in izvedla postopke za akreditacijo skladno z zahtevami javnega izobraževalnega sistema v RS. Vzpostavljena bosta povezovanje prek znanstvenoraziskovalne dejavnosti z zavezniškimi in partnerskimi izobraževalnimi ustanovami ter sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi izobraževalnimi ustanovami.

Vojaško izobraževanje častnikov bomo razvijali z vključevanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti s poudarkom na proučevanju operativnih izkušenj Slovenske vojske, izkušenj iz sodobnih oboroženih spopadov ter vpliva novih tehnologij na razvoj Slovenske vojske. Tako bodo programi osnovnega in nadaljevalnega vojaškega izobraževanja častnikov in podčastnikov povezovali razvoj vojaškega znanja ter oblikovali prakso razvojnoraziskovalne dejavnosti. To bo temelj za nadaljnjo posodobitev programov izobraževanja častniškega in podčastniškega kadra Slovenske vojske. Nadaljevalo se bo višješolsko vojaško izobraževanje podčastnikov Slovenske vojske in zavezniških ter partnerskih držav.