Skoči do osrednje vsebine

Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis

Nekateri srednješolski programi določajo posebne vpisne pogoje, kot so: opravljen preizkus znanja in nadarjenosti, psihofizične sposobnosti ali izpolnjevanje športnih pogojev. V ta namen mora kandidat ob prijavi predložiti naslednja dokazila:

  • obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal,
  • potrdilo o psihofizični sposobnosti, ki ga izda pooblaščeni zdravnik,
  • potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.

Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov dokazila predloži po izteku roka za prijavo k vpisu, vendar najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka.

Preizkus znanja in nadarjenosti

Kandidat lahko opravlja preizkus posebne nadarjenosti oziroma znanja iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja, če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program. Datum, čas in način izvedbe preizkusa se določi z rokovnikom oziroma razpisom. Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti in znanja na šoli, v katero se želi vpisati.

Kandidat se prijavi k preizkusu na šoli, ki ga izvaja, najkasneje v roku, določenem z rokovnikom. Šola obvesti prijavljene kandidate o datumu in času preizkusa najkasneje deset dni pred iztekom prijavnega roka. Preizkus se opravlja pred začetkom prijavnega roka.

Če se kandidat iz utemeljenih razlogov ni udeležil preizkusa, mu šola zagotovi naknadno opravljanje tega preizkusa najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka. Potrdilo o opravljanju preizkusa izda šola v osmih dneh po opravljanju preizkusa, če ga je kandidat opravljal v naknadnem roku, pa najkasneje dva dni pred začetkom izbirnega postopka. Potrdilo velja eno šolsko leto na šoli, na kateri je kandidat opravljal preizkus.

Izpolnjevanje športnih pogojev

Šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku, ugotavlja izpolnjevanje športnih pogojev za vpis v ta izobraževalni program na podlagi razgovora s kandidatom in naslednjih dokazil:

  • zdravniškega potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdila o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu o psihofizičnih zmogljivostih kandidata za izobraževanje po zadevnem izobraževalnem programu,
  • potrdila nacionalne športne panožne zveze, da je kandidat pri njej registriran, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze, oziroma potrdila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, da je kandidat vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov v skladu z zakonom, ki ureja šport, ter da glede na športne dosežke izpolnjuje pogoje za športni oddelek,
  • izjave trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem s podatki o perspektivnosti mladega športnika, programu treniranja in tekmovanjih, športnih ciljih ter njegovih najboljših rezultatih, ki jih poda društvo ali klub in
  • potrdila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva kategorizacije, če ga kandidat ima.

Dokazila kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom.

Iskalnik