Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Šola za tuje jezike je organizacijska enota Centra vojaških šol. Organizirana je v Oddelek mobilnih timov za poučevanje, Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje ter Odsek za testiranje. V njeni sestavi deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir. Njeno poslanstvo je, da zagotavlja jezikovno usposabljanje, preverjanje znanja tujih jezikov ter prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Skrbi za mednarodno primerljivost programov izobraževanja in preverjanja znanja. Je skrbnik slovenskega vojaškega izrazoslovja. Izvaja tudi jezikovno usposabljanje pripadnikov tujih oboroženih sil in strokovno usposabljanje učiteljev tujih jezikov.

Šola za tuje jezike zagotavlja tudi spremljanje razvoja strokovnih področij jezikovnega izobraževanja, preverjanja jezikovnega znanja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja ter skrbi za vključevanje novosti v razvoj novih programov.

Bistvene naloge Šole za tuje jezike so:

 • organizacija in izvedba jezikovnega izobraževanja,
 • razvoj splošnih in specialističnih jezikovnih programov,
 • razvoj, organizacija in izvedba jezikovnih testov in izpitov po merilih SVS STANAG 6001,
 • prevajanje, tolmačenje in lektoriranje,
 • skrb za razvoj slovenskega vojaškega izrazoslovja,
 • organizacija in izvedba učiteljskih tečajev,
 • sodelovanje pri oblikovanju strategije jezikovnega izobraževanja v Slovenski vojski.

Poleg tega Šola za tuje jezike tudi:

 • spremlja in zagotavlja razvoj na področjih jezikovnega poučevanja, testiranja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja,
 • zagotavlja razvoj gradiv za poučevanje,
 • zagotavlja izdelavo jezikovnih priročnikov, glosarjev, slovarjev in podatkovnih baz,
 • sodeluje z vojaškimi šolami in strokovnjaki s specialističnih vojaških področij,
 • spremlja mednarodne jezikovne dogodke in na njih aktivno sodeluje.

Oddelek mobilnih timov za poučevanje

Oddelek mobilnih timov za poučevanje zagotavlja jezikovno izobraževanje za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve (Policije) in pripadnikov tujih oboroženih sil. Oddelek načrtuje, pripravlja in izvaja jezikovno izobraževanje. Razvija in zagotavlja gradiva za poučevanje, spremlja razvoj strokovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe. Oddelek izvaja tečaje angleškega jezika, po potrebi pa z zunanjimi izvajalci tudi tečaje drugih jezikov.

Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje

Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje zagotavlja prevajanje, tolmačenje in lektoriranje za Slovensko vojsko in Ministrstvo za obrambo. Poleg tega skrbi za razvoj in dokumentiranje slovenskega vojaškega izrazoslovja ter pri tem sodeluje s strokovnjaki iz Slovenske vojske in znanstveno-raziskovalnih ustanov v Sloveniji in tujini.

V zadnjih letih je oddelek naredil velik korak naprej pri razvoju in širjenju vojaškega izrazoslovja (organiziral je dva mednarodna posveta o slovenskem vojaškem izrazoslovju, redno objavlja terminološke teme v terminološkem kotičku revije Slovenska vojska, vzpostavil je intranetno in internetno stran o vojaškem izrazoslovju, redno pripravlja jezikovne priročnike z vojaško-strokovnih področij).

Odsek za testiranje

Odsek za testiranje zagotavlja izvedbo preverjanja jezikovnega znanja za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in tujih oboroženih sil. Odsek tudi razvija in zagotavlja gradiva za preverjanje znanja, spremlja razvoj strokovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe.

Vsak mesec izvaja uvrstitveno testiranje in dvakrat letno (junija in decembra) izvede izpite po merilih SVS STANAG 6001.

Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir

V okviru Šole za tuje jezike deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, katerega glavna naloga je organizacija mednarodnih tečajev angleščine ter mednarodnih tečajev za usposabljanje učiteljev in inštruktorjev na področju poučevanja in preverjanja tujih jezikov. Center je eden od Partnerskih centrov za izobraževanje in usposabljanje (PTEC), katerih delo usklajuje Natova šola v Oberammergauu. Osnovna naloga centrov je, da z mednarodnim sodelovanjem na področju izobraževanja in usposabljanja prispevajo k boljši mednarodni povezljivosti. Njihove dejavnosti zajemajo tri področja: izobraževanje in usposabljanje posameznikov, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in inštruktorjev ter mednarodno izmenjavo učiteljev in inštruktorjev. Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir je že od ustanovitve dejaven na vseh treh področjih.

Pomen programov, ki jih Šola za tuje jezike izvaja v okviru Centra za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, se ne zmanjšuje, nasprotno, vedno večji je, saj je pomanjkanje jezikovnih znanj v Natovih dokumentih velikokrat navedeno kot glavna ovira pri učinkovitem delovanju v mednarodnem okolju.

Sodelovanje Šole za tuje jezike z institucijami v mednarodnem in domačem okolju

Šola za tuje jezike je dejavna v mednarodnih organizacijah v okviru zavezništva (Bureau of International Language Coordination, NATO Standardisation Agency – Office of Terminology Coordination), s Hrvaško zelo dobro dvostransko sodeluje na področju testiranja, z Avstrijo na področju prevajanja in terminologije. Na podlagi dvostranskih sporazumov številne države slušatelje pošiljajo v mednarodne jezikovne tečaje v organizaciji Šole za tuje jezike. Šola se povezuje tudi s sorodnimi institucijami v Sloveniji (Državni izpitni center, Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Državni zbor Republike Slovenije, Komisija za standardizacijo terminologije na Ministrstvu za obrambo).

Vizija razvoja

Vizija razvoja Šole za tuje jezike je vzpostavitev razmer, v katerih hkrati z razvojem vojaških znanj spodbujamo in razvijamo tudi znanje tujega jezika/jezikov ter na ta način dolgoročno zagotavljamo kader, ki lahko opravlja vse naloge doma in v tujini. Šola za tuje jezike podpira delovanje Slovenske vojske doma in v tujini z zagotavljanjem prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, razvojem slovenskega vojaškega izrazoslovja ter preverjanjem jezikovnega znanja.

Zgodovina Šole za tuje jezike

Začetki Šole za tuje jezike segajo v leto 1994, ko so vse večje potrebe po mednarodnem sodelovanju in sporazumevanju v tujih jezikih pripeljale do odločitve, da za uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili, potrebujemo učitelje tujih jezikov in prevajalce. V naslednjih letih je Šola za tuje jezike prevzemala vse več nalog (poučevanje, preverjanje znanja tujih jezikov, prevajanje, tolmačenje, lektoriranje in skrb za vojaško izrazoslovje).