Skoči do osrednje vsebine

Storitve Registra proračunskih uporabnikov

Spletni Register proračunskih uporabnikov - iRPU

UJP zagotavlja spletni dostop do Registra proračunskih uporabnikov oziroma do podatkov posameznega proračunskega uporabnika in javnih podatkov o njihovih podračunih. Na voljo so različni registrski podatki (popolni naziv, kratek naziv, naslov, ipd.), ki se lahko iščejo z vnosom različnih iskalnih pogojev zapisanih v Navodilu za uporabo iskalnika register proračunskih uporabnikov (iRPU)

Spletni Register proračunskih uporabnikov omogoča tudi dnevno pripravo in izpis seznamov proračunskih uporabnikov, podračunov in računov proračunskih uporabnikov. Podatki se ažurirajo dnevno.

Vključitev v Register proračunskih uporabnikov

Ustanovitelj, zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje (zastopnik) novoustanovljenega uporabnika javnofinančnih sredstev, za katerega je Register proračunskih uporabnikov (PU) primarni register, za pridobitev statusa PU UJP predloži naslednjo dokumentacijo:

Ustanovitelj ali zastopnik uporabnika javnofinančnih sredstev, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa PU, za katerega Register PU v UJP ni primarni register, za pridobitev statusa PU najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov financiranja oziroma od vpisa v primarni register vloži pri UJP naslednjo dokumentacijo:

Izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov

Zastopnik pravne osebe, ki ima pravni interes za prenehanje statusa proračunskega uporabnika (PU), najpozneje v petih delovnih dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preoblikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega registra o tem obvesti UJP ter predloži naslednjo dokumentacijo za izključitev iz Registra PU:

Vpis upravljalca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v Register proračunskih uporabnikov

Zastopnik države oziroma občine za vpis upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v Register proračunskih uporabnikov predloži Zahtevek za vpis ali izbris upravljavca sredstev sistema EZR ter obrazec Prijava za podružnice in druge dele poslovnih subjektov (PRS-2), ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev.

Izbris upravljalca sredstev sisteme enotnega zakladniškega računa iz Registra proračunskih uporabnikov

Zastopnik države oziroma občine za izbris upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa iz Registra proračunskih uporabnikov predloži Zahtevek za vpis ali izbris upravljavca sredstev sistema EZR ter obrazec Prijava za podružnice in druge dele poslovnih subjektov (PRS-2), ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev.

Pripojitev proračunskega uporabnika k drugemu proračunskemu uporabniku

Zastopnik proračunskega uporabnika (PU), h kateremu je bila opravljena pripojitev, predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Spojitev proračunskega uporabnika v nove proračunske uporabnike

Zastopnik novega proračunskega uporabnika (PU) predloži UJP:

Razdružitev proračunskega uporabnika v nove proračunske uporabnike

Zastopnik proračunskega uporabnika (PU), ki se zaradi razdružitve izključi iz Registra PU, predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Sprememba imena, sedeža, ustanovitelja proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik (PU) predloži UJP Zahtevek za spremembo podatkov proračunskega uporabnika ali pisno obvestilo o spremembi podatkov v primarnem registru za PU, za katere Register PU v UJP ni primarni register.

Sprememba zastopnika proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik (PU) predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

V primeru spremembe podpisnikov ali oseb pooblaščenih za podpisovanje papirnih plačilnih nalogov (PN) in PN, predloženih na spominskem mediju, načina podpisovanja papirnih in digitalnih PN ali žiga (v primeru, da ga PU določi kot obveznega) PU predloži naslednjo dokumentacijo:

Odprtje podračuna proračunskega uporabnika

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za odprtje podračuna predloži UJP soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za odprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za odprtje podračuna predloži UJP soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Sprememba podatkov na podračunu proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik v primeru spremembe (polnega naziva podračuna, kratkega naziva podračuna, podpisnikov, žiga ...) predloži UJP Zahtevek za spremembo podatkov na podračunih proračunskega uporabnika in dva izvoda seznama deponiranih podpisov.

Zaprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik predloži UJP Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za zaprtje podračuna predloži UJP soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za zaprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za zaprtje podračuna predloži UJP soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Odprtje in zaprtje zakladniškega podračuna

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba:

Odprtje in zaprtje posebnih namenskih transakcijskih računov (PNTR)

Proračunski uporabnik predloži zahtevo za odprtje ali zaprtje PNTR ali izpolnjen obrazec Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države. Ko minister, pristojen za finance, ali od njega pooblaščena oseba, izda soglasje za odprtje ali zaprtje PNTR, organizacijski del ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države posreduje na UJP Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa ter v primeru odprtja PNTR dodatno še dva izvoda seznama deponiranih podpisov.

Odprtje, zaprtje ali sprememba podračuna javnofinančnih prihodkov

Proračunski uporabnik (nadzornik) za odprtje ali zaprtje podračuna javnofinančnih prihodkov ali spremembo podatkov na podračunu javnofinančnih prihodkov UJP predloži obrazec Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov, ki ga izpolni s pomočjo Navodila za izpolnjevanje obrazca Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov.

Iskalnik