Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Visoka vojaška šola je enota v sestavi Centra vojaških šol, ki v sodelovanju z visokošolskimi ustanovami v Republiki Sloveniji organizira in izvaja javno veljavne visokošolske študijske programe prve bolonjske stopnje ter študijske programe na področju vojaških ved za pridobitev javno veljavne izobrazbe druge bolonjske stopnje.

Organizira in izvaja strokovno in znanstvenoraziskovalno dejavnost ter sistematično razvija vojaške znanstvene discipline na področju vojaških ved.

Leta 2025 bo skladno s programom splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za častnike Slovenske vojske začela izvajati vojaški modul, ki pomeni integracijo vojaškega izobraževanja v sistem javnega izobraževanja.

Naloge

 • Uveljavitev standardov javnega izobraževanja na področju vojaškega izobraževanja posameznika v Slovenski vojski.
 • Oblikovanje programov izobraževanja častnikov ter vključitev teh programov v programe visokega vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika, s konceptom mikrokvalifikacij.
 • Izvajanje programov ali delov programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki so del programov visokošolskega izobraževanja (vojaški modul).
 • Zagotavljanje strokovnega razvoja izvajalcev visokega vojaškega izobraževanja častnikov.
 • Usmerjanje dela na pedagoškem in strokovno predmetnem področju vojaških ved.
 • Strokovno vodenje in usmerjanje priprave programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov.
 • Razvijanje sodobnih oblik in metod izobraževanja častnikov ter lastne raziskovalne dejavnosti.
 • Evalvacija programov visokega vojaškega izobraževanja.
 • Izvajanje postopkov interne habilitacije izvajalcev predmetnih vsebin na področju vojaških ved in podajanje predlogov za njihovo imenovanje.
 • Izvajanje strokovne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju vojaških ved.
 • Organiziranje in izvedba strokovnih, znanstvenih in akademskih konferenc, posvetov, simpozijev, javnih tribun, okroglih miz idr. oblik zbiranj strokovnjakov, znanstvenikov in akademikov iz RS in tujine, z namenom izmenjave mnenj, spoznanj in stališč o aktualnih vojaških, varnostnih in obrambnih izzivih v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Sodelovanje

 • Pri izvajanju integriranih delov visokošolskega dodiplomskega izobraževanja in podiplomskega izobraževanja v programih osnovnega in dopolnilnega vojaškega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za častnike.
 • V strokovnih aktivih, zborih, odborih idr. organih oziroma oblikah dela na področjih pedagoško-andragoškega dela v vojaških šolah, vojaškega izobraževanja in strokovnega oziroma znanstvenoraziskovalnega dela.
 • Z izobraževalnimi in drugimi ustanovami ter organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini na področjih oblikovanja, izvajanja in evalvacije programov visokošolskega izobraževanja.
 • V organizacijskih oblikah dela EU in Nata na področjih vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja.