Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav

Projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav je bil kot vnaprej opredeljen projekt leta 2011 vključen v prilogo B Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2009 - 2014 med Republiko Islandijo, Kneževino Liechtenstein, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo.

Projekt so izvajali: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter projektnimi partnerji Norveško geodetsko upravo in Geodetsko upravo Islandije.

Projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav ima za dolgoročni cilj olajšati upravljanje z vodami in zmanjšati tveganja in vplive poplav ter obenem povečati skladnost podatkov in z njimi povezanih storitev z zahtevami direktive INSPIRE. Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti, imenovana tudi direktiva INSPIRE, velja od 15. maja 2007 in ureja izhodišča za vzpostavitev evropske infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah.

Projekt je razdeljen na štiri podprojekte:

Namen projekta je bil dosežen z vzpostavitvijo vertikalne sestavine geodetskega referenčnega sistema in kombinirane vertikalne/horizontalne geodetske mreže, z izboljšanjem kakovosti geodetskega referenčnega okvira in zagotovitvijo njegove skladnosti z zahtevami direktive INSPIRE. Usklajeni so topografski, še posebej pa hidrografski podatki z INSPIRE, povečan je bil obsega pokritosti države s temi podatki, predvsem pa so se vzpostavile INSPIRE skladne omrežne storitev za prostorske podatke. Tako bodo zagotovljeni kakovostni in zanesljivi podatki za postopke ocenjevanja poplavne ogroženosti in za potrebe prostorskega načrtovanja.

Projektni cilji so v skladu s skupnim ciljem programskega področja Spremljanje okolja in celovito načrtovanje in nadzor:

  • izboljšana skladnost z evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo;
  • vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture kot predpogoja za celovito spremljanje in nadzor;
  • vzpostavitev geodetskega referenčnega okvira, posebej še vertikalne sestavine, s takojšnjo potrebo pri obvladovanju poplavne ogroženosti in prostorskem načrtovanju;
  • priprava prostorskih podatkov, skladnih z zahtevami INSPIRE, ter izdelavi omrežnih storitev;
  • izvedba ukrepov za povečanje zmogljivosti za izvajanje direktive INSPIRE;
  • možnost povečane izmenjave informacij o vplivih na okolje med Slovenijo in drugimi državami članicami.

Predvideni učinki so opisani po posameznih podprojektih. Podprojekt Geodetski referenčni sistem je zagotovil sodobno geodetsko referenco z vizijo vzpostavitve 4R referenčnega sistema v Sloveniji, vzpostavil je novo višinsko sestavino Evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS) in določil nov model geoida za območje Slovenije. V podprojektu TOPO je vzpostavljena nova topografska baza velike natančnosti (ustrezna merilu 1 : 5000) ki bo po strukturi v največji možni meri skladna z zahtevami direktive INSPIRE. V podprojektu INfraStruktura za Prostorske InfoRmacijE (INSPIRE) se je vzpostavil pomemben del nacionalne infrastrukture za prostorske informacij, ki je skladen z evropskimi zahtevami direktive INSPIRE. V podprojektu Hidrografija je vzpostavljena vzorčna hidrografska podatkovna zbirka, skladna s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Določeni so tehnični in upravni postopki za osveževanje in vzdrževanje za vsako od organizacij, odgovorno in pristojno za vodenje hidrografske zbirke.

Skupni upravičeni stroški: 3.060.000 EUR (od česar so nepovratna sredstva sofinanciranja projekta - namenska sredstva FM EGP in nacionalno sofinanciranje v višini 2.085.882 EUR ter dodatna lastna udeležba nosilca projekta v višini 974.118 EUR, kar skupaj znese 3.060.000 EUR).