Skoči do osrednje vsebine

Višja vojaška strokovna šola (VVSŠ) deluje kot organizacijska enota Centra vojaških šol, organiziranega v okviru Ministrstva za obrambo, in izvaja vojaško izobraževanje za podčastnike.

VVSŠ ima oblikovane strokovne organe skladno s predpisi, ki veljajo na področju višjega šolstva. Ti organi so: Strateški svet VVSŠ, Predavateljski zbor VVSŠ, strokovni aktivi VVSŠ, Študijska komisija VVSŠ, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VVSŠ. Predavateljski zbor VVSŠ sestavljajo akreditirani predavatelji iz Centra vojaških šol ter poveljstev in enot SV. VVSŠ je članica Skupnosti višjih strokovnih šol in je vpisana v knjigo razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov na MIZŠ.

Sestava

  • Načelnik VVSŠ, ravnatelj.
  • Visoki podčastnik vodja programa III. nadaljevalne stopnje za podčastnike, učitelj.
  • Višji podčastnik enotovni podčastnik strokovni vodja programa, inštruktor.
  • Višji podčastnik koordinator za študentske in študijske zadeve.
  • Višji podčastnik za študijske študentske in administrativne zadeve, referent.

Naloge

  • Izvajanje javno veljavnega višješolskega študijskega programa Vojaški menedžment. Pogoj za vpis v program je sklenjena pogodba o izobraževanju med pripadnikom in Ministrstvom za obrambo. V program se lahko vpišejo izključno vojaške osebe. Program poteka kot izredni študij.
  • Izvajanje dopolnilnega vojaškega strokovnega usposabljanja po programih, ki jih sprejme minister, pristojen za obrambo.

Poleg osnovnih nalog pa VVSŠ izvaja tudi dodatne naloge, med katere spadajo:

  • Priprava programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja za podčastnike.
  • Sodelovanje v Natovem programu Defence Education Enhancement Programme (DEEP).
  • Izvajanje mednarodnega seminarja voditeljstva za podčastnike v okviru programa DEEP.

Oprema

Višja vojaška strokovna šola deluje v Kadetnici v Mariboru, kjer je tudi sedež Centra vojaških šol. V Kadetnici so predavalnice z moderno didaktično opremo, ki omogočajo vojaško izobraževanje na najvišji ravni. Višja vojaška strokovna šola ima v Kadetnici poleg predavalnic, ki so namenjene skupni rabi šolam in enotam Centra vojaških šol, tudi svoje lastne prostore. Šola uveljavlja kakovostna merila, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu Republike Slovenije.