Skoči do osrednje vsebine

Višja vojaška strokovna šola deluje v sestavi Centra vojaških šol in izvaja vojaško izobraževanje za podčastnike. Šola uveljavlja kakovostna merila, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu Republike Slovenije ter se bo vanj vključila v največji možni meri. Ustanovljena je bila 1.3.2020 v procesih optimizacije Centra vojaških šol.

Poslanstvo

Izobraževanje podčastnikov je eden od gradnikov uspešnega dela v vojski, ki se razvija hitro in intenzivno. Osnovni namen izobraževanja podčastnikov na Višji vojaški strokovni šoli bo, da si pridobijo širše in zahtevnejše strokovno znanje s področja dela višjih enotovnih ter višjih štabnih podčastnikov ter kompetence za druga zahtevnejša dela na področju vojaškega vodenja. Podčastniki na teh dolžnostih opravljajo zahtevna strokovna dela v enotah in poveljstvih SV, za opravljanje katerih potrebujejo specifična dodatna znanja. Za opravljanje podčastniških dolžnosti v činu višji štabni vodnik, praporščak in višji praporščak se zahteva višja strokovna izobrazba, katero bodo študentje pridobili na Višji vojaški strokovni šoli.

Program

Višja vojaška strokovna šola izvaja višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vojaški menedžment, s katerim bodo podčastniki znanje internih tečajev nadgradili s potrebnimi strokovnimi znanji. Ta program zagotavlja, da višji podčastniki Slovenske vojske pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za opravljanje del kot višji enotovni podčastniki ter višji štabni podčastniki. Višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vojaški menedžment je potrdilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pogoji za vpis

Pogoj za vpis v višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vojaški menedžment je sklenjena pogodba o izobraževanju med pripadnikom ter Ministrstvom za obrambo RS. Poleg tega bodo morali imeti pripadniki pred vpisom že opravljeno Osnovno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje kandidatov za podčastnike Slovenske vojske, Nadaljevalno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske I. stopnje ter Nadaljevalno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske II. stopnje. Pogoj za vpis je tudi čin štabni vodnik.

Napotitev na izobraževanje

Napotitev pripadnikov na šolanje na Višjo vojaško strokovno šolo izvaja Generalštab SV. Pri tem so upoštevane potrebe Slovenske vojske po popolnitvi višjih podčastniških dolžnosti, karierne poti pripadnikov, psihofizične sposobnosti, službena ocena ter izpolnjevanje pogojev naštetih zgoraj.

Praktično izobraževanje študentov

Pripadniki, ki se vpisujejo na Višjo vojaško strokovno šolo imajo že več let delovnih izkušenj (vsaj tri leta) v enotah Slovenske vojske, zato se jim bo na podlagi teh delovnih izkušenj praktično izobraževanje priznalo kot že opravljeno v skladu s Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju.

Podpora izvedbe programov

Delo Višje vojaške strokovne šole v izvedbi vojaškega izobraževanja podpirajo tudi druge enote, ki so vključene v Center vojaških šol (Sektor za načrtovanje in podporo vojaškega izobraževanja in usposabljanja, Sektor kateder vojaških ved, Knjižnično-informacijsko založniški center, Vojaški muzej Slovenske vojske, Šola za tuje jezike).

Prostor in oprema za delovanje

Višja vojaška strokovna šola deluje v Kadetnici v Mariboru, kjer je tudi sedež Centra vojaških šol. Kadetnica v Mariboru je stavba z zgodovinsko vrednostjo, ki pa je bila v letu 2007 temeljito prenovljena in prostorsko preurejena za izvajanje procesov vojaškega izobraževanja in usposabljanja. V Kadetnici so predavalnice z moderno didaktično opremo, ki omogočajo izvajanje vojaškega izobraževanja na najvišjem nivoju. Višja vojaška strokovna šola ima v Kadetnici poleg predavalnic, ki so namenjene skupni rabi šolam in enotam Centra vojaških šol, tudi svoje lastne prostore.

Vizija razvoja

Vizija razvoja Višje vojaške strokovne šole je, da bo v prihodnje pripravila in izvajala tudi višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vojaško inženirstvo, ki bo zagotavljal dodatna znanja, potrebna za opravljanje podčastniških dolžnosti s področja informatike, strojništva, mehatronike, logistike in bionike.