Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev kompetenčnega modela – VKM

Na Ministrstvu za javno upravo smo za uresničitev ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 pričeli z izvedbo operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih (UUZ), kamor je bil umeščen tudi projekt Vzpostavitev kompetenčnega modela (VKM).

Zasledujemo specifični cilj operacije, to je dvig usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi preko nadgradnje sistema upravljanja s kadri in usposabljanji, projekt VKM pa je ukrep, s katerim zasledujemo strateški cilj, to je izboljšanje upravljanja človeških virov. Ministrstvo za javno upravo je namreč, skladno z Zakonom o javnih uslužbencih, pristojno za izvajanje nalog pomoči in svetovanja organom na področju upravljanja s kadrovskimi viri in s tem tudi za nudenje pomoči in podpore predstojnikom organov na področju ravnanja z ljudmi.

Vzpostavitev kompetenčnega modela pomeni vzpostaviti kompetenčni model za zaposlene v državni upravi in s tem razširiti zavedanje, da so za uspešno opravljanje dela poleg formalne izobrazbe in strokovne usposobljenosti pomembne tudi veščine, spretnosti, lastnosti, prepričanja, motivi, vrednote. Pomembno je torej tudi, na kakšen način opravljamo delo in kako izpolnjujemo vlogo, ki jo imamo v organizaciji.

Kompetenčni model bo določal kombinacijo vedenj, ravnanj in veščin ter vključeval tiste kompetence in standarde želenih oziroma zahtevanih vedenj, ki  javnemu uslužbencu omogočajo uspešno opravljanje zahtevanih nalog in doseganje zastavljenih ciljev organov državne uprave. Kot orodje za prepoznavanje in razvoj kompetenc bo model kompetenc vodjem in kadrovikom v pomoč pri njihovem delu (načrtovanje in organiziranje usposabljanja, tudi podlaga v selekcijskih postopkih). Zato predstavlja izhodišče za nadgradnjo njihovih veščin, spretnosti in znanj ter posledično prispeva k njihovi boljši usposobljenosti in profesionalizaciji, s tem pa kakovostnejšim javnim storitvam. Uporaba modela kompetenc v kadrovskih procesih namreč v najširšem smislu omogoča zagotavljati prave ljudi na pravih delovnih mestih ter bolj optimalno izrabo potencialov zaposlenih.

Projekt je razdeljen v dve fazi: 

  • oblikovanje ter vzpostavitev presojanja temeljnih in vodstvenih kompetenc (od februarja do začetka oktobra 2018),
  • oblikovanje in vzpostavitev presojanja delovno specifičnih kompetenc (od junija do marca 2019).

Poleg oblikovanja in presojanja kompetenc projekt predvideva tudi izdelavo kataloga kompetenc, dokumenta o metodologiji za določitev in presojanje kompetenc, priročnika za uporabo kompetenčnega modela ter izvedbo usposabljanj s podporo pri uvajanju sistema kompetenc.

Soustvarjanje modela kompetenc

Projektna skupina za projekt Vzpostavitev kompetenčnega modela, ki deluje v Sektorju za upravljanje kadrovskih virov Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo si prizadeva, da bo kompetenčni model enostaven in uporaben, da bo izražal vrednote uprave in vedenja, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo javnih uslužbencev. Zato vse aktivnosti v zvezi z določitvijo kompetenc potekajo v sodelovanju med Ministrstvom za javno upravo in predstavniki organov državne uprave (kadrovskimi službami, vodji notranjih organizacijskih enot) ter z medresorsko delovno skupino za izvajanje projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela v organih državne uprave.

V duhu našega slogana – Skupaj za razvoj in rast! – se veselimo skupnega sodelovanja, ki pripomore h krepitvi razvojno naravnane organizacijske kulture in zadovoljstvu zaposlenih v državni upravi. Pri ustvarjanju modela uporabljamo različne metodološke pristope in tako zaposleni preko sodelovanja v intervjujih, posvetih, anketah ali na kateri od delavnic in fokusnih skupin soustvarjajo skupni model kompetenc.

Koraki do sedaj - kako soustvarjamo model kompetenc skupaj z zaposlenimi v državni upravi. 

Rezultati projekta

shematski prikaz kompetenčnega modela za državno upravo (vodstvene kompetence, delovno-specifične kompetence in temeljne kompetence)

Model kompetenc za državno upravo | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Obveščanje o poteku in rezultatih projekta

* Projekt je del operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih (UUZ), katere cilj je posodobitev sistema upravljanja zaposlenih v javnem sektorju. Izboljšanje upravljanja zaposlenih bomo dosegli z ustrezno informacijsko podporo, vzpostavitvijo kompetenčnega modela in okrepljenimi usposabljanji za zaposlene in vodje. S tem bomo izboljšali javno-uslužbenski sistem, okrepili usposobljenost javnih uslužbencev in profesionalizacijo vodenja.

Pod okrilje operacije UUZ spadajo naslednje aktivnosti oz. projekti: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih, Vzpostavitev kompetenčnega modela – VKM, Usposabljanje javnih uslužbencev in Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – IS MUZA

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 5.468.935,24 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 4.375.148,20 evrov.