Skoči do osrednje vsebine

Znanost sreča parlament 2019/ Science meets Parliament 2019

do
Državni zbor RS,
Šubičeva 4 (Veliki salon),
Ljubljana
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v so-organizaciji z Državnim zborom Republike Slovenije, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (Joint Research Centre), organizira dogodek Znanost sreča parlament (Science meets Parliament).

The Ministry of Education, Science and Sport in cooperation with the National Assembly of the Republic of Slovenia and Joint Research Center (JRC) of the European Commission organizes a »Science Meets Parliament« event on the 15th of November 2019 at the premises of the National Assembly of the Republic of Slovenia.

Boljše politike za boljšo družbo / Družbeni transformaciji naproti

Better policies for better society / Towards Societal Transformation

Vsebina/ Subject

Vse večja zapletenost političnih izzivov, skupaj z obilico znanstvenih spoznanj, vodi v potrebo po razumevanju, kaj poganja politično odločanje (čustva, vrednote, morala, izobrazba, itd.). Če se želi, da politične odločitve prinašajo pozitivne in učinkovite družbene spremembe, je vključitev znanstveno informiranega odločanja nuja. Znanstvena spoznanja imajo pomembno vlogo pri oblikovanju politike in njenih odločitev o globalnih družbenih izzivih, vse od podnebnih sprememb do staranja prebivalstva, hrane, energetske varnosti, implikacij umetne inteligence. Za zagotovitev zanesljive podlage javnim politikam in političnim odločitvam, ki zagotavljajo učinkovite rezultate, je znanstveno svetovanje potrebno učinkovito vključiti v postopek odločanja. Namen dogodka je osvetliti pomen informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, v zakonodajnih procesih, v javni upravi in upravljanju, ter vpliv slednjega na družbo kot celote, predstaviti najsodobnejše obstoječe sisteme znanstvenega svetovanja, nove modele, vpogled v obstoječe strukture v Evropski Komisiji in razpravo o novem mehanizmu znanstvenega svetovanja politiki.

The increasing complexity of policy challenges, together with the abundance of scientific knowledge, requires more use of expert advice. The need to understand what drives political decision-making (emotions, values) is crucial, if we want evidence-informed political decision making to bring a positive societal change. The event aims to enlighten the use of evidence in public administration and governance, present a state of the art of the scientific advisory systems in place, new models, an insight on existing structures in place within the European Commission, and a discussion on whether a new mechanism of scientific advice to policy might be needed.

Program/ Programme

Program predvideva osvetlitev dveh aktualnih tematik glede procesov snovanja ter vpliv slednjega na družbo kot celoto, in neposredno zadeva odločevalce na različnih nivojih in vsebinah:

 1. Boljše politike za boljšo družbo - Znanost za politiko, politika za znanost
  Na znanju temelječe in informirano ustvarjanje politik – izzivi, mehanizmi ter stanje v evropskem, mednarodnem in slovenskem okolju;
 2. Družbeni transformaciji naproti
  Sistemski pristop k ustvarjanju politik (integracija na nacionalni in evropski ravni) ter javno vlaganje v RRI in učinek na globalne družbene izzive.

The program will focus on two essential and relevant topics in the policymaking process and on their impact on the society as a whole, which directly affect decision makers at different levels and contents:

 1. Better policies for a better society - Science for policy, policy for science; Knowledge-based and informed policymaking: challenges, mechanisms and situation in the European, international and Slovenian environment;
 2. Towards a social transformation; A systematic approach to policy-making (integration at national and European level) and public investment in RRI and their impact on global societal challenges.

Poudarki / Highlights

»Da bi spodbudili kulturo informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, je Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije skupaj s Panelom Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA) v Evropskem parlamentu sprožilo pobudo Znanost sreča parlament v Evropskem Parlamentu, v Bruselj leta 2015. Cilj pobude je vzpostaviti tesnejše povezave med znanstveniki in oblikovalci politike na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni ter z rednim dialogom okrepiti vlogo znanosti v politiki.«

Iniciativa Znanost sreča parlament naslavlja naslednje cilje:

 • ozaveščeno, na znanju temelječe ustvarjanje politik, institucionalizacija ustreznih mehanizmov v sisteme odločanja
 • boljše razumevanje znanosti s strani politike in politik s strani znanstvenikov
 • boljše medsebojno razumevanje in dialog med znanstveno in politično sfero 
 • premoščanje razkoraka med znanostjo in snovalci politik.

 »In order to promote a culture of evidence-informed policymaking, the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission together with the European Parliament’s Panel for the Future of Science and Technology (STOA) launched the Science meets Parliaments initiative at the European Parliament in Brussels in 2015. The objective of the initiative is to build closer links between scientists and policy-makers at EU, national and regional levels and enhance the role of science in policy through regular dialogue.«

The Science meets Parliament initiative addresses the following objectives:

 • Informed, knowledge-based policy making, institutionalization of appropriate mechanisms into decision-making systems;
 • Better understanding of science by policy and policy by scientists;
 • Better mutual understanding and dialogue between the scientific and political spheres;
 • Bridging the gap between science and policy makers.

Prezentacije z dogodka / Speakers presentations

Organizatorji/ Organizers

Znanost sreča parlament 2017/ Science Meets Parliaments 2017

Objave: