GOV.SI

Vzpostavitev kompetenčnega modela

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Ministrstvu za javno upravo smo z namenom uresničevanja ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 pričeli z izvedbenimi aktivnostmi projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo«.

Pripravljalna faza operacije za »Učinkovito upravljanje zaposlenih« se je zaključila maja 2016, in sicer z odločitvijo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o podpori operaciji UUZ julija 2016, izvedbena faza celotne operacije pa bo zaključena najpozneje decembra 2022. Cilj operacije UUZ je strateško načrtovano, celovito in učinkovito upravljanje zaposlenih, ki bo usmerjeno v strokovni in osebni razvoj ter dvig zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih.

 »Vzpostavitev kompetenčnega modela« pomeni vzpostaviti kompetenčni model za zaposlene v državni upravi in s tem razširiti zavedanje, da so za uspešno opravljanje dela poleg formalne izobrazbe/strokovne usposobljenosti pomembne tudi: veščine, spretnosti, lastnosti, prepričanja, motivi, vrednote itd. – pomembno je torej tudi, na kakšen način opravljamo delovne naloge in kako izpolnjujemo vlogo, ki jo imamo v organizaciji.

Kompetenčni model bo določal kombinacijo vedenj, ravnanj in veščin ter vključeval tiste kompetence in standarde želenih/zahtevanih vedenj, ki JU omogočajo uspešno opravljanje zahtevanih nalog in doseganje zastavljenih ciljev organov državne uprave. Kot orodje za prepoznavanje in razvoj kompetenc bo v pomoč vodjem in kadrovikom pri njihovem delu (načrtovanje in organiziranje usposabljanja, tudi podlaga v selekcijskih postopkih), zato predstavlja izhodišče za nadgradnjo njihovih veščin, spretnosti in znanj ter posledično prispeva k njihovi boljši usposobljenosti, profesionalizaciji in posledično kakovostnejših javnih storitvah. Uporaba modela kompetenc v kadrovskih procesih namreč v najširšem smislu omogoča zagotavljati prave ljudi na pravih delovnih mestih ter bolj optimalno izrabo potencialov zaposlenih.

 Projekt je razdeljen na dve fazi;  prva, ki je zajemala obdobje od februarja 2018 do začetka oktobra 2018 se nanaša na oblikovanje ter vzpostavitev presojanja temeljnih in vodstvenih kompetenc, druga ki se je začela junija in traja do marca 2019 pa na oblikovanje in vzpostavitev presojanja delovno specifičnih kompetenc. Poleg oblikovanja in presojanja kompetenc projekt predvideva tudi izdelavo kataloga kompetenc, dokumenta o metodologiji za določitev in presojanje kompetenc, priročnika za uporabo kompetenčnega modela, izvedbo usposabljanj s podporo pri uvajanju sistema kompetenc.

 Projektna skupina za projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela«, ki deluje v Sektorju za upravljanje kadrovskih virov Direktorata za javni sektor si prizadeva,  da bo kompetenčni model enostaven in uporaben, da izraža vrednote uprave in vedenja, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo javnih uslužbencev. Skladno z navedenim vse aktivnosti v zvezi z določitvijo kompetenc potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in posameznimi organi državne uprave, s predstavniki organov državne uprave (kadrovske službe, vodje notranjih organizacijskih enot ter medresorsko delovno skupino za izvajanje projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela v organih državne uprave«). Pri ustvarjanju modela uporabljamo različne metodološke pristope in tako zaposleni preko sodelovanja v intervjujih, posvetih ali na kateri od delavnic, fokusnih skupin ali v anketah soustvarjajo skupni model kompetenc.

Preko sodelovanja v intervjujih ali na kateri od delavnic, fokusnih skupin ali v anketah, ki bodo sledile, boste tudi vi lahko soustvarjali naš skupni model kompetenc. V duhu našega slogana – Skupaj za razvoj in rast! – se veselimo skupnega sodelovanja, ki bo pripomoglo h krepitvi razvojno naravnane organizacijske kulture in zadovoljstvu zaposlenih v državni upravi.