Skoči do osrednje vsebine

Poveljniško-štabna šola deluje v sestavi Centra vojaških šol in je nosilec nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov ter višjih vojaških uslužbencev Slovenske vojske, ob določenih pogojih tudi vodilnih in vodstvenih delavcev v državni upravi. Po zahtevi v PŠŠ izvajamo tudi najvišjo obliko nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov. Z vsebinami programov je primerljiva s šolami držav članic NATO, na zahtevnosti ravni pa programom podiplomskega študija v javnem izobraževalnem sistemu.

Sestava

 • Stalna sestava PŠŠ;
 • Slušatelji na izobraževanju v PŠŠ;
 • Slušatelji na izobraževanju v Sloveniji izven MORS;
 • Slušatelji na izobraževanju v tujini.

Naloge

 • Izvajanje nadaljnjega izobraževanja častnikov in podčastnikov Slovenske vojske in drugih delavcev Ministrstva za obrambo RS na vojaških dolžnostih. V program se lahko vključijo tudi pripadniki drugih oboroženih sil v okviru sil zavezništva:
 • Visoki tečaj za podčastnike – namenjen je podčastnikom na vojaških dolžnostih s činom praporščak.
 • Štabno šolanje – namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom nadporočnika.
 • Višještabno šolanje/tečaj - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom stotnika.
 • Generalštabno šolanje - namenjeno je častnikom na vojaških dolžnostih s činom podpolkovnika.

Izvajanje dopolnilnih funkcionalnih usposabljanj poveljnikov čet in bataljonov - namenjeno je poveljnikom in namestnikom poveljnikov čet in bataljonov ter načelnikom oddelkov za operativne in učne zadeve v poveljstvih bataljonov.

 • Tečaj za poveljnike čet  - predhodno uspešno zaključeno štabno šolanje;
 • Tečaj za poveljnike bataljonov - predhodno uspešno zaključeno višještabno šolanje/tečaj. 

Oprema

Poveljniško-štabna šola deluje v Vojaškem objektu Kadetnica kjer ima učilnice, nastanitvene kapacitete in opremo, ki ji omogoča izvajanje pouka s pomočjo pametnih tabel, interneta, intraneta in uporabe e-učilnice.