Skoči do osrednje vsebine

Pridobivanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in za uporabo vira sevanja v zdravstvu in veterinarstvu

Dovoljenja na področju uporabe ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu izda Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. Dovoljenja za ostale dejavnosti izda Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Pristojnost je določena glede na osnovno dejavnost, ki jo stranka izvaja.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Izvajalec sevalne dejavnosti mora preden prične z izvajanjem sevalne dejavnosti pridobiti dovoljenje. Za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti stranka vloži pisno vlogo pristojnemu organu. Vsebina vloge in postopek pridobitve dovoljenja je odvisen od dejavnosti. Z dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti stranka dokazuje, da ima vsa potrebna sredstva in izvaja vse potrebne ukrepe varstva pred sevanji (npr. zagotavlja usposabljanja, zdravstveni nadzor in izvajanje osebne dozimetrije za izpostavljene delavce). Običajno se dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti nanaša na dejavnosti na splošno in ni vezano na določen vir sevanja.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja

Če dejavnost vključuje uporabo virov ionizirajočih sevaj, mora imetnik vira, preden vir sevanja začne uporabljati, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja. Za pridobitev dovoljenja stranka vloži pisno vlogo pristojnemu upravnemu organu. Vsebina vloge in postopek pridobitve dovoljenja je odvisen od dejavnosti. Z dovoljenjem za uporabo vira sevanja stranka dokazuje, da je vir sevanja tehnično brezhiben in da so izpolnjeni pogoji za njegovo varno uporabo. Dovoljenje za uporabo vira sevanja se običajno nanaša na točno določen vir, ki je opredeljen v izreku dovoljenja (proizvajalec, aktivnost vira, maksimalna tok in napetost za rtg. aparate, serijska številko proizvajalca in podobno).

Če gre za vire ionizirajočih sevanj, ki so povezani z manjšim tveganjem, za vir sevanja ni potrebno pridobiti dovoljenja, ampak zadostuje potrdilo o vpisu v register virov sevanja.

Ocena varstva pred sevanji

Izvajalec sevalne dejavnosti mora izdelati oceno varstva izpostavljenih delavcev pred ionizirajočimi sevanji. Oceno mora pregledati ali izdelati pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. Izvod ocene je treba priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Ustreznost ocene presoja upravni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Izvajalec sevalne dejavnosti mora izdelati oceno varstva izpostavljenih delavcev pred ionizirajočimi sevanji. Oceno mora pregledati ali izdelati pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. Izvod ocene je treba priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Ustreznost ocene presoja upravni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.

Pri dejavnostih, ki so povezane z nizkim tveganjem, to sta intraoralna in panoramska zobna rentgenska diagnostika in rentgensko merjenje kostne gostote, izdelava ocene varstva pred sevanji za posameznega izvajalca sevalne dejavnosti ni potrebna. Za ti dve dejavnosti sta izdelani generični oceni varstva pred sevanji, ki ju je Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji potrdila v posebnem postopku. 

Program radioloških posegov

Izvajalci sevalne dejavnosti v zdravstvu morajo pridobiti program radioloških posegov. Program mora biti izdelan v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike. Vsebina in obseg programa sta odvisna od dejavnosti, ki jo stranka izvaja. Izvod programa je treba priložiti vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za uporabo vira sevanja. Ustreznost programa presoja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji v postopku izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja.