Skoči do osrednje vsebine

CAF EPI

V procesu zunanje povratne informacije - CAF EPI organizacije pridobijo povratno informacijo s strani zunanjih ocenjevalcev o treh glavnih vprašanjih: proces samoocenjevanja, načrtovanje izboljšav in stopnjo zrelosti v povezavi z uporabo osmih načel odličnosti. 

Postopek CAF EPI je bil razvit pod okriljem Evropskega inštituta za javno upravo (»European Institute for Public Administration – EIPA«) in sicer zaradi potrebe organizacij, ki so želele s strani neodvisnih strokovnjakov preveriti, ali je bil njihov proces samoocenjevanja dobro opravljen, ali je bil njihov načrt izboljšav učinkovit in ali so že stopili na pot k celovitemu obvladovanju kakovosti.

Bistvo postopka je torej povratna informacija, ki jo dajejo strokovnjaki - zunanji ocenjevalci, ki ne ocenjujejo dejanskih rezultatov procesa samoocenjevanja in ukrepov izboljšav, ampak ugotavljajo ali je bilo to ustrezno načrtovano in izvedeno. Torej gre zgolj za preverjanje skladnosti izvajanja posameznih faz v izvedenih procesih samoocen v organizacijah (postopkovno). Zunanji ocenjevalci uporabnike CAF spodbujajo k prizadevanjem za nadaljnji razvoj kakovosti z vseh vidikov ter dajejo pripombe in predloge, kako ravnati v prihodnje. Ob koncu postopka ocenjevanja se ocenjevalci poenotijo o tem, ali je organizacija učinkovito in uspešno uporabljala CAF in ali si zasluži priznanje za uspešno uporabo modela CAF za naslednji dve leti.

FAZE POSTOPKA CAF EPI

 1. faza:  Prijava

  Organizacija, ki je zainteresirana za sodelovanje v projektu, predloži na MJU prijavnico z vsemi potrebnimi podatki. Po izboru prijaviteljev s strani Komisije za odločanje v postopkih uvajanja in spremljanja uporabnikov modela CAF in CAF EPI (Komisija CAF) le ti predložijo na MJU ustrezno dokumentacijo.

 2. faza: Zagotavljanje povratne informacije (ocenjevanje)

  V drugi fazi postopka se vključijo zunanji ocenjevalci CAF EPI, ki so izbrani s strani Komisije CAF in ustrezno dodeljeni v ocenjevalne skupine. Ocenjevalci s strani MJU prejmejo dokumentacijo, na podlagi katere ocenijo stanje, najprej individualno, nato z usklajevanjem v skupini. Trditve preverijo na obiskih pri prijaviteljih. Ocenjevanje torej temelji na dokumentaciji prijaviteljev (samoocenitveno poročilo, načrt izboljšav in drugih ustrezni dokumenti) ter na podlagi dokazov, zbranih na razgovorih z različnimi skupinami v delovnem okolju prijavitelja.

  Z zunanjim ocenjevanjem se preverja način samoocenjevanja in priprave načrta izboljšav ter ali so se s samoocenjevanjem spremenile temeljne vrednote glede razvijanja kakovosti v organizaciji.

  Rezultat ocenjevanja je izdelano končno poročilo zunanjih ocenjevalcev, katerega prejmejo prijavitelji. Po zaključenem postopku ocenjevanja in potrditvi rezultatov, ocenjevalna skupina ponovno obišče prijavitelja z namenom obrazložitve končnega poročila, pri tem pa nikakor ne gre za spreminjanje njegove vsebine, niti v besedilu, niti v oceni.

 3. faza: Končni sklep in podelitev priznanj »Uspešen CAF uporabnik«

  Na podlagi rezultatov ocenjevanja prejemnike priznanj »Uspešen CAF uporabnik« potrdi Komisija CAF. Priznanje se podeli v okviru posebne slovesnosti in je veljavno dve leti. Prejemniki priznanja so vpisani tudi v evidenco »Uspešnih uporabnikov CAF« pri EIPA.

ZUNANJI OCENJEVALCI CAF EPI

Zunanji ocenjevalci postopka zagotavljanja zunanje povratne informacije imajo v postopku ključno vlogo. Uporabnike CAF spodbujajo k prizadevanjem za nadaljnji razvoj kakovosti z vseh vidikov, ocenjujejo uporabo CAF in njegov vpliv na organizacijo ter zagotavljajo organizacijam koristne povratne informacije. Ob koncu postopka podajo oceno o tem, ali je organizacija učinkovito in uspešno uporabljala CAF in podajo predlog glede podelitve priznanja »Uspešni uporabnik CAF« za naslednji dve leti.

Kompetence, potrebne za zunanje ocenjevalce:

- razumevanje modela CAF in njegovih notranjih povezav,
- praktične izkušnje s CAF in/ali drugimi modeli celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) za samoocenjevanje in  izboljševanje kakovosti,
- razumevanje temeljnih načel celovitega obvladovanja kakovosti in vrednot
- nazorno prikazovanje razumevanja različnih organizacij javnega sektorja in njihovih spreminjajočih se zahtev in potreb.
- širjenje dobrih načinov dela z ljudmi in uspešnega sporazumevanja,
- zmožnost dela v skupini. 

Pogoj za sodelovanje v vlogi zunanjega ocenjevalca v postopkih CAF EPI je opravljeno usposabljanje za zunanje ocenjevalce in udeležba na letnem strokovnem posvetu.

PILOTNA PROJEKTA CAF EPI

Na MJU smo v letih 2017 in 2018 z namenom učenja in pridobitve izkušenj za vzpostavitev sistema za zagotavljanje zunanje povratne informacije CAF EPI v Sloveniji, izvedli dva pilotna projekta. Skupno je sodelovalo 20 organov-prijaviteljev (upravnih enot) in 35 zunanjih ocenjevalcev (javnih uslužbencev). Bogatejši za izkušnje iz dveh pilotnih projektov, smo v letu 2019 povabili organe k prijavi v prvi redni postopek CAF EPI 2019.

Iskalnik