Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost naslavlja ključne izzive, povezane z demografskimi trendi in rastočo potrebo po večjem dostopu do visokokakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe.

Cilji reform in naložb komponente Dolgotrajna oskrba so vzpostavitev novega stebra socialne varnosti z vzpostavitvijo celovitega pravnega okvira za visokokakovostno, socialno pravično in finančno vzdržno dolgotrajno oskrbo, povečanje dostopnosti, dosegljivosti in razpoložljivosti storitev za vse upravičence ne glede na starost, krepitev razvoja skupnostnih oblik storitev in povezovanje z zdravstvenimi storitvami, izboljšanje kadrovskih kapacitet zaposlenih ter podpora digitalizaciji sistema.

Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe - reforma

Cilj reforme je vzpostaviti nov steber socialne varnosti, ki bo osredotočen na posebne potrebe oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, ter zagotoviti enak dostop ne glede na socialno-ekonomski status. Poseben zakon bo zagotovil bolj raznolike vire financiranja, zlasti z uvedbo obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Reforma vključuje začetek veljavnosti novega zakona o vzpostavitvi nove sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, vključno s spremembami podzakonskih predpisov na področju socialne varnosti, začetek veljavnosti posebnega zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti zdravstvene obravnave pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v institucijah.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego - naložba

Cilji naložbe so vzpostavitev nove organizacijske strukture, ki bo omogočala celostno obravnavo odraslih, ki potrebujejo večjo intenzivnost dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege, ter vzpostavitev mreže rehabilitacijskih centrov za osebe, upravičene do dolgotrajne oskrbe, ter ambulantnih in mobilnih ekip za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe tudi na domu upravičencev.

Naložba vključuje začetek obratovanja vsaj 200 dodatnih postelj s pripadajočimi objekti in opremo, vzpostavitev prostorskih pogojev in opreme za delovanje rehabilitacijskega centra, ki bo zagotavljal storitve v okviru ustanove in na domu upravičencev do dolgotrajne oskrbe, vzpostavitev prostorskih pogojev in opreme za delovanje simulacijskega centra, namenjenega usposabljanju kadrov na področju dolgotrajne oskrbe in izvajalcev neformalne oskrbe za zagotavljanje visokokakovostne in varne dolgotrajne oskrbe.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 24,3 milijona evrov, od tega predvidoma 20 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za zdravje.

Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih - naložba

Cilj naložbe je zagotoviti ustrezne namestitve za obravnavanje pričakovanega povečanja povpraševanja po institucionalni oskrbi zaradi staranja družbe.

Z naložbo bo zgrajena nova infrastruktura za vsaj 850 mest, in sicer v obliki manjših samostojnih bivalnih enot, ki bodo namenjene uporabnikom dolgotrajnega oskrbe, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo. Naložba bo osredotočena na zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, da se omogoči neodvisno življenje in prepreči socialna izključenost uporabnikov, zagotovi učinkovito obvladovanje tveganj, povezanih z nalezljivimi boleznimi, ter zagotovi kakovostno in varno obravnavo oseb, ki so odvisne od pomoči drugih.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 65,7 milijona evrov, od tega 59 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.