Skoči do osrednje vsebine

Druge uporabne informacije za vse, ki so utrpeli škodo po poplavah in plazovih

Kako zamenjati v poplavi uničene osebne dokumente, kakšne so možnosti odloga bančnih posojil, kako smo prilagodili upravne in sodne postopke za prizadete v poplavah.

Zamenjava oziroma pridobivanje novih dokumentov

Postopek zamenjave v poplavah poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta. Vloge lahko vložite pri kateri koli upravni enoti.

Oddaja vlog brez uporabe e-identitete

Poenostavljeni so postopki in pripravljene posebne vloge, ki jih lahko oddate brez uporabe e-identitete, za nekatere osebne dokumente in potrdila iz uradnih evidenc:

Oprostitev plačila upravne takse

Osebe, ki so v poplavah ostale brez dokumentov ali so ti poškodovani, so ob vlogi za nov dokument oproščene plačila upravnih taks za izdajo:

 • osebne izkaznice,
 • potnega lista,
 • vozniškega in prometnega dovoljenja,
 • tujskih listin (potnega lista za tujca, potnega list za begunca, potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU),
 • enotno dovoljenje,
 • dovoljenja za začasno prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje,
 • potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna,
 • potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna,
 • potrdila o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo,
 • vpisnega lista za čoln na celinskih vodah.

Oprostitev plačila upravne takse je določena še za odjavo orožja iz orožne listine, če je bilo orožje uničeno ali poškodovano v poplavah. Tudi vlogo za izdelavo nove orožne listine lahko podate na kateri koli upravni enoti.

Glede na okoliščine, v katerih je posameznik ostal brez identifikacijskih dokumentov, se izdaja novega dokumenta lahko rešuje kot nujna vloga.

Oprostitev plačila upravne takse velja še za:

 • dokumente o spremembi, dopolnitvi ali nadomestitvi dovoljenja za trošarinsko skladišče,
 • dovoljenja za davčno skladišče,
 • dovoljenja za oproščenega uporabnika,
 • dovoljenja za davčnega zastopnika in
 • dovoljenja za pooblaščenega uvoznika, če je sprememba, dopolnitev ali nadomestitev potrebna zaradi poplave.

V zvezi z varstvom javnih cest se zaradi poplav določa oprostitev za:

 • ureditev cestnega priključka, ki je bil poškodovan ali uničen v poplavi, in za ureditev novega cestnega priključka,
 • izvedbo prekopavanj, podkopavanj, prebitij ali drugih del na javni cesti,
 • za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu,
 • gradnjo oziroma rekonstrukcijo gradbenih in drugih objektov ali naprav v varovalnem pasu javne ceste, ki so bili uničeni ali poškodovani v poplavah,
 • za izredne prevoze po javnih cestah.

Upravna taksa, ki je bila za omenjene dokumente do uveljavitve sklepa že plačana (med 4. avgustom 2023 in začetkom veljave sklepa), se po uradni dolžnosti vrne zavezancu oziroma plačniku.

Kako ravnati, če najdete dokument

Če najdete osebno izkaznico, potni list ali druge dokumente, jih nesite na upravno enoto ali policijsko postajo. Najdenih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki ne objavljajte na družabnih omrežjih.

Obračun elektrike

Električna energija, dobavljena na dan solidarnosti, 14. avgusta 2023, se vsem odjemalcem v Sloveniji obračuna po nižji dnevni tarifni postavki.

Gospodinjski odjemalci, ki so utrpeli veliko škodo

Namesto trenutno veljavne regulirane cene elektrike (VT=118 evrov/MWh in MT= 82 evrov/MWh) bodo poplavljena gospodinjstva od 4. avgusta do konca leta 2023 lahko plačevala električno energijo po 0,1 centa na kilovatno uro oziroma en evro na megavatno uro

Gospodinjstva so morala za ta namen prijaviti škodo občinski komisiji za popis škode. Občinska komisija je ocenila višino škode in podatke o škodi vnesla v sistem AJDA. Od tam je podatke o škodi dobil sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO), ki je odjemalce razvrstil v skupine.

Gospodinjskim odjemalcem, ki so utrpeli veliko škodo, bodo dobavitelji električne energije za določeno obdobje električno energijo dobavljali po znižani ceni. To je prostovoljni ukrep dobaviteljev. Do ukrepa bodo upravičeni samo oškodovanci v avgustovskih poplavah

Drugi odjemalci zdaj še ne vedo, ali bodo uvrščeni v kategorijo »prizadeti odjemalci, katerim je nastala huda škoda na objektu«. Šele po razvrstitvi odjemalcev v skupine bodo dobavitelji »prizadetim odjemalcem, katerim je nastala huda škoda na objektu« ponudili električno energijo po ceni en evro na megavatno uro. Dobavitelji bodo tem odjemalcem znižano ceno obračunali za nazaj v obliki poračuna.

Če katero od teh gospodinjstev ne bo prejelo računa po nižji ceni električne energije, pa je na seznamu upravičencevnaj se obrne na SODO. Če gospodinjstvo ni na seznamu upravičencev, naj nemudoma obrne na občinsko komisijo v svojem kraju.

Brez stroškov za energente v primeru popolnoma uničenih domov

Odjemalci, katerih objekti so popolnoma uničeni in zato odjem električne energije in/ali odjem plina ni mogoč, od 4. avgusta 2023 pa do vzpostavitve ponovne oskrbe ne plačujejo računov za električno energijo in/ali zemeljski plin.

Začasni ukrep na področju bančnih posojil

Banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, so zavezane fizičnim osebam z državljanstvom Republike Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000 evrov, odobriti odlog plačila posojil za obdobje 12 mesecev. Ukrep velja, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

Za odobritev odloga banka kreditojemalcu ne zaračunava stroškov.

Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe.

Po izteku obdobja odloga plačila prvi odloženi obrok zapade v plačilo 12 mesecev kasneje, kot je bilo dogovorjeno v prvotni kreditni pogodbi.

Banka in kreditojemalec se lahko dogovorita za drugačen rok odloga

Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita o krajšem ali daljšem obdobju odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, če je to za kreditojemalca ugodnejše; če kreditojemalec to sam predlaga oziroma želi. Sporazumno se lahko dogovorita o drugačnih značilnostih odloga plačila.

Obresti in stroški

V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečnega Euriborja + 0 odstotkov oziroma po redni obrestni meri, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe, če je ta ugodnejša za kreditojemalca.

Obresti je potrebno plačati po izteku obdobju odloga. Na kakšen način se plačajo, se kreditojemalec dogovori z banko.

Pomembni roki

Kreditojemalec mora vložiti vlogo za odlog plačila najkasneje do 31. decembra 2023.

Potrebni dokumenti

Za vlogo za odlog se kreditojemalci obrnejo na svojo banko. Vsebino vloge opredeljuje 152. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Fizična oseba utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko. V ta namen predloži opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ki so vplivale na njen finančni položaj.

Več informacij

Za dodatne informacije se obrnite na svojo banko ali na Ministrstvo za finance.

Odlog plačila obveznosti za potrošniške kredite – nebančni krediti

Fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo zaradi posledic avgustovskih poplav in plazov, lahko zaprosijo za odlog plačila obveznosti za potrošniške kredite nebančnih dajalcev kreditov (trgovci, lizing hiše, ponudniki gotovinskih kreditov,…).

Odlog se odobri za največ 24 mesecev. To velja zgolj, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

Kreditojemalci, ki imajo sklenjenih več kreditnih pogodb (pri različnih kreditodajalcih), lahko zaprosijo za odlog pri nebančnem kreditodajalcu in za odlog kredita pri banki ali hranilnici.

Obresti in stroški

V času odloga kredita se prvih 12 mesecev ne obračunavajo obresti, po enem letu pa se obračunavajo po največ dvoodstotni obrestni meri oziroma po redni obrestni meri, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe, če je ta ugodnejša za kreditojemalca.

Pomembni roki

Kreditojemalec mora dajalcu kredita dati vlogo za odlog plačila najkasneje do 31. decembra 2023.

Dajalec kredita najpozneje v osmih dneh brezplačno odobri odlog plačila (aneks k pogodbi).

Potrebni dokumenti

Kreditojemalci se morate za vlogo za odlog obrniti na svojega nebančnega dajalca kredita. V vlogi utemeljite, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti iz kreditne pogodbe. V ta namen predložite opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ki so vplivale na to, ter dokazilo, da vam je v času nastanka poplav ali plazov nastala premoženjska škoda. V vlogi navedete tudi število mesecev odloga.

Več informacij

Za dodatne informacije se obrnite na dajalca kredita ali na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Ukrep je sicer določen v 54. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). 

Odlog plačila kreditov od javnih skladov

Vsi, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, lahko zaprosijo za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Javni skladi, kot so Stanovanjski sklad RS, Eko sklad, lahko kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve zakona.

Obresti in stroški

V času trajanja odloga plačil se obresti in drugi stroški ne obračunavajo in plačujejo.

Ukrep je namenjen:

 • vsem kreditojemalcem javnih skladov, ki so oškodovani zaradi posledic poplav v avgustu 2023 (prebivalstvo, kmetje, podjetja).

Pomembni roki

Kreditojemalci morajo oddati vlogo do 31. decembra 2023.

Več informacij

Za dodatne informacije se obrnite na javni sklad, ki vam je odobril kredit:

Upravne in sodne zadeve

Začasni ukrepi v upravnih zadevah

Zaradi razmer so začasno poenostavljeni nekateri upravni postopki:

 • vloge, ki jih sprejemajo in obravnavajo upravne enote, vložite na katerikoli upravni enoti v državi;
 • vloge lahko po elektronski poti vložite brez kvalificiranega elektronskega podpisa v vseh upravnih zadevah;
 • vsi procesni roki (na primer za vložitev pritožbe ali dopolnitev zadeve) se podaljšajo za sedem dni;
 • podaljšani so roki za izpolnitev materialnih obveznosti;
 • omogočeno je podaljšanje roka za izdajo odločbe;
 • strankam se namesto vpogleda v dokumentacijo v prostorih organa posreduje kopije dokumentacije.

Uveljavljanje pravic na sodiščih

Stranke, ki zaradi trenutnih izrednih razmer svojih pravic ne morejo uveljavljati na sodišču (zamuda naroka ali roka za kakšno pravno dejanje), lahko uveljavljajo institut vrnitve v prejšnje stanje.

Informacija za gluhe in naglušne osebe

Če je gluha oseba v poplavah izgubila vavčerje in/ali izkaznico, s katero lahko uveljavlja pravice kot gluha oseba, mora na katerem koli centru za socialno delo podati izjavo. Center gluhi osebi na podlagi izjave izda ustrezno število vavčerjev in/ali novo izkaznico.

Oseba s pravico do tehničnega pripomočka z liste tehničnih pripomočkov lahko na katerikoli upravni enoti poda izjavo, da ji je bil tehnični pripomoček zaradi poplave uničen in da uveljavlja nov tehnični pripomoček. Uveljavlja ga lahko tudi, če še ni pretekla predpisana doba trajanja uničenja pripomočka Predložiti mora še dokazilo, da je v poplavah utrpela škodo (fotografija poškodovanih nepremičnine, kjer oseba dejansko biva, lahko tudi fotografija uničenega tehničnega pripomočka, ki ga ponovno uveljavlja). Upravna enota bo upravičencu izdala novo vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka.

Glede ponovne uveljavitve zdravstvenih pripomočkov, se obrnite na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.