Skoči do osrednje vsebine

Podpora za krizno destilacijo vina

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 5.8.2020!

Namen ukrepa:

Pridelovalcem vina se prizna podpora za količine vina, ki se ne tržijo in jih ni mogoče uskladiščiti. Alkohol, proizveden z destilacijo zadevanega vina, mora biti uporabljen za  industrijske namene, med drugim za razkužila, farmacevtske izdelke in pridobivanje energije. Podpora se prizna za vino, ki je predmet destilacije, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2018 ali 2019.

Pogoji za pridobitev podpore:

Upravičenci:

Podporo za krizno destilacijo vina v skladu s 3. členom Uredbe 592/2020/EU lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel na dan 13. marec 2020:

 • v register prijavljenih vsaj 30.000 l vina letnik 2019, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2018 in 2019, destilira ali oddaja v destilacijo najmanj 25.000 l vina (pogoj iz prvega odst. 5. čl. Uredbe).
 • v register prijavljenih manj kot 100.000 l vina letnik 2019, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2018 in 2019, destilira ali oddaja  v destilacijo najmanj 5.000 l vina  (pogoj iz tretjega odst. 6. čl. Uredbe).
 • v register prijavljenih vsaj 30.000 l vina letnik 2019, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2018 in 2019, odkupljenega od pridelovalcev grozdja, destilira ali oddaja v destilacijo najmanj 25.000 l vina in v letu 2020 ni bistveno zmanjšal odkupa grozdja (pogoj iz prvega in drugega odstavka 5. člena Uredbe).

Upravičenec lahko pridobi podporo za količino vina, ki ne presega 30 % količine prijave zalog vina s slovenskim poreklom za leto 2019.

Višina podpore:

 • Višina podpore znaša 0,80 eurov na liter vina, ki je predmet destilacije;

Podpora se lahko dodeli v obliki predplačila, kadar ob upravičenec ob oddaji zahtevka ne razpolaga z dokazilom o oddaji vina destilarni oz z dokazilom o destilaciji vina, z izjavo destilarne, da bo alkohol uporabljen izključno v industrijske namene oz izjavo destilarne, da za to vino ne bo uveljavljala pomoči za destilacijo vina iz sredstev EU ali druge države članice.

Za zahtevke upravičencev, ki so imeli 13. marca 2020 v register prijavljenih vsaj 100 000 litrov vina letnika 2019, se nameni 93 % razpoložljivih sredstev za ukrep krizna destilacija vina, za upravičence z manjšo količino prijavljenega vina pa preostalih 7 % razpoložljivih sredstev. Če sredstva, namenjena eni skupini upravičencev, niso porabljena, se lahko namenijo za izplačilo zahtevkov druge skupine upravičencev, če vsota zahtevkov za drugo skupino upravičencev presega razpoložljiva sredstva.

Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizna destilacija vina, se zahtevki odobrijo do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s prednostnimi merili iz Uredbe.

Vlaganje zahtevka:

Upravičenec pošlje zahtevek za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizna destilacija vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 5. avgusta 2020.

Upravičenec mora vložiti:

 • ločeni zahtevek za količino vina, ki bo destilirana do 14. septembra 2020 (in bo zanjo do takrat pridobljeno dokazilo o destilaciji in izjave destilarne),
 • ločeni zahtevek za količino, ki bo destilirana po 14. septembru 2020 (za ta del podpore je treba predložiti varščino najpozneje do 14.9.2020).

Če upravičenec ob oddaji zahtevka za dodelitev podpore še nima na voljo prilog, ki so obvezni sestavni del zahtevka, jih predloži Agenciji najpozneje do 14. septembra 2020.

Obrazec:

Obrazec: Zahtevek za krizno destilacijo vina

Priloga: Vodnik za krizno destilacijo vina

Izplačilo podpore:

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo, najpozneje do 5. oktobra 2020.

Varščine:

Agencija lahko dodeli podporo v skladu s 7.a odstavkom 3. člena Delegirane Uredbe (EU) 2020/592 na podlagi predplačil. Upravičenec najpozneje do 14. septembra 2020 položi varščino v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj tri mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. 

Priloga: Navodila za polog varščine

Priloga: Vzorec bančne garancije

Pravne podlage:

 • Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
 • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3);
 • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);

 • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU);
 • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/601/EU).

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15.7.2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15.2.2017, str. 37, v nadaljevanju: Uredba 2016/1150/EU);

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 2020/419, z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);

 • Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/2020 in 124/2020; v nadaljevanju: Uredba)

 • Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS št. 16/07, 62/09, 4/16);

 • Pravilnik o Registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS št. 83/16, 23/17,69/17, 72/18 in 35/19);

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami);

 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);

 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09).