Skoči do osrednje vsebine

Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis

Nekateri srednješolski programi določajo posebne vpisne pogoje, kot so: opravljen preizkus znanja in nadarjenosti, psihofizične sposobnosti ali izpolnjevanje športnih pogojev. V ta namen mora kandidat ob prijavi predložiti naslednja dokazila:

  • obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal,
  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata, potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.

Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov dokazila predloži po izteku roka za prijavo k vpisu, vendar najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka.

Preizkus znanja in nadarjenosti

Kandidat lahko opravlja preizkus posebne nadarjenosti oziroma znanja iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja, če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program. Datum, čas in način izvedbe preizkusa se določi z rokovnikom oziroma razpisom. Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti in znanja na šoli, v katero se želi vpisati.

Kandidat se prijavi k preizkusu na šoli, ki ga izvaja, najkasneje v roku, določenem z rokovnikom. Šola obvesti prijavljene kandidate o datumu in času preizkusa najkasneje deset dni pred iztekom prijavnega roka. Preizkus se opravlja pred začetkom prijavnega roka.

Če se kandidat iz utemeljenih razlogov ni udeležil preizkusa, mu šola zagotovi naknadno opravljanje tega preizkusa najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka. Potrdilo o opravljanju preizkusa izda šola v osmih dneh po opravljanju preizkusa, če ga je kandidat opravljal v naknadnem roku, pa najkasneje dva dni pred začetkom izbirnega postopka. Potrdilo velja eno šolsko leto na šoli, na kateri je kandidat opravljal preizkus.

Izpolnjevanje športnih pogojev

Učenci, ki se bodo prijavili v športne oddelke izobraževalnih programov, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli, ki izvaja tovrstne programe pa morajo predložiti naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje
    • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
    • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Dokazila kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom.

Obrazci